e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive


100 najlepszych ksi±¿ek biznesowych. Poznaj niezbêdny kanon

Jack Covert, Todd Sattersten
cena: 39.90 z
Data wydania: 2010-08-20
stron: 344, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie onepress.pl

WSZYSTKO, co warto przeczytaæ

 • Poznaj klasykê literatury biznesowej
 • B±d¼ na bie¿±co z najnowszymi trendami
 • Znajd¼ inspiruj±ce rozwi±zania

STUdnia perfekcyjnych ksi±¿ek

Doskona³a ksi±¿ka biznesowa mo¿e odmieniæ Twoje ¿ycie, zainspirowaæ Ciê i dostarczyæ narzêdzi, za pomoc± których zechcesz przeprowadziæ bran¿ow± rewolucjê albo stworzyæ co¶, czego nikt jeszcze nie próbowa³! Jednak szumne opisy na ok³adkach nie zagwarantuj± Ci, ¿e ksi±¿ki, po które siêgasz w ksiêgarni, istotnie s± pere³kami. Potrzebny Ci jaki¶ niezawodny filtr, pozwalaj±cy podzieliæ je na dobre, lepsze i absolutnie bezkonkurencyjne.
Autorzy tego zbioru zawodowo zajmuj± siê czytaniem ksi±¿ek biznesowych i rekomendowaniem ich klientom. Nikt nie zna lepiej od nich klasyków literatury biznesowej, ¶wiatowych bestsellerów oraz najnowszych hitów. By oszczêdziæ Ci trudów przedzierania siê przez tysi±ce tomów w celu znalezienia pozycji wartych przeczytania, oferujemy przegl±d stu najlepszych, najbardziej odkrywczych i przydatnych ksi±¿ek biznesowych w historii. Ksi±¿ek, o których siê mówi i których nie wypada nie znaæ - teraz masz je wszystkie w jednym zwartym tomie!

Dobierz lektury zgodnie z tematyk±

 • Poprawianie jako¶ci ¿ycia, praca nad sob± i swoimi mocnymi stronami.
 • Osiem modeli organizacyjnych, na podstawie których mo¿esz stworzyæ w³asny.
 • Nieustanny proces tworzenia w³asnego klienta - metody i zagro¿enia.
 • Kierowanie lud¼mi i organizacja pracy osób, z którymi wspó³pracujesz.
 • Siedem przewodników po ¶wiecie pasji i praktycznych aspektach nowych przedsiêwziêæ.
 • Sze¶æ bran¿owych historii sukcesu i pora¿ki.
 • Analityczne spojrzenie na proces powstawania nowych pomys³ów.
 • I jeszcze wiele innych
W ca³ej ksi±¿ce znajduje siê wiele dodatków zawieraj±cych odwo³ania do filmów, powie¶ci, a nawet ksi±¿ek dla dzieci. Odwied¼ stronê internetow± www.100bestbiz.com.


Cena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Kliknij tu! Wykorzystaj neuromarketing w projektowaniu WWW (39.00z)
Daj siê poznaæ od najlepszej strony. Krótki kurs autopromocji i lansu (34.90z)
Skuteczny marketing w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (49.00z)
Odporno¶æ na zmiany. Jak uwolniæ potencja³ tkwi±cy w Tobie i Twoim miejscu pracy (49.00z)
Kobiecy styl zarzadzania (34.90z)
Kryzys. Pozytywne skutki negatywnych zmian (27.00z)
Od zastoju do rozwoju. Strategie trwa³ego wzrostu (39.20z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian, Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (71.20z)
TY - marka inna ni¿ wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego (47.00z)
Zostañ swoj± szefow±, czyli jak stworzyæ i prowadziæ w³asn± firmê (39.90z)
Ksi±¿ê (27.00z)
Firma jak kamorra. 11 strategicznych zasad mafii w legalnym biznesie (44.90z)
Radykalna rewolucja w zarz±dzaniu. Przewodnik mened¿era (49.00z)
Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki (42.90z)
Godzina dziennie z Facebook marketingiem (55.20z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu (37.00z)
Zarz±dzanie projektami. Sztuka efektywno¶ci. Skuteczna realizacja zadañ. (74.00z)
KNOW-HOW w dzia³aniu! Jak zdobyæ przewagê konkurencyjn± dziêki zarz±dzaniu wiedz± (5.00z)
Excel. Analiza danych biznesowych (44.00z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarz±dzania Twoj± firm± (39.90z)

Pozostae z serii: Exclusive

Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyæ lubiane reklamy. Wydanie II (44.00z)
Pochodzenie marek. Odkryj naturalne prawa innowacyjno¶ci produktów i przetrwania w biznesie (44.90z)
Kaba³a pieniêdzy. ¯ydowska filozofia bogacenia siê (34.90z)
Sprzedawanie niewidzialnego. Przewodnik po nowoczesnym marketingu us³ug (39.00z)
Niepokorny umys³. Poznaj klucz do my¶lenia zintegrowanego (29.60z)
Finanse dla niefinansistów (59.00z)
Jak zbudowaæ siln± markê od podstaw (39.00z)
Zatrudniaj z g³ow±. Racjonalny sposób na zbudowanie ¶wietnego zespo³u (44.90z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach (69.00z)
Dodaj im skrzyde³! Jak najlepsi liderzy wyzwalaj± potencja³ swoich wspó³pracowników (39.00z)
Skuteczne techniki telemarketingu (49.00z)
Ksi±¿eczka zdrowia copywritera (4.00z)
Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady s± proste (77.00z)
Nigdy wiêcej tremy. Jak prze³amaæ lêk przed wyst±pieniami publicznymi (29.00z)
Rabin i CEO. Wskazówki dla lidera biznesu XXI wieku (49.00z)
Kierowanie lud¼mi. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (34.90z)
Coaching. Poznaj tajniki sukcesu (29.60z)
Jak zarobi³em 2 000 000 $ na gie³dzie (31.20z)
Moc coachingu. Poznaj narzêdzia rozwijaj±ce umiejêtno¶ci i kompetencje osobiste (37.00z)
Ten wredny PR 2009. Jak Public Relations zmieni³o Polskê (3.00z)