e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Biuro i praca
Seria: Exclusive


6 nawyków wydajnego zespo³u

Stephen E. Kohn, Vincent D. OConnell
cena: 39.00 z
Data wydania: 2008-04-29
stron: 216, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
  • Jak stworzyæ stabilny, trwa³y i efektywny zespó³?
  • Jak rozwijaæ synergiê i minimalizowaæ dysonans?
  • Jakie nawyki rozwijaæ, a jakie stanowczo t³umiæ?

Jak dzia³a zespó³ marzeñ?
Grupa idealnie dopasowana. Zostañ budowniczym relacji miêdzyludzkich!

  • Zdefiniuj zestaw umiejêtno¶ci potrzebnych zespo³owi.
  • Znajd¼ osoby, które posiadaj± wszelkie niezbêdne cechy.
  • Stawiaj na poszerzanie horyzontów i my¶lenie lateralne.
  • Zadbaj, by styl pracy lidera by³ dopasowany do grupy.
  • Pamiêtaj o odpowiednich treningach i potrzebnych szkoleniach.
  • Obserwuj profesjonalny oraz emocjonalny rozwój zespo³u.
Planowanie i realizacja projektów dla klientów, opracowywanie strategii, doskonalenie systemów, podejmowanie decyzji operacyjnych... to zadania, do których nowoczesne organizacje wykorzystuj± pracê zespo³ów. Co jednak sprawia, ¿e ten system sprawdza siê w praktyce? Zespó³ jest niczym ma³a orkiestra. Jego cz³onkowie musz± posiadaæ indywidualne, choæ uzupe³niaj±ce siê umiejêtno¶ci. Nad ca³o¶ci± powinien za¶ panowaæ zdolny dyrygent. Tak powstaje wspania³y koncert oraz doskonale przeprowadzony projekt.
Dobrze dobrana i zgrana grupa nie powstaje z przypadku, ale w drodze drobiazgowej analizy kompetencji i osobowo¶ci. Wspólna ¶wiadoma wspó³praca, wzmacnianie wiêzi i wprowadzanie w ¿ycie pozytywnych nawyków stanowi± o jej sile i trwa³o¶ci. Autorzy ksi±¿ki skupiaj± siê na sze¶ciu takich nawykach, proponuj±c prosty i praktyczny model, sprawdzaj±cy siê w organizacji ka¿dej wielko¶ci.


Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Biuro i praca

Kto jest kim. Typy osobowo¶ci dla mened¿erów (99.00z)
Biurko w biurko z je³opem. Sztuka przetrwania w biurze (34.90z)
Zmiana pracy. Jak wykorzystaæ szanse i unikn±æ b³êdów (19.90z)
Jak usprawniæ komunikatywno¶æ' Trening (69.00z)
Microsoft Excel 2007 PL. Wykresy jako wizualna prezentacja informacji. Rozwi±zania w biznesie (63.20z)
Mistrzowskie prezentacje slajdowy poradnik mówcy doskona³ego (34.90z)
Generator charyzmy. Kreowanie osobowo¶ci mened¿era (34.00z)
Podejmowanie trafnych decyzji. (19.90z)
Pracuj mniej i lepiej! Odkryj i realizuj swój potencja³ (34.90z)
Access 2007 PL. Seria praktyk (39.00z)
Slajd:ologia. Nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji (69.00z)
Dlaczego mê¿czy¼ni zarabiaj± wiêcej. Prawda o przepa¶ci p³ac i co kobiety mog± na to poradziæ (29.60z)
Wstrêtni szefowie. Jak nie pozwoliæ im siê d³u¿ej raniæ bez zni¿ania siê do ich poziomu (24.00z)
Styl i dobre maniery. Jak zachowaæ klasê w ka¿dej sytuacji (39.00z)
Kreatywno¶æ i Ty. Droga do pomys³owo¶ci w pracy (15.92z)
Autopromocja i awans (2.00z)
Komunikacja niewerbalna (69.00z)
Na szczycie. Opowie¶æ o w³adzy i pieni±dzach (4.00z)
Office 2007. Jêzyk VBA i makra. Rozwi±zania w biznesie (89.00z)
Microsoft Office 2007 PL. Rady i wskazówki. Rozwi±zania w biznesie (79.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Dlaczego Twój makler wola³by, ¿eby¶ TEGO nie wiedzia³' (27.93z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu (37.00z)
Gra gie³dowa. Jak rozs±dnie inwestowaæ w pozbawionym rozs±dku ¶wiecie (8.00z)
Dotacje na inwestycje (49.00z)
Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw. Podstawy. Wydanie II (54.90z)
Niespokojna organizacja. Dlaczego inteligentne firmy robi± g³upie rzeczy (7.00z)
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Podrêcznik trenera biznesu (69.00z)
Mistrz coachingu. Podrêcznik dla mened¿erów, HR-owców i trenerów (57.00z)
Od pomys³u do zysku. Jak spieniê¿yæ innowacyjno¶æ (34.90z)
Zas³ona dymna. Jak naginaæ fakty i liczby dla swoich potrzeb (6.00z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa. Wydanie II rozszerzone (27.30z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (44.90z)
Praktyczny przewodnik dla uczestników szkoleñ, czyli jak prze¿yæ ka¿de szkolenie (27.00z)
Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady s± proste (77.00z)
Trzy prawa skutecznego dzia³ania. Kszta³tuj przysz³o¶æ swoj± i swojej firmy (37.89z)
Przepis na sprzeda¿ (39.00z)
Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Ciê s³uchali (34.90z)
Zaufanie 2.0. Jak wywieraæ wp³yw, zdobyæ lojalno¶æ klientów i kreowaæ markê (39.00z)
Nowoczesna logistyka. Wydanie X (79.00z)
Biblia handlowca. Najbogatsze ¼ród³o wiedzy o sprzeda¿y (59.00z)