e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Marketing
Seria: Inne
Promocja: -14%


Marketing na rynku miêdzynarodowym

Grzegorczyk Wojciech
promocja -14%
cena: 58.802325581395 z 50.57 z
Data wydania: 2013
stron: 306, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
W podrêczniku zosta³y omówione podstawowe zagadnienia zwi±zane z dzia³alno¶ci± marketingow± na rynku miêdzynarodowym. Autor wyja¶nia:
  • w jaki sposób prowadzone s± badania marketingowe rynków zagranicznych,
  • jakie metody wykorzystuje siê przy wyborze rynku, na którym warto rozpocz±æ dzia³alno¶æ,
  • jakimi kryteriami powinny kierowaæ siê firmy przy wyborze formy dzia³alno¶ci,
  • jakie strategie mo¿na realizowaæ na rynkach zagranicznych,
  • na czym polega strategia marketing mix realizowana w skali miêdzynarodowej,
  • nale¿y zorganizowaæ komórk± marketingow± przedsiêbiorstwa, która nie ogranicza swojej dzia³alno¶ci do rynku krajowego.
Opisane w ksi±¿ce strategie ekspansji na rynki zagraniczne i funkcjonowania na nich zosta³y zilustrowane licznymi studiami przypadków. Publikacja jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, zarz±dzania, marketingu i miêdzynarodowych stosunków gospodarczych oraz dla mened¿erów przedsiêbiorstw prowadz±cych dzia³alno¶æ na rynkach zagranicznych.
 

 


Cena: 50.57 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Marketing za przyzwoleniem. Jak zmieniæ obcych ludzi w znajomych, a znajomych w klientów (39.00z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (29.00z)
Marketing bez tajemnic (39.00z)
¦wiadomy telemarketing. Interaktywne narzêdzie dla telemarketerów i mened¿erów call center (23.94z)
Marketing us³ug zdrowotnych (49.00z)
Reklama podprogowa. Jak niepostrze¿enie wnikn±æ w umys³ odbiorcy (53.60z)
Strategie marketingowe (50.92z)
Marketing (129.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Jak skutecznie wykorzystaæ potencja³ Twojej marki (33.00z)
Badania marketingowe (55.17z)
Pochodzenie marek. Odkryj naturalne prawa innowacyjno¶ci produktów i przetrwania w biznesie (44.90z)
Marketing wielkich mo¿liwo¶ci. Jak sprzedawaæ wiêcej w szumie informacyjnym (34.90z)
Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzeda¿y (59.00z)
Marketing i public relations w ma³ej firmie (49.00z)
Czym jest marketing (30.52z)
Efekt wirusowy w biznesie. Dlaczego pewne produkty i us³ugi zdobywaj± rynek (38.17z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (19.92z)
Merchandising w ma³ych i du¿ych firmach handlowych (39.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (12.90z)
Marketing relacji Teoria i praktyka (37.00z)

Pozostae z serii: Inne

Zarz±dzanie projektami badawczo-rozwojowymi (79.00z)
Haker umys³ów (12.90z)
Egipt. Skarby faraonów i rafy koralowe. Wydanie 1 (24.90z)
Keys Of Sales. Kluczowe Elementy Sprzeda¿y (31.89z)
Psychologia sprzeda¿y. Podnie¶ sprzeda¿ szybciej i ³atwiej, ni¿ kiedykolwiek uznawa³e¶ za mo¿liwe (72.00z)
Fotografowanie ludzi. O tworzeniu prawdziwych portretów (59.00z)
BRAND sense - marka piêciu zmys³ów (49.00z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Lekcje ze Scottem Kelbym (39.90z)
Mened¿er coachem. Jak rozmawiaæ, by osi±gn±æ rezultaty (50.15z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie III. eBook. ePub (47.00z)
Zrób to od razu (30.40z)
Korsyka. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 2 (35.69z)
M±dre bogate dziecko (28.19z)
Homo corporaticus, czyli przewodnik przetrwania w korporacji. eBook. Pdf (26.90z)
Analiza decyzji (67.15z)
Sukcesja w rodzinie biznesowej (46.67z)
12 kroków uczciwej* sprzeda¿y (14.90z)
HIPERswazja, czyli jak pisaæ zabójczo skuteczne teksty reklamowe. eBook. Pdf (19.90z)
Kultura Toyoty. Serce i dusza filozofii Toyoty (74.90z)
Active English at Work. Kompendium fachowego jêzyka angielskiego (50.92z)