e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Abonament roczny serwisu CzasNaE-Biznes

Piotr Majewski
cena: 120.78 z
Data wydania: 2003-09-01
stron: , miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Czy masz stronê WWW na której chcia³by¶ zarobiæ? Biznes, dla którego Internet móg³by byæ dodatkowym ¼ród³em dochodu? A mo¿e chcesz mieæ dochodowy biznes stricte internetowy?

Co¶ ³±czy te 3 sytuacje. Co¶ ³±czy Twoj± sytuacjê z pozosta³ymi. To co¶ to ¶wiadomo¶æ, ¿e potrzebujesz niebagatelnej wiedzy z zakresu marketingu internetowego. Czujesz, ¿e potrzebujesz praktycznego know how robienia biznesu i marketingu w internecie.

Ile miesiêcznie zarabiasz na w³asnych projektach internetowych?
Ile chcia³by¶ zarabiaæ miesiêcznie?

Ró¿nica jest dowodem na to, ¿e:

  • dobrze robisz czytaj±c dalej,
  • g³upio zrobili Ci, którzy przerwali

Nie przerwa³e¶. Gratulujemy wyczucia.

Ka¿dy serwis WWW jest tylko narzêdziem marketingowym. Twój, czy te¿ nasz serwis WWW nie jest nic warty je¶li nie stoi za nim potê¿ny marketing. Za naszym stoi taki marketing. Za Twoim te¿ bêdzie sta³ bo potê¿ny nie znaczy drogi, ale rozwa¿ny.

Je¶li wyda³e¶ jakiekolwiek pieni±dze na swój serwis WWW to powiniene¶ te pieni±dze odzyskaæ... z górk± lub gór±. Aby to zrobiæ wiesz ju¿, ¿e powiniene¶ tylko czytaæ dalej.

Rozumiesz ju¿ pewnie g³upotê tych, którzy inwestuj± czasami ponad tysi±c z³otych w serwis WWW, ale niech to bêdzie nawet kilkaset z³otych, a nie inwestuj± grosza w to by ich serwis zarabia³. P³acisz za serwer, domenê, ksi±¿ki, programowanie, p³acisz swoim czasem który nie jest przecie¿ nic nie warty. Ci±gle tylko p³acisz, a powiniene¶ zarabiaæ.

Serwis WWW to nie jest studnia bez dna... dla tych, którzy jak Ty czytali dalej. Dzisiaj prawie ka¿dy potrafi robiæ lepsze lub gorsze strony WWW. Tylko niewielu potrafi nawet na byle jakiej lub dobrej (bez znacznie) stronie zarobiæ. Te niewiele osób gromadzi siê w jednym miejscu. W jedynym miejscu w Polsce, gdzie uczy siê praktycznego marketingu.

Jest kilka serwisów i czasopism, w których pisze siê o praktycznym marketingu. Lektura tego typu publikacji to czysta przyjemno¶æ... i ZERO po¿ytku, ¿adnego prze³o¿enia na dochody.

Z drugiej strony jest monopolista na rynku serwisów WWW, który uczy ³opatologicznie jak robiæ marketing internetowy, na przyk³adach, krok po kroku. Jest to serwis gdzie ca³a spo³eczno¶æ w³a¶cicieli biznesów wymienia siê wiedz± i do¶wiadczeniami. Odpowiada na trudne i najprostsze pytania w sposób MERYTORYCZNY.

Mimo i¿ jest to monopolista, jedyny taki serwis w Polsce, nie ma najmniejszego ryzyka finansowego dla nas, którzy korzystaj± z jego us³ug. Ryzyko finansowe jest zerowe bo jako pierwszy w Polsce i na razie jedyny ten serwis wprowadzi³ 30 dni gwarancji zwrotu wszystkich pieniêdzy z dowolnego zmy¶lonego lub szczerego powodu.

Dos³ownie mo¿esz pozyskaæ do niego dostêp, przez 30 dni czytaæ i nawet nie podawaæ powodu rezygnacji... ostrzegam jednak, ¿e praktycznie nikt nie rezygnuje - nie op³aca siê.

Nie op³aca siê nie mieæ dostêpu do tego serwisu i tej spo³eczno¶ci. Najprostszy przyk³ad. Najtañsza kampania reklamowa, gdziekolwiek, bêdzie kosztowa³a Ciê wiêcej ni¿ dostêp do CzasNaE-Biznes. A tylko jeden z ponad 20 dzia³ów tego serwisu powie Ci dok³adnie jak uzyskaæ wielokrotnie wiêkszy zysk na ka¿dej kampanii reklamowej.

Dlaczego tak tanio? Bo jest nas naprawdê wielu. Wiele jest osób takich jak Ty i ja, którzy chc± aby ich serwis WWW przynosi³ powa¿ny a nie tylko pokrywaj±cy koszty dochód. Jest nas blisko 3 miliony w Polsce i serwis zarabia na du¿ej liczbie abonentów. U³amek zgromadzonej tam wiedzy w 3-dniowym szkoleniu dla kilkunastu osób kosztuje kilkana¶cie razy wiêcej. Gdy szkoli siê kilkadziesi±t, kilkaset razy wiêcej osób na raz, ceny mog± byæ ni¿sze i s±.

