e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zarz±dzanie
Seria: Inne
Promocja: -23%


My¶li przewodnie

Drucker Peter
promocja -23%
cena: 74.207792207792 z 57.14 z
Data wydania: 2008
stron: 456, twarda oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
W trzech czê¶ciach ksi±¿ki rozwa¿a Drucker takie problemy, jak dzia³alno¶æ spo³eczna nie nastawiona na zysk, edukacja i informacja - wszystko, czego potrzebuje wspó³czesny mened¿er.
W czê¶ci pierwszej rozwa¿ane s± wszelkie zagadnienia zwi±zane z zarz±dzaniem ró¿nego rodzaju firmami.
W czê¶ci drugiej, autor radzi, jak poznaæ swoje mocne strony i atuty, swoje mo¿liwo¶ci czasowe.
Trzecia czê¶æ koncentruje siê na spo³eczeñstwie, obwieszcza nadej¶cie spo³eczeñstwa przedsiêbiorczo¶ci i obywatelstwa wyra¿aj±cego siê przez dzia³alno¶æ sektora spo³ecznego.


Cena: 57.14 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Six sigma jako trwa³y element kultury organizacji (49.45z)
Zarz±dzanie najmem (29.71z)
Zarz±dzanie dla in¿ynierów (47.35z)
Negocjowanie i zawieranie umów handlowych (39.90z)
Strategie ³añcuchów dostaw (53.47z)
Ekonomia mened¿erska (89.00z)
Ma³ymi krokami do Wielko¶ci. Jak rozwin±æ w³asn± firmê (73.00z)
Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwa³ego rozwoju i zwyciêstwa firm (69.90z)
Business Intelligence (41.07z)
O wojnie. Podrêcznik stratega (59.00z)
Zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (37.94z)
Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji (39.90z)
Mened¿er coachem. Jak rozmawiaæ, by osi±gn±æ rezultaty (50.15z)
Wojna marketingu z zarz±dzaniem (44.12z)
Geniusz biznesu. Kreatywne podej¶cie do rozwoju firmy (58.65z)
W biznesie przetrwaj± nieliczni. Dlaczego wiêkszo¶æ firm zniknie z rynku i jak siê przed tym broniæ' (34.90z)
Zwiêkszanie efektywno¶ci dzia³u sprzeda¿y (79.00z)
Strategia. Wprowadzenie do teorii gier (69.00z)
Przedsiêbiorczo¶æ Podstawy teoretyczne (49.00z)
Marketing ¿ywno¶ci (89.00z)

Pozostae z serii: Inne

O co zapytasz cz³owieka w lustrze' Pytania, które czyni± przywódcê (49.00z)
Powalaj±ca si³a przywództwa. Sekrety Attyli, króla Hunów (24.90z)
Made in Japan (34.90z)
Zarz±dzanie (51.30z)
Filozofia f**k it, czyli jak osi±gn±æ spokój ducha. eBook. Mobi (23.90z)
KNOW-HOW w dzia³aniu! Jak zdobyæ przewagê konkurencyjn± dziêki zarz±dzaniu wiedz±. eBook. Pdf (39.00z)
Emigracja do USA. Wydanie VIII (39.20z)
Doskona³e relacje zawodowe, czyli jak inteligencja emocjonalna pomaga odnie¶æ sukces (29.60z)
Inwestowanie w ludzi. Wp³yw inicjatyw z zakresu ZZL na wyniki finansowe przedsiêbiorstwa (84.15z)
Fotografowanie mê¿czyzn. 500 kreatywnych ujêæ (39.90z)
Sprzeda¿ i charakter (39.02z)
Microsoft Excel 2007 PL. Formu³y i funkcje. Rozwi±zania w biznesie (89.00z)
Sze¶æ medali warto¶ci (27.00z)
Jak zarobiæ na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestuj±cych. eBook. ePub (27.00z)
Marka prywatna. Jak przekszta³ciæ zagro¿enia w szanse dla detalisty i producenta (62.05z)
Ksiêga motywacji, inspiracji i magii Napoleona Hilla. eBook. ePub (29.90z)
Zarz±dzanie warto¶ci± projektów (39.00z)
Sieci Linux. Receptury (69.90z)
Ego-rcyzmy. Poznaj, czym jest i jak dzia³a ego (12.90z)
Marketing internetowy. Szybkie ³±cze z klientami. eBook. ePub (39.00z)