e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Sekret; Prezentacje
Seria: Inne
Promocja: -23%


Mów i zwyciê¿aj

Tracy Brian
promocja -23%
cena: 39.480519480519 z 30.40 z
Data wydania: 2010
stron: 184, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
W ci±gu wielu lat swej kariery Brian Tracy wyg³osi³ ponad 4000 prezentacji i przemawia³ osobi¶cie do ponad 5 000 000 osób w 46 krajach. Jego umiejêtno¶ci wyg³oszenia porywaj±cego przemówienia i skutecznego zakomunikowania w³asnych koncepcji pomog³y mu odmieniæ kszta³t ¿ycia osobistego i kariery zawodowej. Dziêki nim sta³ siê osob±, któr± inni stawiaj± sobie za wzór, podejmuj±c decyzjê o przejêciu kontroli nad w³asnym ¿yciem. W ksi±¿ce "Mów i zwyciê¿aj" Brian Tracy pokazuje, jak po mistrzowsku opanowaæ sztukê skutecznego przemawiania i jak wykorzystaæ j±, by osi±gn±æ nawet pozornie najbardziej nierealne cele!
Umiejêtno¶æ dobrego przemawiania to:
 • zdobycie szacunku w innych i nowych kontaktach
 • zwrócenie na siebie pozytywnej uwagi wp³ywowych osób które mog± otworzyæ wa¿ne drzwi na drodze rozwoju ¿ycia osobistego i zawodowego
 • pewne prezentowanie siebie co mo¿e przyspieszyæ wspinaczkê po szczeblach kariery dziêki
 • wywieranie wra¿enia osoby bardziej uzdolnionej i inteligentnej w porównaniu z osobami, które tego nie potrafi±.
W poradniku "Mów i zwyciê¿aj" ods³ania sprawdzone tajniki zawodu, które warto wykorzystaæ, by prezentowaæ z moc± i mówiæ przekonuj±co, czy to na spotkaniu nieformalnym, czy to w obliczu du¿ej grupy ludzi. Dowiesz siê i nauczysz jak:
 • staæ siê pewnym siebie, pozytywnie nastawionym i rozlu¼nionym w obliczu dowolnej liczby s³uchaczy,
 • od pierwszej chwili przykuæ uwagê publiczno¶ci,
 • wykorzystaæ mowê cia³a, pomoce i techniki g³osowe, by utrzymaæ zaanga¿owanie s³uchaj±cych,
 • przechodziæ p³ynnie od jednego punktu do nastêpnego,
 • zrêcznie wykorzystaæ humor, anegdoty, opowie¶ci, cytaty i pytania,
 • radziæ sobie ze sceptycyzmem publiczno¶ci,
 • koñczyæ z moc±, autorytatywnie.
Wielu b³êdne zak³ada, ¿e ludzie dziel± siê na dwa rodzaje: tych, którzy urodzili siê pewni siebie, z umiejêtno¶ci± zrêcznego przemawiania do t³umu bez jednej kropli potu na czole, oraz na tych, którzy mo¿e i maj± wspania³e pomys³y, ale ³atwo wpadaj± w pop³och i z trudno¶ci± wyra¿aj± w³asne my¶li, stoj±c w obliczu publiczno¶ci. Ale jest dobra wiadomo¶æ sztukê przemawiania mo¿na systematycznie przyswajaæ, a je¶li kieruje tob± silne pragnienie, dyscyplina i determinacja, nie mówi±c ju¿ o nauczycielu w postaci jednego z najwspanialszych mówców, ty tak¿e mo¿esz staæ siê utalentowanym prelegentem.
Je¶li chcesz byæ ¶wietnym i inspiruj±cym mówc±, twoim celem jest nauka pod kierunkiem najlepszych z najlepszych. Brian Tracy jest megagwiazd± sceny. Nale¿y go s³uchaæ z uwag±, gdy uczy krok po kroku, jak wyj¶æ z niebytu i znale¼æ siê w¶ród najlepszych w dziedzinie zawodowego przemawiania. Nikt nie potrafi zrobiæ tego lepiej ni¿ Brian.