Dla kogo ten serwis? Dla Ciebie bo czytasz, a to znaczy, ¿e dotyczy Ciê jedna z przedstawionych ju¿ sytuacji:

  1. Masz stronê WWW na której chcia³by¶ zarobiæ.
  2. Masz biznes dla którego Internet móg³by byæ dodatkowym ¼ród³em dochodu.
  3. Chcesz mieæ dochodowy biznes stricte internetowy.
Dla ma³ego i ¶redniego biznesu i dla osób, które my¶l± o zarabianiu na serwisie WWW.

Unikalna cecha tego serwisu? £opatologiczne wy³o¿enie wiedzy o marketingu internetowym na jasnych przyk³adach. Trzymanie siê realiów polskiego ma³ego i ¶redniego biznesu czyli realiów ograniczonych ¶rodków finansowych na marketing. Nie sztuka jest kampania za 10 czy 100 tysiêcy z³otych. Sztuk± jest zarobiæ na kampanii za mniej ni¿ 1000 z³otych, mo¿e nawet za 100, 200 z³otych.

Wada tego serwisu? Objêto¶æ archiwum to lektura na ponad miesi±c. Ma³o tego, codziennie przybywaj± nowe materia³y, w tej ilo¶ci mo¿na uton±æ.

To jedyny taki projekt, który promujemy w onepress.pl. Robimy to dla naszych klientów, którzy chc± siê nauczyæ jak zrobiæ wokó³ strony WWW biznes, jak zarobiæ niebanalne pieni±dze.

Ty jeste¶ tak± osob±, prawda?

Kliknij i poznaj szczegó³y abonamentu CzasNaE-Biznes.

Je¶li po klikniêciu bêdziesz mia³ w±tpliwo¶ci... ale chyba w to nie wierzysz - zobacz szczegó³ow± ofertê. Je¿eli nie masz w±tpliwo¶ci, ju¿ dzi¶ zamów abonament.

W trosce o naszego klienta,
onepress.pl

P.S. Zwróæ uwagê na to, co mówi gwarancja. We¼ te¿ pod uwagê fakt, ¿e to jedyny serwis w Polsce, z abonamentami op³aconymi nawet 2 lata wprzód.Cena: 120.78 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: ebiznes

125 pytañ na temat e-biznesu do Piotra Majewskiego (23.40z)
Sprzeda¿ online. Jak wzmocniæ swoj± pozycjê w internecie (35.20z)
Inbound Marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (39.00z)
Marketing internetowy w wyszukiwarkach (47.00z)
Potêga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej (39.20z)
Czas na e-biznes (47.00z)
E-marketing w akcji, czyli jak skutecznie wzbudzaæ po¿±danie klientów i zazdro¶æ konkurencji (39.00z)
Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! (37.00z)
Prowad¼ blog! Przewodnik dla ma³ych firm (34.00z)
Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyæ fortunê online (37.60z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Dlaczego nie masz jeszcze strategii e-biznesu' (33.00z)
Allegro. Jak zarabiaæ du¿e pieni±dze na aukcjach internetowych (27.00z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Inteligencja ryzyka. Jak nauczyæ siê zarz±dzania niewiadomym (49.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (69.00z)
Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)
Jak utrzymywaæ dobre relacje z mediami (34.90z)
Zarz±dzanie finansami w ma³ej firmie (34.90z)
Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyæ fortunê online (37.60z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (25.35z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
Inbound Marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (39.00z)
E-marketing w akcji, czyli jak skutecznie wzbudzaæ po¿±danie klientów i zazdro¶æ konkurencji (39.00z)
Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000 (49.00z)
Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)
Zwyciêzcy nie oszukuj± (29.90z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki pozyskiwania kluczowych klientów (33.00z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug (27.00z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku (37.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie mark± (55.20z)
Potêga warto¶ci. Jak zbudowaæ nie¶mierteln± firmê (31.20z)
Wprowadzenie do zarz±dzania operacjami i ³añcuchem dostaw (97.00z)
Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Szko³a Cialdiniego (24.90z)

Pozostae z serii: Inne

Kadry i p³ace w instytucjach kultury (119.00z)
7 zaginionych tajemnic sukcesu. eBook. Pdf (22.90z)
Nie daj siê z³emu szefowi i kiepskim kolegom (27.92z)
Zarz±dzanie ryzykiem portfela (44.20z)
Trader VIC II. Zasady profesjonalnej spekulacji (50.15z)
Mity marketingowe. Marketing bez bzdur, iluzji i fa³szywych za³o¿eñ (41.65z)
Finansowanie sektora ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw poprzez rynek kapita³owy w Polsce (33.86z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych logiczne my¶lenie. eBook. ePub (14.90z)
Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejsz± metodê oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy. eBook. Pdf (39.00z)
Profesjonalny szef - fachowiec, mentor, trener, negocjator i przywódca w jednej osobie. eBook. Pdf (31.99z)
Ekonomia kryzysu (58.65z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza. Analiza i interpretacja (84.15z)
CEO. Dyrektor do spraw zaanga¿owania (53.55z)
Rewizor GT. Ewidencja ksiêgowa bez tajemnic. eBook. ePub (31.99z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Wydanie II. eBook. ePub (39.00z)
Rewolucja w sprzeda¿y. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Lwów, Krzemieniec i Kamieniec Podolski oraz najwiêksze atrakcje Ukrainy Zachodniej. Wydanie 1 (19.92z)
Duet, który przetrwa³ piek³o. Niezwyk³a historia z czasów II wojny ¶wiatowej (34.00z)
W biznesie przetrwaj± nieliczni. Dlaczego wiêkszo¶æ firm zniknie z rynku i jak siê przed tym broniæ' eBook. ePub (27.90z)
Ukryta dynamika (69.00z)