e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -23%


Etyka biznesu

Blanchard Kenneth, Peale Norman Vincent
promocja -23%
cena: 34.532467532468 z 26.59 z
Data wydania: 2010
stron: 140, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
UCZCIWO¦Æ SIÊ OP£ACA! NIE MUSISZ OSZUKIWAÆ, ABY WYGRAÆ
Etyka w biznesie to jeden z najistotniejszych problemów, przed jakim i obecnie staje ¶wiat. Dwóch wybitnych, najlepiej sprzedaj±cych siê autorów, Kenneth Blanchard i Norman Vincent Peale, po³±czonymi si³ami stawiaj± czo³a temu problemowi w swej niezwykle wa¿nej ksi±¿ce Etyka w biznesie. Udowadniaj± w niej, ¿e nie trzeba oszukiwaæ, aby wygraæ.
Od prostego, trzystopniowego Kwestionariusza etycznego, który pomaga oceniæ decyzjê lub dzia³ania, do Piêciu Kluczy etycznego postêpowania, które pomog± okre¶liæ twoje cele, Etyka biznesu oferuje zestaw u¿ytecznych narzêdzi. Mog± byæ zastosowane do usprawnienia twojej firmy lub poprawienia jako¶ci ¿ycia. Etyka biznesu to nie teoria. Blanchard i Peale korzystaj±c ze swojego ogromnego i unikalnego do¶wiadczenia, ujawniaj± sekrety etycznego postêpowania, podaj± praktyczne wskazówki, aby u¶wiadomiæ nam, dlaczego uczciwo¶æ pop³aca.


Cena: 26.59 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Komunikacja i negocjacje

Sze¶æ poziomów wp³ywu spo³ecznego. Nauka, praktyka i psychologia Roberta Cialdiniego (39.00z)
Mowa cia³a w pracy (25.83z)
Inspiruj±cy mened¿er. Budowanie relacji, które przek³adaj± siê na wyniki (41.65z)
Zbuduj swój dream team. Relacje z pracownikami (25.90z)
Sztuka negocjacji prawniczych (34.20z)
Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych. Wydanie II rozszerzone (20.94z)
Relacje interpersonalne (55.25z)
Szybko¶æ zaufania. Jak dziêki zaufaniu przyspieszyæ sukces w biznesie (27.78z)
5 kroków do porozumienia. Jak skutecznie negocjowaæ w biznesie (34.90z)
Sztuka skutecznego porozumiewania siê (33.92z)
Alchemia manipulacji. Wydanie II (39.00z)
Kiedy kropla dr±¿y ska³ê, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji perswazyjnej. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Jak wygraæ ka¿de negocjacje. Nie podnosz±c g³osu, nie trac±c zimnej krwi i nie wybuchaj±c gniewem (44.90z)
Wszyscy k³ami± (21.17z)
Zwyciêskie opowie¶ci. Jak porozumiewaæ siê, przekonywaæ, wygrywaæ dziêki ukrytej potêdze opowie¶ci (50.92z)
Skuteczna komunikacja w biznesie (82.98z)
Istot± przywództwa jest rozmowa. Jak poruszyæ serca i umys³y (41.65z)
Wielki konflikt (25.42z)
Pracuj ze mn±. Osiem najs³abszych punktów w relacjach damsko-mêskich w biznesie (29.67z)
Deszcz pieniêdzy. Model RAIN, czyli skuteczne rozmowy sprzeda¿owe (23.94z)

Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

¯ycie na linie. Jak unikaæ stresu i napiêcia w ¿yciu i pracy (38.24z)
Czy jeste¶ wystarczaj±co bystry, ¿eby pracowaæ w Google' (39.90z)
Wykorzystaj potêgê pod¶wiadomo¶ci w pracy (26.60z)
Pocz±tkuj±cy mened¿er. Wydanie VI (27.93z)
Przywództwo Alfa. Narzêdzia dla liderów biznesu, którzy oczekuj± wiêcej od ¿ycia (59.00z)
Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne dla bystrzaków (34.90z)
Jak siê sprzedaæ. Skuteczne techniki prezentacji, przekonywania i przekazu swoich idei (42.42z)
Zmieñ my¶lenie, a zmienisz swoje ¿ycie. Jak uwolniæ swój pe³ny potencja³ i osi±gn±æ sukces (42.42z)
My¶l negatywnie! Niekonwencjonalny sposób na rewelacyjne wyniki (11.90z)
Lepiej byæ m±drym i bogatym! (25.42z)
Rozmowa kwalifikacyjna (35.49z)
Nauka sukcesu. Jak osi±gaæ sukces i harmonijny dobrobyt dziêki efektywnym zasadom i prawom (21.17z)
Jak najlepiej zaprezentowaæ siê podczas rozmowy kwalifikacyjnej (12.67z)
Asystentka na europejskim rynku pracy (30.40z)
Potêga osobistego uroku. Jak zjednywaæ sobie ludzi (33.92z)
Jak doskonaliæ siebie i wywieraæ wp³yw na ¿ycie innych (29.00z)
M³ody bogaty rentier. Jak staæ siê zamo¿nym i na zawsze takim pozostaæ (43.43z)
Odkryj w sobie si³ê z p³yt± CD (42.42z)
Papiery warto¶ciowe o sta³ym dochodzie i instrumenty pochodne (169.00z)
Sprzeda¿ osobista i zarz±dzanie zespo³em sprzeda¿y (64.35z)

Pozostae z serii: Inne

Przywództwo plemienne. Tworzenie dobrze prosperuj±cych firm poprzez wzmacnianie relacji spo³ecznych (58.65z)
Jak staæ siê doskona³ym mówc± i rozmówc± (34.21z)
Wycena. Minipodrêcznik dla inwestorów gie³dowych. eBook. Pdf (35.90z)
Najpierw rzeczy najwa¿niejsze. Naucz siê okre¶laæ priorytety i skutecznie zarz±dzaæ czasem (39.90z)
Rozmowa rekrutacyjna dla programistów. Przewodnik do sukcesu (23.90z)
Duchowe rozwi±zania. Odpowiedzi na najwiêksze ¿yciowe wyzwania (38.17z)
Finanse przedsiêbiorstw w zadaniach i przyk³adach (37.40z)
Winning. Odpowiedzi (39.00z)
Profesjonalna obs³uga klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzêdzie (49.00z)
Poradnik przetrwania w ¿yciu (33.92z)
Egipt. Zielony przewodnik (wydanie I) (39.90z)
Sycylia. Pla¿e, gaje oliwne i antyczne miasta. Wydanie 1 (24.90z)
Alfabet zarz±dzania projektami (39.00z)
168-godzinny tydzieñ. ¯yj w pe³ni 24/7 (49.00z)
Analiza techniczna dla bystrzaków. eBook. Pdf (47.00z)
Obóz treningowy. Co najlepsi robi± lepiej ni¿ ktokolwiek inny. Opowie¶æ o doskona³o¶ci (26.92z)
Stworzona do sprzeda¿y. Zbuduj firmê, która przetrwa bez Ciebie (49.00z)
Z³ota ksi±¿eczka nastawienia na TAK (49.00z)
Analiza decyzji (67.15z)
Ksi±¿ê. eBook. ePub (21.99z)