e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zarz±dzanie
Seria: Inne
Promocja: -14%


Zarz±dzanie miêdzynarodowe

Mead Richard, Andrews Tim G.
promocja -14%
cena: 97.848837209302 z 84.15 z
Data wydania: 2011
stron: 596, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Omawia najwa¿niejsze zagadnienia zwi±zane z prowadzeniem miêdzykulturowej dzia³alno¶ci, m.in. wp³yw aspektów kulturowych na zachowania ludzi w miejscu pracy oraz na wewnêtrzne systemy w firmie, globalne i strategiczne elementy miêdzynarodowego biznesu, a tak¿e podkre¶la rolê, jak± odgrywaj± czynniki pozakulturowe w procesach podejmowania decyzji i ich wdra¿ania. Aspekty teoretyczne zosta³y zilustrowane licznymi studiami przypadków z Europy, Stanów Zjednoczonych, Bliskiego Wschodu, Ameryki £aciñskiej, Afryki i Azji, jak równie¿ licznymi æwiczeniami u³atwiaj±cymi utrwalenie wiedzy. Ksi±¿ka zawiera równie¿ aneks po¶wiêcony planowaniu projektu lub rozprawy naukowej z dziedziny zarz±dzania miêdzynarodowego, co mo¿e siê okazaæ pomocne szczególnie studentom studiów podyplomowych i MBA.

Poza g³ównymi tematami omówionymi w wiêkszo¶ci podrêczników po¶wiêconych miêdzynarodowemu zarz±dzaniu, publikacja obejmuje tak¿e zagadnienia, które nie s± zazwyczaj poruszane w tym kontek¶cie. Nale¿± do nich:

  • wp³yw aspektów kulturowych na firmy rodzinne,
  • nieformalny patronat, guanxi i wasda,
  • globalizacja kontra lokalizacja,
  • e-komunikacja,
  • konwergencja i dywergencja w zagranicznych filiach,
  • znaczenie zachodniego stylu zarz±dzania zasobami ludzkimi dla innych kultur,
  • nadzór nad mark± korporacyjn± kluczowy element stosunków miêdzy wspó³czesnymicentralami firm i ich filiami.
Cena: 84.15 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Marketingowe zarz±dzanie aptek± (69.00z)
Zarz±dzanie kadrami (50.57z)
Zarz±dzanie wiedz± (47.35z)
Kompendium wiedzy o logistyce (41.07z)
100 praw sukcesu w biznesie (33.99z)
Decyduj±cy czynnik (50.40z)
Nauka o organizacji. Ujêcie dynamiczne (50.15z)
Zarz±dzanie innowacjami (58.65z)
Trochê inna teoria organizacji (39.90z)
Kto zabi³ zmianê' (18.97z)
Airport City. Strefa oko³otniskowa jako zagadnienie urbanistyczne. Monografia (62.30z)
e-Matematyka wspomagaj±ca ekonomiê (59.14z)
Psychologia zarz±dzania w organizacji (33.92z)
Zyskaj na czasie. Quick Response Manufacturing - innowacyjna metoda zarz±dzania przedsiêbiorstwem (59.42z)
Zarz±dzanie ³añcuchami dostaw (46.67z)
Jak zwyciê¿aæ w pracy (37.40z)
Marketing (49.45z)
Pasja i dyscyplina strategii (42.42z)
P³ynno¶æ finansowa w ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstwach (41.07z)
Zarz±dzanie dla in¿ynierów (47.35z)

Pozostae z serii: Inne

PMO. Praktyka zarz±dzania projektami i portfelem projektów w organizacji (69.00z)
Jak oczarowaæ klientów w sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii zachowañ konsumenckich (39.00z)
Ucieczka z wy¶cigu szczurów (22.10z)
Bud¿etowanie i controlling w przedsiêbiorstwie (41.65z)
AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy. eBook. Mobi (27.90z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc. eBook. ePub (27.90z)
Rady nadzorcze dobre praktyki ³adu korporacyjnego (50.92z)
Sens po¶piechu (39.00z)
Wielka Brytania. Anglia Walia i Szkocja. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Dlaczego pi±tkowi uczniowie pracuj± dla trójkowych a czwórkowi zostaj± urzêdnikami (43.43z)
Salesbook. Rewolucyjny trening sprzeda¿owy gwarantuj±cy wzrost efektywno¶ci (32.68z)
Psychologia poznawcza w praktyce (49.45z)
Polska. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Zarz±dzanie od podstaw (59.00z)
Efektywne zarz±dzanie projektami. Wydanie VI (29.90z)
Wiêcej przebojowo¶ci! Jak pewnie kroczyæ przez ¿ycie (27.00z)
Excel w biurze i nie tylko (29.00z)
Najwa¿niejsi klienci. Key Account Management w praktyce (29.67z)
Warren Buffett o biznesie (59.90z)
Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ. eBook. Pdf (37.00z)