e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Warren Buffett o biznesie

Connors Richard J.
cena: 59.90 z
Data wydania: 2011
stron: 280, twarda oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Nazwisko Warrena Buffetta jest w ¶wiecie biznesu równoznaczne z sukcesem i pomy¶lno¶ci±. Wiele ksi±¿ek opisuje strategiê inwestowania Buffetta, zarazem doradzaj±c, jak ka¿dy mo¿e inwestowaæ tak jak on jednak to nie jest jeszcze jedna ksi±¿ka na ten temat. Ksi±¿ka nie opisuje Buffetta jako inwestora, ale jako skutecznego mened¿era, omawiaj±c przy tym jego biznesowe zasady i praktyki.
Richard J. Connors umiejêtnie splata bezcenne per³y biznesowej i zarz±dczej m±dro¶ci Buffetta z interesuj±c± narracj±, przedstawion± w przystêpny sposób i podzielon± na zagadnienia dotycz±ce biznesu oraz zarz±dzania z naukami Buffetta zawartymi w ka¿dym rozdziale.

Richard J. Connors jest certyfikowanym doradc± inwestycyjnym i w³a¶cicielem firmy Connors Investment Management Company maj±cej siedzibê w St. Louis w stanie Missouri w USA. Od 2006 roku Rprowadzi wyk³ady o Warrenie Buffecie w Instytucie Kszta³cenia Ustawicznego, dzia³aj±cego w ramach Uniwersytetu Waszyngtona w St. Louis. Jest absolwentem Szko³y Biznesu Uniwersytetu Notre Dame oraz Wydzia³u Prawa Uniwersytetu St. Louis.


Cena: 59.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zasoby ludzkie (HR)

Pracownicy Praktyczny poradnik dla pracodawcy (37.60z)
Pe³na partycypacja w zarz±dzaniu. Tajemnica sukcesu najwiêkszych eksperymentów mened¿erskich ¶wiata (59.00z)
Rynek Celów. Zwrot z inwestycji w HR (67.15z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców. Wydanie II rozszerzone (59.00z)
Inwestowanie w ludzi. Wp³yw inicjatyw z zakresu ZZL na wyniki finansowe przedsiêbiorstwa (84.15z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi (46.64z)
¦miej siê i ucz. 95 sposobów wykorzystania humoru do zwiêkszenia efektywno¶ci nauczania i szkolenia (65.00z)
Modele karier (34.00z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w organizacji (79.00z)
Kapita³ ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych. Nowe role pracowników i mened¿erów wiedzy (41.65z)
Zarz±dzanie talentami w przedsiêbiorstwie (38.49z)
Zarz±dzanie kreatywnymi pracownikami. Naucz siê wykorzystywaæ ich talent (59.00z)
Przywództwo plemienne. Tworzenie dobrze prosperuj±cych firm poprzez wzmacnianie relacji spo³ecznych (58.65z)
ABC Jak zbudowaæ zespó³ który zwyciê¿a (35.81z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w przedsiêbiorstwie (55.17z)
Rekrutacja i selekcja personelu (24.65z)
Komunikacja w organizacjach zró¿nicowanych kulturowo (59.00z)
Funkcja personalna w przedsiêbiorstwie. Zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania (34.00z)
O krok dalej (62.05z)
Przywództwo i oszukiwanie samego siebie. Jak uwolniæ siê z pu³apki uprzedzeñ (44.90z)

Pozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Pi±ta dyscyplina Materia³y dla praktyka (75.65z)
Zarz±dzanie (51.30z)
Elastyczne formy zatrudnienia (38.17z)
Podstawy zarz±dzania operacyjnego (49.00z)
Dawaj innym szczê¶cie. ¦cie¿ka pasji, zysku i celu (50.92z)
Psychologia poznawcza w praktyce (49.45z)
Dzia³alno¶æ gospodarcza (129.00z)
Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji (59.00z)
Cztery obsesje wyj±tkowego szefa (39.90z)
Z korzy¶ci± dla wszystkich. Historia firmy RE/MAX i p³yn±ca z niej lekcja (38.35z)
Zarz±dzanie misjami zagranicznymi (59.00z)
Finanse przedsiêbiorstw (45.05z)
As One. Przekszta³æ indywidualne dzia³anie w potêgê zespo³u (79.00z)
Strategiczna rachunkowo¶æ zarz±dcza (51.77z)
Finanse przedsiêbiorstw w zadaniach i przyk³adach (37.40z)
Dobre przywództwo. Najlepsze praktyki polskich liderów biznesu (109.65z)
Zbiór gier z zakresu rozwi±zywania konfliktów (109.65z)
Ocena sytuacji finansowej grup kapita³owych (105.00z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza. Analiza i interpretacja (84.15z)
Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku (59.00z)

Pozostae z serii: Inne

Dobre przywództwo. Najlepsze praktyki polskich liderów biznesu (109.65z)
Ma³ymi krokami do Wielko¶ci. Jak rozwin±æ w³asn± firmê (73.00z)
Wiêcej ni¿ Excel 2007. 166 gotowych rozwi±zañ i trików w jêzyku VBA. eBook. Pdf (29.90z)
Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki. eBook. ePub (34.90z)
Realizacja strategii (50.92z)
AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy (29.66z)
Mount Everest biznesu. eBook. Pdf (31.99z)
Jak opanowaæ wilczy apetyt' Trening (34.90z)
Bogata kobieta Poradnik inwestycyjny dla kobiet (35.81z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc. eBook. Pdf (27.90z)
Zarz±dzanie w Jednostkach Samorz±du Terytorialnego (40.16z)
Agile. Wzorce wdra¿ania praktyk zwinnych (38.35z)
Jak usprawniæ komunikatywno¶æ' Trening (69.00z)
Jak zdobyæ klientów w internecie (28.95z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem. eBook. Mobi (26.90z)
ECUK. Grafika mened¿erska i prezentacyjna (8.42z)
Excel. Rusz g³ow±! (69.00z)
Excel w biurze i nie tylko (29.00z)
¦wiadomo¶æ emocjonalna. ¬ród³o wewnêtrznej równowagi i zrozumienia (34.90z)
Od przedstawiciela handlowego do prezesa spó³ki gie³dowej, czyli co robiæ i czego unikaæ, aby osi±gn±æ zawodowy sukces. eBook. Mobi (37.00z)