e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Quick


33 rady jak dbaæ o klienta. Budowanie trwa³ych kontaktów handlowych

Jiří Brabec
cena: 19.90 z
Data wydania: 2007-02-08
stron: 96, miêkka oprawa, format: 122x194

wicej na stronie onepress.pl
"Klient nasz pan" to powiedzenie, które spêdza sen z powiek wielu handlowcom. Niestety, nie wszyscy stosuj± siê do tej zasady. Zapominaj±, ¿e to oni powinni zabiegaæ o klientów, a nie na odwrót. Licz±c na szybki zysk, postêpuj± wobec nich nieetycznie. Nie traktuj± ich jak partnerów i nie okazuj± im szacunku, wiêc szybko trac± ich zaufanie. Tacy handlowcy i przedsiêbiorcy nie maj± szans na odniesienie sukcesu.
Ta ksi±¿ka to poradnik dla wszystkich, którzy maj± bezpo¶redni kontakt z klientami i chcieliby udoskonaliæ swoje umiejêtno¶ci w tym zakresie. Wielu handlowców nie zdaje sobie sprawy z tego, jak du¿± rolê odgrywaj± szczegó³y, takie jak o¶wietlenie pokoju czy porz±dek na biurku. Nie wiedz±, ¿e klient jest uwa¿nym obserwatorem, który na podstawie drobnych i - wydawa³oby siê - ma³o znacz±cych informacji wyci±ga wa¿ne wnioski na temat firmy i jej dzia³alno¶ci. Czasami wystarczy nieodpowiedni gest lub niew³a¶ciwe s³owo, ¿eby na zawsze straciæ potencjalnego klienta. Z tej ksi±¿ki dowiesz siê, jak uchroniæ siê przed takimi sytuacjami. To bezcenna wiedza dla wszystkich, którym zale¿y na dobrych relacjach z odbiorcami i budowaniu trwa³ych kontaktów handlowych.
  • Zadbaj o odpowiedni± atmosferê w trakcie rozmów z klientami.
  • Odkryj zachowania, które najbardziej ich dra¿ni±.
  • Dowiedz siê, jakie elementy sk³adaj± siê na pierwsze wra¿enie.
  • Naucz siê byæ m±drym, cierpliwym i wyrozumia³ym - bez wzglêdu na okoliczno¶ci.

Czy tego chcesz, czy nie - klient ma zawsze racjê!Cena: 19.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: obslugaklienta

Sabota¿ w dziale obs³ugi klienta, czyli jak zniechêciæ klientów i sprawiæ, by odeszli (37.00z)
Zgarnij klienta. Najszybszy, najprostszy i najbardziej skuteczny system umo¿liwiaj±cy pozyskanie tylu klientów, ilu nie jeste¶ nawet w stanie obs³u¿yæ (47.00z)
Przepis na sprzeda¿ (39.00z)
Zaufany doradca. Jak budowaæ trwa³e relacje z klientami (44.90z)
E-biznes. Relacje z klientem (37.00z)
10 zasad budowania trwa³ych relacji z klientem (37.00z)
Klient, którego musisz mieæ. 7 kroków do zdobycia klienta, jakiego jeszcze nie posiadasz (37.00z)

Pozostae z kategorii: Sprzeda¿

Przepis na sprzeda¿ (39.00z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji (29.90z)
Nie przep³acaj. Poradnik konsumenta - jak negocjowaæ najlepsze warunki (22.68z)
Hipnotyczna prezentacja w sprzeda¿y bezpo¶redniej (29.90z)
Sztuka wojny (wydanie ekskluzywne) (79.00z)
Harvard Business Review. Negocjacje i rozwi±zywanie konfliktów (69.00z)
Zawód: handlowiec. Skuteczna sprzeda¿ bez manipulacji (49.00z)
Sztuka wojny w biznesie (24.90z)
Allegro. Jak zarabiaæ du¿e pieni±dze na aukcjach internetowych (27.00z)
Skuteczne pozyskiwanie klientów przez telefon (34.90z)
Alchemia manipulacji (29.60z)
Z³ote zasady negocjacji (37.00z)
Trudne ¿ycie synowej. Jak przetrwaæ w zwi±zku z te¶ciow± (24.00z)
Sztuka kierowania zespo³em handlowym. Zestaw multimedialny (199.00z)
Perswazyjny telemarketing. 50 narzêdzi sprzeda¿y i obs³ugi klienta przez telefon do zastosowania od zaraz (29.60z)
Avon. Najbardziej kobieca z firm (31.20z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców (37.60z)
33 techniki negocjowania i argumentacji (14.90z)
Zgarnij klienta. Najszybszy, najprostszy i najbardziej skuteczny system umo¿liwiaj±cy pozyskanie tylu klientów, ilu nie jeste¶ nawet w stanie obs³u¿yæ (47.00z)
10 zasad budowania trwa³ych relacji z klientem (37.00z)

Pozostae z serii: Quick

Jak pisaæ dobre e-maile (15.92z)
Dupkologia stosowana. Praktykuj asertywno¶æ na co dzieñ i od ¶wiêta (29.00z)
Skuteczne zarz±dzanie projektami (19.90z)
Poznaj swoj± warto¶æ (15.92z)
NLP. Wp³yw na siebie i innych (19.90z)
Sposoby na szefa. Wychowaj swojego prze³o¿onego (19.90z)
Efektywne zarz±dzanie czasem (29.00z)
B±d¼ pewny siebie. eBook (19.90z)
Perswazyjny telemarketing. 50 narzêdzi sprzeda¿y i obs³ugi klienta przez telefon do zastosowania od zaraz (29.60z)
Nie przep³acaj. Poradnik konsumenta - jak negocjowaæ najlepsze warunki (22.68z)
Successful interview. Jak odnie¶æ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jêzyku polskim i angielskim (26.32z)
33 rady jak przeprowadziæ udan± prezentacjê (14.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna bez tajemnic. Zrób imponuj±ce wra¿enie i zdob±d¼ wymarzon± pracê (29.00z)
Jak rozwijaæ potencja³ Twoich pracowników (19.90z)
Biznes rodzinny (19.90z)
Niezbêdnik karierowicza, czyli jak zrobiæ b³yskotliw± karierê w wielkim mie¶cie (34.90z)
Podejmowanie trafnych decyzji. (19.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna. eBook (19.90z)
Jak radziæ sobie ze stresem (19.90z)
Jak sobie radziæ z trudnymi lud¼mi. eBook (19.90z)