e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zarz±dzanie
Seria: Inne
Promocja: -23%


Kto zabi³ zmianê'

Blanchard Ken, Britt John, Hoekstra Judd
promocja -23%
cena: 24.636363636364 z 18.97 z
Data wydania: 2012
stron: 112, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ka¿dego dnia organizacje na ca³ym ¶wiecie podejmuj± decyzje o wprowadzeniu bywa, ¿e du¿ych i kosztownych zmian, w celu poprawienia istniej±cego status quo. Jednak 50 do 70 procent tych prób jest nieudanych. Niektóre zmiany gin± nagle, ale wiele umiera w cierpieniu przed³u¿aj±cej siê agonii rujnuj±cej zasoby organizacji oraz morale i energiê jej cz³onków.
Kto zabija zmianê lub co przyczynia siê do jej ¶mierci?
W tym pasjonuj±cym kryminale znajdziesz odpowied¼ na to pytanie. G³ównym bohaterem jest agent Mike McNally - detektyw o stylu dzia³ania inspektora Colombo - który prowadzi ¶ledztwo w sprawie ¶mierci kolejnej zmiany. Agent McNally po kolei przes³uchuje trzynastu g³ównych podejrzanych, miêdzy innymi krótkowzroczn± menad¿erkê Wiktoriê Wizjê, stale opiesza³ego kierownika Piotra Prioryteta, dyrektorkê Klarê Komunikacjê, której zapalenie krtani uniemo¿liwia porozumiewanie siê oraz kilka innych szemranych postaci.
Podejrzani zapewne wydaj± ci siê znajomi i niew±tpliwie znajdziesz podobne osoby w swojej firmie. Metoda rozwi±zania zagadki przez McNallyego zainspiruje ciê do stania siê skutecznym Agentem Zmiany w twojej organizacji.
W przewodniku na koñcu ksi±¿ki znajduj± siê wskazania, jak krok po kroku wcieliæ w ¿ycie nauki p³yn±ce z tej historii. Kluczowe pytania pomog± ci oceniæ jako¶æ zmian wprowadzanych w twojej organizacji. Dowiesz siê równie¿ jakie najlepsze dzia³ania mo¿esz podj±æ, by umo¿liwiæ dokonanie po¿±danej zmiany i utrzymaæ jej rezultaty.
OPINIE
Wyj±tkowy sposób spojrzenia na problem zmiany. Tego teraz potrzeba ¶wiatu zmiany, która bêdzie skutecznie przeprowadzona.  
Spencer Johnson, autor ksi±¿ek Kto zabra³ mój ser? i Peaks and Valleys
 
Zarz±dzanie zmian± nie jest ³atwe. Wymaga zaanga¿owania, silnego przywództwa i gotowo¶ci do zmierzenia siê z oporem. Pomocne w zarz±dzaniu zmian± s± humor i plan dzia³ania. Kto u¶mierci³ Zmianê? zapewnia jedno i drugie.
Betsy Myers, by³a dyrektor wykonawcza w Harvards Center for Public Leadership i dyrektor ds. operacyjnych kampanii wyborczej Baracka Obamy.
 
Inteligentny krymina³ pe³en trafnych spostrze¿eñ. Ksi±¿kê Kto u¶mierci³ Zmianê? czyta siê szybko mo¿na j± skoñczyæ w czasie dwugodzinnego lotu ale zawarta w niej m±dro¶æ zostaje z nami o wiele d³u¿ej.
John Assaraf wspó³autor ksi±¿ki Odpowied¼ : rozwiñ dowoln± dzia³alno¶æ, osi±gnij niezale¿no¶æ finansow±, prze¿yj niezwyk³e ¿ycie, jeden z ekspertów wystêpuj±cych w filmie The Secret


Cena: 18.97 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Logistyka us³ug (27.20z)
Geniusz biznesu. Kreatywne podej¶cie do rozwoju firmy (58.65z)
Pakiet: Jednominutowy mened¿er (audiobook CD) (67.92z)
Podstawy metodologii badañ w naukach o zarz±dzaniu (59.00z)
E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowañ (20.94z)
Sprzeda¿ osobista i zarz±dzanie zespo³em sprzeda¿y (64.35z)
Zarz±dzanie us³ugami Projektowanie i wdra¿anie (51.77z)
Strategia marek w³asnych (59.00z)
Zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (37.94z)
Toyota pod ostrza³em (59.90z)
¯ycie i praca. Jak znale¼æ czas na wszystko (30.00z)
Statystyka dla mened¿erów (50.15z)
O wojnie. Podrêcznik stratega (12.90z)
Etyka biznesu. Teoretyczne za³o¿enia, praktyka zastosowañ (54.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci± Teoria i praktyka (42.42z)
Strategia. Wprowadzenie do teorii gier (69.00z)
Zen To Done. Proste sposoby na zwiêkszenie efektywno¶ci (17.55z)
Dekalog wspó³czesnego zarz±dzania. Najnowsze nurty, koncepcje, metody (38.57z)
Sekrety bogacenia siê (21.17z)
Etyka (29.90z)

Pozostae z serii: Inne

Alchemia uwodzenia, czyli erotyczna manipulacja mê¿czyznami (18.85z)
Mened¿er uczy siê od koni. Innowacyjne zarz±dzanie inspirowane Horse Assisted Education (39.43z)
Podejmowanie decyzji (38.17z)
Daj siê znale¼æ w sieci (33.15z)
Tajemnica fal mózgowych. Przywróæ rytm szczê¶liwego i zdrowego ¿ycia (31.20z)
Podstawy zarz±dzania organizacjami (72.17z)
Excel. Rusz g³ow±! (69.00z)
Psychologia sprzeda¿y. Podnie¶ sprzeda¿ szybciej i ³atwiej, ni¿ kiedykolwiek uznawa³e¶ za mo¿liwe (72.00z)
Access 2007 PL. Formu³y, raporty, kwerendy. Rozwi±zania w biznesie (79.00z)
Pozyskiwanie nowych klientów. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Inteligencja spo³eczna. Nowa nauka sukcesu (34.90z)
Kariera pod kontrol±. Jak zmieniæ swoje ¿ycie zawodowe na lepsze. eBook. Pdf (21.99z)
Cz±stki przyci±gania. Jak budowaæ niestandardowe kampanie reklamowe (89.00z)
Naruszenia zasad uczciwego obrotu gie³dowego (75.65z)
Sprzeda¿. Szybka droga do sukcesu (38.17z)
Kobiecy styl zarzadzania. eBook. ePub (27.90z)
Negocjacje (33.91z)
Milion w zasiêgu rêki. Poradnik zarz±dzania finansami. eBooki (22.90z)
W³adza bez tyranii. Jak kontrolowaæ ludzi, pieni±dze, czas, emocje i s³abo¶ci. eBook. ePub (27.90z)
Product placement (69.00z)