e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: VIP


Pierwsze 90 dni. Strategie zapewniaj±ce sukces ka¿demu liderowi

Michael Watkins
cena: 59.00 z
Data wydania: 2006-05-23
stron: 264, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Prezydent jest oceniany po stu dniach, mened¿er - po dziewiêædziesiêciu

 • Przygotuj siê do nowych obowi±zków
 • Oceñ obiektywnie wyzwania i szanse powodzenia
 • Zdob±d¼ poparcie podw³adnych i zwierzchników
Pierwsze 90 dni pracy to dla mened¿era na nowym stanowisku wyj±tkowo trudny okres. W tym czasie liderzy, niezale¿nie od stanowiska, jakie piastuj±, czêsto podejmuj± nieprawid³owe decyzje. Nie maj± wystarczaj±cych informacji o czekaj±cych ich wyzwaniach i nie wiedz±, co nale¿y zrobiæ, aby sprostaæ oczekiwaniom otoczenia. Taka sytuacja skutecznie utrudnia im osi±gniêcie za³o¿onych celów. Dlatego aby zyskaæ wiarygodno¶æ, musz± wygraæ kilka ma³ych "bitew" i w ten sposób ustanowiæ fundament d³ugofalowego sukcesu.
Ksi±¿ka "Pierwsze 90 dni. Strategie zapewniaj±ce sukces ka¿demu liderowi" to zbiór strategii dla mened¿erów obejmuj±cych nowe stanowiska. Stosuj±c je, szybko osi±gniesz co¶, co autor nazywa "progiem rentowno¶ci" - punkt, w którym organizacja potrzebuje Ciebie tak samo, jak Ty potrzebujesz pracy. Dziêki nim nauczysz siê oceniaæ sytuacjê i zdobywaæ wiedzê o organizacji. Szybko odkryjesz swoje mocne i s³abe strony. Dowiesz siê równie¿, jak zbudowaæ zespó³ pracowników i sieæ doradców oraz jak uzyskaæ przewagê w kluczowych relacjach biznesowych.
 • Pog³êbianie wiedzy
 • Kszta³cenie umiejêtno¶ci samooceny
 • Ocena sytuacji w firmie
 • Ustalanie celów d³ugoterminowych
 • Sztuka negocjacji
 • Budowanie i ocena zespo³u
 • Tworzenie koalicji
 • Przyspieszanie procesu zmian

Zmierz siê z nowymi wyzwaniami bez obaw i odno¶ sukcesy.
Ta ksi±¿ka na pewno Ci w tym pomo¿e.Cena: 59.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Skuteczny networking (2.00z)
Kierownik w instytucji publicznej. Znajd¼ swój w³asny, skuteczny styl zarz±dzania (47.00z)
Wykorzystaj to! Sprawdzone pomys³y dla marketingu (37.00z)
Nauki Barona (33.00z)
Sztuka zarz±dzania projektami (69.00z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Czas na e-biznes (74.00z)
Machiavelli. Nowoczesne przywództwo (37.00z)
W³adza. Dlaczego jedni j± maj±, a inni nie (42.90z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie. Wydanie kieszonkowe (19.90z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa. Wydanie II rozszerzone (27.30z)
Empowerment. Odkryj ukryt± moc Twoich pracowników! (37.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie wzrostem przychodów (55.20z)
Radykalna rewolucja w zarz±dzaniu. Przewodnik mened¿era (49.00z)
Wyst±pienia publiczne. Osobisty mentor -- Harvard Business School Press (24.90z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarzadzania Twoja firm± (39.20z)
Od zastoju do rozwoju. Strategie trwa³ego wzrostu (39.20z)
Strategia. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (twarda oprawa) (57.00z)
Zrozumieæ BPMN. Modelowanie procesów biznesowych (39.00z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów (49.00z)

Pozostae z kategorii: Biuro i praca

Jak prowadziæ ksiêgê przychodów i rozchodów. Wydanie II. Kompendium small businessu (79.00z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów (twarda oprawa) (24.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna (29.90z)
B±d¼ pewny siebie. eBook (19.90z)
Access w biurze i nie tylko (47.00z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. AUDIOBOOK (49.00z)
Trudni ludzie. Jak przetrwaæ w zwi±zku z idiot± (29.90z)
NLP. Wp³yw na siebie i innych (19.90z)
Zapanowaæ nad czasem. Jak efektywnie pracowaæ, by mieæ czas na wszystko (44.90z)
Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc (14.90z)
Samodzielna firma. Za³ó¿ i rozwiñ w³asn± firmê (44.90z)
Inteligencja spo³eczna. Nowa nauka sukcesu (34.90z)
Excel z elementami VBA w firmie (54.00z)
Jak zyskaæ uznanie szefa i odnie¶æ sukces w pracy (19.90z)
Wylej w³asnego szefa. Jak rzuciæ pracê i zmieniæ pasjê w profesjê (23.20z)
Zakazana retoryka. Podrêcznik manipulacji (25.35z)
Strategia ostra jak pepperoni (27.00z)
Wzorowe negocjacje. Nie wpadaj w pu³apki i osi±gaj cel (19.90z)
Grzeczne dziewczynki nie awansuj±. 101 b³êdów pope³nianych przez kobiety, które nie¶wiadomie niszcz± w³asn± karierê. Wydanie II (49.00z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. 195 ujêæ Scotta Kelbyego (37.00z)

Pozostae z serii: VIP

Sedno zmian. Narzêdzia i taktyki pozytywnej transformacji Twojej firmy (47.20z)
¦wietne pomys³y. Jak je skutecznie prezentowaæ i broniæ ich przed destrukcyjn± krytyk± (39.00z)
Sztuka wojny. Sztuka planowania kariery (29.90z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)
Kobiety gór±! Jak przetrwaæ w labiryncie biznesu (39.20z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
Wska¼niki ekonomiczne. Przewodnik dla inwestora (69.00z)
Harvard Business Review. Negocjacje i rozwi±zywanie konfliktów (69.00z)
Przywództwa mo¿na siê nauczyæ (37.60z)
Harvard Business Review. Przywództwo w okresie zmian (8.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie samym sob± (69.00z)
Inteligencja emocjonalna w biznesie. Praktyczne strategie wspó³pracy z lud¼mi (59.00z)
Regu³y negocjacji. Poradnik lidera (47.00z)
Mistrzowie rynku. 40 strategicznych ruchów, które przynios± szybki wzrost Twojej firmie (35.92z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie wiedz± (69.00z)
TY - marka inna ni¿ wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego (47.00z)
Jak przeprowadziæ transformacjê firmy (57.00z)
MBA. Kompendium (77.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian, Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (71.20z)
Si³a kreacji w reklamie. Marka soczysta jak pomarañcza (39.00z)