e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Ekonomia; Finanse
Seria: Inne


Czas wyp³aty

Town Phil
cena: 59.90 z
Data wydania: 2011
stron: 296, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Pierwsza ksi±¿ka Phila Towna, zatytu³owana ZASADA #1, by³a poradnikiem po¶wiêconym taktyce inwestowania na rynku akcji. Od czasu, gdy siê ukaza³a, coraz bardziej stawa³o siê widoczne, ¿e wiele osób nie jest gotowych porzuciæ funduszy wzajemnych i przej¶æ do gry gie³dowej bez zrozumienia zasad d³ugoterminowego inwestowania.
Przeszkadza w tym co¶, co sta³o siê impulsem do napisania "Czasu wyp³aty?: zbyt czêsto ludzie ograniczaj± d³ugoterminowe inwestowanie do kupna jednostek udzia³ów w funduszach wzajemnych zachowanie takie znane jest jako ¿ycie nadziej±. Jednak dziêki nadziei nie zarobisz pieniêdzy, które przez dwadzie¶cia lub trzydzie¶ci lat zapewni³yby ci pokrycie kosztów jedzenia, mieszkania i opieki medycznej. Woln± od ryzyka strategiê, któr± autor rekomenduje w tej ksi±¿ce, nazywa kumulowaniem akcji; mo¿emy nauczyæ siê jej od miliarderów, którzy wiedz±, jak zarabiaæ du¿e pieni±dze w okresie bessy.
Strategia kumulowania akcji zawiera zestaw zasad dotycz±cych inwestowania (nie gry gie³dowej, lecz inwestowania) w znakomite firmy w odpowiednim czasie; zasad, dziêki stosowaniu których zarobisz naprawdê du¿e pieni±dze. A co najwa¿niejsze, bêdziesz móg³ smacznie spaæ w nocy, wiedz±c, ¿e d³ugoterminowa warto¶æ twojego portfela bêdzie ros³a na zni¿kuj±cym rynku.
Z tej ksi±¿ki dowiesz siê, jak:
  1. obliczyæ kwotê pozwalaj±c± na godziwe ¿ycie na emeryturze;
  2. my¶leæ i inwestowaæ tak jak Warren Buffett i podobni do niego inwestorzy, którzy nie trac± pieniêdzy;
  3. unikn±æ utraty po³owy pieniêdzy, które móg³by¶ wykorzystaæ na emeryturze, na rzecz mened¿era funduszu wzajemnego;
  4. zarabiaæ DU¯E pieni±dze bez ryzyka;
  5. osi±gaæ skumulowane roczne stopy zwrotu rzêdu 35%;
  6. kumulowaæ bogactwo!
Dziêki wykorzystaniu strategii opisanych w "Czasie wyp³aty" mo¿esz zarobiæ miliony i mieæ przyjemn± emeryturê. W tej ksi±¿ce jest wszystko, czego potrzebujesz. Ten praktyczny przewodnik, opisuj±cy krok po kroku niezbêdn± strategiê, przekona ka¿dego, kto zosta³ przeczo³gany przez system finansowy, ¿e odegranie siê jest mo¿liwe.


Cena: 59.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Ekonomia

Ekonomia przedsiêbiorstw Poradnik dla niefinansistów (33.92z)
Controlling Planowanie kontrola kierowanie (35.05z)
Mikroekonomia (52.54z)
Makroekonomia (63.67z)
Funkcjonowanie wspó³czesnego rynku pieniê¿nego i kapita³owego (41.65z)
Makro i mikroekonomia (57.82z)
Siedem kultur kapitalizmu (59.00z)
Statystyka spo³eczna (51.30z)
Finanse miêdzynarodowe (42.42z)
Geografia ekonomiczna (58.65z)
Globalny kryzys a jednocz±ca siê Europa (33.15z)
Zasady ekonomii (65.00z)
Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki (42.00z)
Tam gdzie dzieci s± luksusem (38.17z)
Wielkie poszukiwanie. Historia ekonomicznego geniuszu (59.42z)
Strategiczne budowanie konkurencyjno¶ci gospodarki (33.92z)
Historia my¶li ekonomicznej (55.17z)
Transformacja postkomunistyczna (54.00z)
Od ³abskiego do reñskiego kapitalizmu (26.66z)
Ekonomia ¿ycia. Od baseballu do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy realnego ¶wiata wp³ywaj± na nasze codzienne ¿ycie (57.00z)

Pozostae z kategorii: Finanse

Click Millionaires, czyli internetowi milionerzy. E-biznes na twoich zasadach (11.90z)
e-Matematyka wspomagaj±ca ekonomiê (59.14z)
Controlling - wspieranie zarz±dzania przedsiêbiorstwem (34.00z)
Ryzyko w dzia³alno¶ci bankowej (49.00z)
Kiedy nadchodzi kryzys (55.00z)
Rachunkowo¶æ bud¿etowa (84.15z)
Finanse ma³ego przedsiêbiorstwa w teorii i praktyce zarz±dzania (47.14z)
Wstêp do rachunkowo¶ci przedsiêbiorstw (33.92z)
Rachunkowo¶æ Kurs podstawowy (50.92z)
Dotacje na inwestycje (49.00z)
Rachunkowo¶æ finansowa (50.15z)
Wska¼niki ekonomiczne. Przewodnik dla inwestora (69.00z)
Zarz±dzanie warto¶ci± projektów (39.00z)
Gra gie³dowa. Jak rozs±dnie inwestowaæ w pozbawionym rozs±dku ¶wiecie (8.00z)
Bud¿etowanie jako narzêdzie rachunkowo¶ci zarz±dczej (39.00z)
Bitcoin. Z³oto XXI wieku (31.90z)
Audyt wewnêtrzny i kontrola zarz±dcza (35.70z)
Zarz±dzanie p³ynno¶ci± finansow± w przedsiêbiorstwie (38.17z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ (31.20z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza (47.35z)

Pozostae z serii: Inne

Coaching kadry kierowniczej (42.42z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc. eBook. Mobi (27.90z)
12 kroków uczciwej* sprzeda¿y. eBook. Pdf (39.00z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Nowe ujêcia Scotta Kelby''ego (29.92z)
Strategie marketingowe (50.92z)
¦wiadomy inwestor. Odkrywanie ukrytego potencja³u spó³ki (38.35z)
Niestandardowy podrêcznik do rachunkowo¶ci (25.50z)
Outsourcing w zarz±dzaniu przedsiêbiorstwami (40.24z)
Marketing dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw (33.92z)
Jak pokochaæ swój wygl±d' Trening (34.90z)
HIPERswazja, czyli jak pisaæ zabójczo skuteczne teksty reklamowe. eBook. Pdf (19.90z)
My¶lenie pytaniami. Zmieñ swoje pytania a zmienisz siebie (26.29z)
Zatrudniaj mistrzów (59.00z)
Analiza kursu walutowego (45.90z)
Serwis firmowy. Od pomys³u do gotowej witryny. Poradnik mened¿era (3.00z)
Bezpieczeñstwo systemu e-commerce, czyli jak bez ryzyka prowadziæ biznes w internecie. eBook. PDF (35.90z)
Hobbit i filozofia. Prawdziwa historia tam i z powrotem (34.90z)
Wiêcej ni¿ Sekret (29.90z)
Funkcja personalna w przedsiêbiorstwie. Zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania (34.00z)
E-wizerunek. Internet jako narzêdzie kreowania image'u w biznesie (44.90z)