e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Ekonomia
Seria: Inne
Promocja: -23%


Lobbing

Piwowar Bogus³aw, ¦wieca Jacek
promocja -23%
cena: 34.532467532468 z 26.59 z
Data wydania: 2010
stron: 152, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Lobbing kojarzy siê z licznymi aferami i lud¼mi, którzy realizuj±c w³asne interesy w sposób niezgodny z prawem, nazywali siebie lobbystami. Medialne nag³o¶nienie takich dzia³añ i ich bohaterów spowodowa³o utrwalenie negatywnego stereotypu lobbysty i lobbingu w Polsce. Tymczasem lobbing ma czêsto wrêcz kapitalne znaczenie dla rozwoju gospodarczego, jest tak¿e jednym z narzêdzi demokracji znanym od ponad 200 lat. Celem ksi±¿ki jest zmiana wizerunku osób, instytucji, ¶rodowisk zaanga¿owanych w procesy lobbingowe.

Autorzy udowadniaj±, ¿e dzia³alno¶æ lobbingowa powinna i mo¿e byæ prowadzona w ¶wietle prawa i w zgodzie z zasadami etyki. Podaj± wiele praktycznych wskazówek dla osób, które chc± profesjonalnie zajmowaæ siê lobbingiem, np. wspó³pracuj±c przy realizacji kampanii bez znajomo¶ci podstawowych zagadnieñ teorii i praktyki lobbingu wspó³praca taka jest bardzo trudna czy wrêcz niemo¿liwa. Wiele uwagi po¶wiêcaj± równie¿ kwestii lobbingu w Unii Europejskiej, wskazuj±c na niedostateczn± aktywno¶æ polskich przedstawicieli w tym obszarze. Ksi±¿ka przybli¿y Czytelnikom zagadnienia zwi±zane z rzecznictwem gospodarczym, a przede wszystkim przekona, ¿e wspó³czesna gospodarka nie mo¿e skutecznie funkcjonowaæ bez dzia³añ lobbingowych.
Cena: 26.59 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Ekonomia

Sukcesja w rodzinie biznesowej (46.67z)
Sztuka rynkologii (49.00z)
Zakoñczcie ten kryzys! (11.90z)
Zmienno¶æ rynków a warto¶æ przedsiêbiorstw. Wydanie w nowej szacie graficznej (41.83z)
Kazusy z prawa dla ekonomistów (33.15z)
Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki (42.00z)
Emigracja do USA. Wydanie VIII (39.20z)
Chaos. Zarz±dzanie i marketing w erze turbulencji (38.17z)
Przedsiêbiorczo¶æ (50.92z)
Geografia ekonomiczna (58.65z)
Transformacja postkomunistyczna (54.00z)
Matematyka finansowa (32.00z)
Podstawy zarz±dzania kryzysowego (22.10z)
Badania statystyczne (59.00z)
Zachód (39.00z)
Cykle i wska¼niki koniunktury (42.42z)
Keynes kontra Hayek (41.65z)
Finanse miêdzynarodowe (42.42z)
Benjamin Franklin Droga do dobrobytu (34.90z)
Historia my¶li ekonomicznej (55.17z)

Pozostae z serii: Inne

Czas kobiet (30.52z)
Lekcje warte miliardy dolarów (69.90z)
Kompendium technik perswazyjnych. eBook. Pdf (31.99z)
Doradztwo organizacyjne (45.64z)
Zatracona sztuka s³uchania (39.00z)
Zasady rachunkowo¶ci zarz±dczej (57.82z)
Sztuka wojny. Wydanie III (29.90z)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych. eBook. ePub (31.99z)
Skuteczne realizowanie projektów (28.95z)
Biznesplan. Zastosowania i przyk³ady (33.92z)
Kochaj siebie nawet je¶li stracisz pracê (34.90z)
Zespo³y po polsku. Jak firmy dzia³aj±ce na polskim rynku podnosz± swoj± efektywno¶æ dziêki pracy zespo³owej. eBook. Pdf (29.90z)
Homo corporaticus, czyli przewodnik przetrwania w korporacji. eBook. ePub (26.90z)
Prawo przyci±gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego) (22.10z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (59.00z)
Kl±twa gruziñskiego tortu (11.90z)
Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze. eBook. Pdf (31.99z)
Etyka biznesu (26.59z)
Szczê¶cie zaczyna siê w Twojej g³owie! Uwolnij swój potencja³. eBook. Pdf (14.90z)
Si³a motywacji - jak dopingowaæ siebie i ludzi, z którymi pracujesz. eBook. Pdf (23.90z)