e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -20%


50 dzie³ klasyki dostatku i bogacenia siê. Zdob±d¼ fortunê i zarz±dzaj maj±tkiem

Tom Butler-Bowdon
promocja -20%
cena: 39 z 31.20 z
Data wydania: 2009-10-27
stron: 400, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie onepress.pl

Fortuna w pigu³ce
Kr±¿y w palcach z³oty pieni±dz

Poradniki dotycz±ce skutecznych metod zarabiania pieniêdzy same w sobie tworz± swoisty gatunek literacki. Ilu przedsiêbiorczych biznesmenów, ilu zdobywców wielkiego bogactwa, tyle sprytnych idei dotycz±cych zdobywania maj±tku i jego pomna¿ania. Gdyby¶ chcia³ poznaæ je wszystkie, spêdzi³by¶ ¿ycie na czytaniu ksi±¿ek, zamiast osi±gaæ finansowy sukces!
Skorzystaj ze skarbnicy wiedzy wype³nionej po brzegi z³otem. Oto znakomite kompendium najlepszych ksi±¿ek na temat pomy¶lno¶ci biznesowej - od ¶wiatowej s³awy klasyków po wspó³czesnych ludzi interesu. Piêædziesiêciu wybrañców fortuny nauczy Ciê, jak zacz±æ my¶leæ kategoriami milionera, staæ siê twórc± w³asnego kapita³u i m±drze inwestowaæ, nie zapominaj±c przy tym o hojno¶ci wobec innych.
Czy i w Twoich ¿y³ach p³ynie krew króla Midasa?
  • Przyci±gnij bogactwo - opanuj wewnêtrzn± grê bogactwa i obfito¶ci.
  • Stwórz bogactwo - odnie¶ sukces przy u¿yciu sekretów i strategii najbogatszych osób ¶wiata oraz zdob±d¼ pieni±dze, wykorzystuj±c wiedzê ekonomistów.
  • Zarz±dzaj bogactwem - odkryj najlepsze strategie z dziedziny finansów osobistych i inwestowania.
  • Dziel siê bogactwem - zrozum ideê przep³ywu bogactwa i zasady filantropii.Cena: 31.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

E-wangeli¶ci. Ucz siê od najlepszych twórców polskiego internetu. eBook. Pdf (31.99z)
Zwi±zane skrzyd³a. Dlaczego polskie samoloty spadaj±. Raport pilota. eBook. Pdf (27.90z)
My¶lenie lateralne. Idee na przekór schematom (39.90z)
Introwertyk i ekstrawertyk w sid³ach mi³o¶ci. Jak sprawiæ, aby zwi±zek oparty na przeciwieñstwach by³ udany' (27.00z)
Totalny Model Sprzeda¿y (39.90z)
¯YCIE NA MAXA, czyli sukces wbrew zasadom (32.90z)
TyMy¶l. Inaczej zrobi± to za Ciebie... Wydanie II (21.60z)
Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze. eBook. ePub (31.99z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy. eBook. Pdf (22.90z)
Przewodnik po ¿yciu. Jak spe³niæ swoje marzenia (34.00z)
Potêga perswazyjnej komunikacji. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby zawsze s³yszeæ "TAK!". eBook. Pdf (31.99z)
Od przedstawiciela handlowego do prezesa spó³ki gie³dowej, czyli co robiæ i czego unikaæ, aby osi±gn±æ zawodowy sukces. eBook. ePub (37.00z)
Jak kreowaæ marki, które pokocha pokolenie Y? (33.91z)
Twój pierwszy pracownik. Zatrudniaj w ma³ej firmie w Polsce. eBook. Pdf (29.90z)
Strategie geniuszy. My¶l jak Albert Einstein. eBook. ePub (31.99z)
Obud¼ w sobie lidera. Jak przej±æ kontrolê nad swoim ¿yciem i odnie¶æ sukces. eBook. Pdf (27.90z)
Tajniki wyst±pieñ publicznych. 101 porad dla prezenterów. eBook. PDF (27.90z)
Filozofia sukcesu. ¯ycie szczê¶liwe i dostatnie wed³ug Napoleona Hilla. eBook. Mobi (27.90z)
Czytaj dwa razy szybciej! (29.90z)
7 zaginionych tajemnic sukcesu. eBook. ePub (22.90z)

Pozostae z serii: Inne

NLP w praktyce. Samo sedno (28.11z)
Doug Box o fotografii portretowej. Przewodnik (39.90z)
Nowe spojrzenie na zarz±dzanie projektami (50.40z)
Rozmowa kwalifikacyjna dla bystrzaków. Wydanie III (39.00z)
Coaching kadry kierowniczej (42.42z)
Organizacja systemów produkcyjnych (55.17z)
Rzuæ na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie. eBook. Pdf (23.90z)
Sztuka wojny. Wydanie III (12.90z)
Motywacja pod lup±. Praktyczny poradnik dla szefów. eBook. Mobi (47.00z)
Finanse samorz±dowe. 580 pytañ i odpowiedzi. Wzory uchwa³, deklaracji, decyzji, umów (169.00z)
Ka¿demu sprzedasz wszystko co zechcesz (24.90z)
Rozwijanie umiejêtno¶ci przywódczych (53.55z)
Litwa, £otwa i Estonia. Ba³tycki ³añcuch. Wydanie 4 (39.90z)
Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowo¶ci. Praktyczne zastosowanie w biznesie (43.55z)
Sekrety negocjacji dla biznesmenów (42.42z)
Superakcje (58.65z)
Cypr. Wyspa Afrodyty. Przewodnik rekreacyjny. Wydanie 1 (26.90z)
Kszta³towanie liderów. Siedem zasad rozwijania zdolno¶ci przywódczych (41.65z)
Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyæ fascynuj±cy tekst naukowy (29.90z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. eBook. Pdf (29.90z)