e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Zarz±dzanie strategiczne

Floyd Steven W., Sherman Hugh D., Sigismund Huff Anne, Terje
cena: 79.00 z
Data wydania: 2011
stron: 476, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ksi±¿ka w usystematyzowany sposób przedstawia wa¿ne, potwierdzone badaniami zasady zarz±dzania strategicznego.
Autorzy zawarli w niej zagadnienia analizowane podczas prowadzanych przez nich programów MBA i zajêæ dla studentów zarz±dzania, dyrektorów firm, pracowników administracji rz±dowej i mened¿erów organizacji non profit. Teza o decyduj±cej roli strategii w dzia³alno¶ci ka¿dego przedsiêbiorstwa rozwijana jest poprzez szczegó³owe omówienie najwa¿niejszych zwi±zanych z tym tematem zagadnieñ, do których nale¿±:
 • definiowanie strategii i aktualizowanie tej definicji,
 • rozwijanie zasobów organizacji,
 • obs³uga klientów i poszukiwanie szans w obszarze przedsiêbiorczo¶ci,
 • cechy i znaczenie konkurencji,
 • sposoby tworzenia przewagi konkurencyjnej,
 • tworzenie modelu biznesowego okre¶laj±cego metody gromadzenia zasobów,
 • zewnêtrzne uwarunkowania strategii korporacyjnej,
 • prowadzenie inicjatyw strategicznych w ró¿nych krajach,
 • kwestie nadzoru w³a¶cicielskiego i odpowiedzialno¶ci spo³ecznej przedsiêbiorstw,
 • znaczenie przywództwa i rola liderów na ró¿nych szczeblach organizacji,
 • tworzenie osobistych strategii - planowanie w³asnej kariery zawodowej.


Cena: 79.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Nauka o organizacji. Ujêcie dynamiczne (50.15z)
Zarz±dzanie wiedz± (50.57z)
Jednominutowy Mened¿er. Najpopularniejsza na ¶wiecie metoda zarz±dzania (24.90z)
Logistyka (56.87z)
Kto zabi³ zmianê' (18.97z)
Mened¿er coachem. Jak rozmawiaæ, by osi±gn±æ rezultaty (50.15z)
Optymalizacja systemów i procesów logistycznych (38.74z)
Zarz±dzanie Teoria i praktyka (72.17z)
Sponsoring. Klucz nowoczesnego marketingu (60.80z)
Ma³ymi krokami do Wielko¶ci. Jak rozwin±æ w³asn± firmê (73.00z)
Mened¿er sprzeda¿y na miarê XXI wieku (39.00z)
Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce (49.45z)
Zarz±dzanie procesami w przedsiêbiorstwie (40.00z)
Pasja i dyscyplina strategii (42.42z)
Marketingowe zarz±dzanie aptek± (69.00z)
Outsourcing krok po kroku dla mened¿erów (50.15z)
Krótkoterminowe zarz±dzanie kapita³em (37.40z)
Dwie drogi. Jak CISCO równocze¶nie osi±ga zyski i dba o przysz³y rozwój (59.90z)
W³adza i kierowanie (29.75z)
Szef firmy w systemie zarz±dzania przez jako¶æ (33.15z)

Pozostae z kategorii: Twoja kariera

Zarz±dzanie codzienno¶ci±. Zaplanuj dzieñ, skoncentruj siê i wyostrz swój twórczy umys³ (11.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna (42.42z)
¯ycie i praca. Jak znale¼æ czas na wszystko (30.00z)
Jêzyk cia³a (41.82z)
Rachunkowo¶æ finansowa od podstaw (50.15z)
Kochaj siebie nawet je¶li stracisz pracê (34.90z)
Jeste¶ mark±. Jak zarz±dzaæ reputacj± i odnie¶æ sukces dziêki byciu sob± (31.85z)
Tajniki wyst±pieñ publicznych. 101 porad dla prezenterów (39.90z)
Kultura Toyoty. Serce i dusza filozofii Toyoty (74.90z)
Dlaczego chcemy ¿eby¶ by³ bogaty (51.05z)
Psychologia sukcesu (46.67z)
Magiczna drabina do sukcesu (28.50z)
Kszta³towanie cen. Praktyczny poradnik (33.92z)
Moje ¿ycie i dzie³o (51.05z)
Kultura pracy mened¿era (42.13z)
Jak zdobyæ pracê i negocjowaæ zarobki (39.90z)
Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce (33.92z)
Lider bez maski (59.00z)
Essential Business English (31.54z)
Trener bez maski (73.00z)

Pozostae z serii: Inne

Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce (33.92z)
City Girl Kobieta która podbi³a londyñsk± gie³dê (42.42z)
Pracuj z pasj±! Znajd¼ posadê, która da Ci satysfakcjê, rado¶æ i pieni±dze. eBook. Mobi (21.99z)
Trening kreatywno¶ci. Podrêcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. eBook. ePub (34.90z)
MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom I i II (121.54z)
Strategia reklamowa (38.17z)
Kompetencyjne testy sytuacyjne w rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników (50.15z)
Bli¿ej siebie Rozmowy z Mistrzami. O ¿yciu, uczuciach, marzeniach, relacjach, zdrowiu, finansach i mo¿liwo¶ci zmiany siebie (31.45z)
Druga p³eæ (59.49z)
Zdobywanie informacji. Technika szybkiego zadawania trafnych pytañ (20.83z)
30 Dni do Zmian. Dokonaj ¿yciowej metamorfozy w kilka tygodni (39.90z)
Wiêcej ni¿ tu i teraz (29.90z)
Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci. Wydanie II rozszerzone (25.93z)
Odkryj siebie na nowo. Jak zdefiniowaæ w³asn± markê i zbudowaæ karierê (29.18z)
Sekrety pomiarów w mediach spo³eczno¶ciowych (20.90z)
Sieci Linux. Receptury (69.90z)
Podstawy rachunkowo¶ci (50.92z)
M³ody bogaty rentier. Jak staæ siê zamo¿nym i na zawsze takim pozostaæ (43.43z)
Wspó³brzmienie. Znajd¼ wspólny jêzyk z odbiorcami Twojej prezentacji. eBook. Pdf (54.99z)
Wojna marketingu z zarz±dzaniem (44.12z)