e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Obs³uga klienta
Seria: Inne
Promocja: -15%


Jak zapewniæ znakomit± obs³ugê klientów

promocja -15%
cena: 69 z 58.65 z
Data wydania: 2012
stron: 216, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Nikt dzisiaj nie ma w±tpliwo¶ci, ¿e standard obs³ugi klienta jest tak samo wa¿ny jak jako¶æ oferowanych produktów: wzmacnia relacjê z klientem, wzbudza w nim zaufanie, buduje dobr± reputacje firmy i stwarza przewagê nad konkurencj±. W dobie internetu i mediów spo³eczno¶ciowych jest to szczególnie istotne, poniewa¿ informacja o ka¿dym potkniêciu firmy szybko dociera do szerokiego grona odbiorców. Jak zapewniæ znakomit± obs³ugê klientów to najnowsze wydanie ¶wiatowego bestsellera, który od 20 lat inspiruje wszystkich zajmuj±cych siê sprzeda¿± oraz wyznacza nowe standardy obs³ugi klienta. Dziêki tej ksi±¿ce dowiesz siê, jak:
  • oczarowaæ klientów jako¶ci± obs³ugi,
  • kreatywnie i skutecznie rozwi±zywaæ problemy,
  • postêpowaæ w obliczu ró¿nic kulturowych i pokoleniowych,
  • zbieraæ i analizowaæ informacje od klientów w celu polepszenia jako¶ci obs³ugi,
  • radziæ sobie z k³opotliwymi klientami.


Cena: 58.65 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Obs³uga klienta

Zaprzyja¼nij siê z klientem (52.00z)
Zachowania rynkowe kobiet (44.63z)
Biznes w internecie. Praktyczny poradnik o marketingu, sprzeda¿y, public relations on-line i promocji w mediach spo³eczno¶ciowych (42.00z)
Najwa¿niejsi klienci. Key Account Management w praktyce (29.67z)
Psychologia poznawcza w praktyce (49.45z)

Pozostae z serii: Inne

Marketing bez tabu czyli jak to robi± najlepsi (30.40z)
¯yj lepiej ni¿ dobrze. Spe³niaj swoje marzenia (38.17z)
Dexter. Taki sympatyczny morderca (37.00z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych twórcze my¶lenie. eBook. Pdf (14.90z)
S³u¿ebno¶æ. Utracone dziedzictwo Wall Street (50.92z)
NLP Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego (38.25z)
Pozytywna psychologia pora¿ki (29.67z)
Druga p³eæ (59.49z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Trzy ods³ony Scotta Kelby'ego. Tom I, II, III (99.00z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (29.90z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone (77.00z)
Life coaching. Jak porzuciæ z³e nawyki i zacz±æ nowe, lepsze ¿ycie (29.00z)
HIPERswazja, czyli jak pisaæ zabójczo skuteczne teksty reklamowe. eBook. Pdf (19.90z)
Motywacja. Droga do skutecznych dzia³añ (27.90z)
Strategiczny brand marketing. Praktyczny przewodnik skutecznego marketingu dla mened¿erów i nie tylko (44.90z)
Trening intelektu. Wyæwicz pamiêæ, koncentracjê i kreatywno¶æ w 31 dni. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Inbound Marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (39.00z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. eBook. ePub (29.90z)
Zarz±dzanie ryzykiem walutowym. eBook. Mobi (27.90z)
Regu³y small biznesu. W³asna firma w praktyce. eBook. Mobi (39.00z)