Mark Victor Hansen, wspó³autor ksi±¿ek "Jednominutowy milioner" oraz "Z³am kod milionerów"
Jeszcze raz Brian Tracy stworzy³ przebój. W swojej nowej ksi±¿ce Mów i wygrywaj ten mistrz sceny pozwala dog³êbnie przyjrzeæ siê tematowi i udziela cennych wskazówek.

Ken Blanchard, wspó³autor Jednominutowego mened¿era


Cena: 30.40 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Sekret

Rób to co kochasz a znajdziesz w sobie si³ê (33.15z)
Si³a kobieco¶ci (38.02z)
Jedna rzecz. Zaskakuj±cy mechanizm niezwyk³ych osi±gniêæ (29.67z)
Co Ciê blokuje? Odzyskaj pewno¶æ siebie (39.00z)
¯yj lepiej ni¿ dobrze. Spe³niaj swoje marzenia (38.17z)
Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi (21.60z)
Sukces jest kobiet± (26.59z)
Od zera. Osi±ganie niemo¿liwego z HoÂ’oponopono (39.90z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem (23.40z)
Nauka sukcesu. Jak osi±gaæ sukces i harmonijny dobrobyt dziêki efektywnym zasadom i prawom (21.17z)
Odkryj w sobie si³ê z p³yt± CD (42.42z)
Psychologia sukcesu (46.67z)
Zapomnij o pieni±dzach i bogaæ siê (39.90z)
Urodzi³e¶ siê bogaty (16.45z)
Moc pozytywnego my¶lenia (26.00z)
Mity o szczê¶ciu Co powinno nam dawaæ szczê¶cie, ale nie daje Co nie powinno nam dawaæ szczê¶cia, ale daje (42.42z)
Urodzi³e¶ siê bogaty (12.90z)
Duchowe rozwi±zania. Odpowiedzi na najwiêksze ¿yciowe wyzwania (38.17z)
Wiara. Si³a napêdowa sukcesu (8.90z)
Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi (34.90z)

Pozostae z kategorii: Prezentacje

Jak staæ siê doskona³ym mówc± i rozmówc± (34.21z)

Pozostae z serii: Inne

Strategie inwestycyjne. Jak z g³ow± zarabiaæ na gie³dzie. eBook. Mobi (39.00z)
Perswazyjny telemarketing. 50 narzêdzi sprzeda¿y i obs³ugi klienta przez telefon do zastosowania od zaraz. eBook. Mobi (29.90z)
Serwisy spo³eczno¶ciowe. Budowa, administracja i moderacja (47.00z)
Wolno¶æ finansowa dziêki inwestowaniu w nieruchomo¶ci (26.23z)
Ram Dass i Król Zachodnich Smoków (39.90z)
Wspó³czesne doktryny polityczne (69.00z)
Kieruj swoim ¿yciem (22.78z)
Technologia w e-commerce. Teoria i praktyka. Poradnik mened¿era (20.90z)
Moc pewno¶ci siebie. Osi±gaj zamierzone cele i poczuj si³ê spe³nienia (32.90z)
Zarz±dzanie ryzykiem walutowym (4.00z)
Skandynawia. ¦ladami wikingów. Wydanie 1 (59.90z)
Etyczna manipulacja, czyli jak sprawiæ, ¿eby ludzie naprawdê Ciê lubili. Wydanie II rozszerzone (24.90z)
Rework (39.90z)
Fundusze unijne - szansa na rozwój ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw (39.00z)
Berlin - Udany Weekend (wydanie I) (18.90z)
Fundamenty kariery. Strategiczne poszukiwanie i zdobywanie pracy (23.94z)
Bogaæ siê! Dziesiêæ przykazañ zarabiania pieniêdzy. Wydanie II. eBook. Pdf (34.90z)
Psychologia szefa. Zestaw multimedialny (199.00z)
VAT Komentarz (262.00z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady samodoskonalenia. eBook. Mobi (31.99z)