e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zarz±dzanie
Seria: Inne


Biznes nowych mo¿liwo¶ci

Kozielski Robert
cena: 59.00 z
Data wydania: 2012
stron: 212, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Ksi±¿ka powsta³a na podstawie projektu badawczego obejmuj±cego wywiady z w³a¶cicielami, twórcami i prezesami firm, które w ostatnich dwudziestu latach odnios³y spektakularny sukces. Omówiono w niej elementy nowego, efektywnego podej¶cia do biznesu, które odpowiada wspó³czesnym uwarunkowaniom biznesowym.

Analizie poddano kilkana¶cie polskich firm, z którymi autor mia³ okazjê siê zetkn±æ jako osoba bezpo¶rednio zaanga¿owana w zarz±dzanie (GK Redan SA, questus, questuspoint), jako doradca (mBank, Multibank, Tub±dzin, Aflofarm, LOTOS, Stowarzyszenie Wiosna), lub jako analityk biznesowy (RMF FM, Sphinx, Dr Irena Eris, Atlas, Monnari, onet.pl, Kolporter, NK.pl). Propozycja nowego paradygmatu biznesu by³a tak¿e weryfikowana podczas wspó³pracy szkoleniowo-konsultacyjnej z firmami miêdzynarodowymi, takimi jak Unilever, Abbott, Microsoft czy HP.
Cena: 59.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

£ad korporacyjny (83.90z)
Analiza decyzji (67.15z)
Podstawy strategii (59.42z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów. Wydanie II (29.90z)
Strategia. Wprowadzenie do teorii gier (69.00z)
Pakiet: Jednominutowy mened¿er (audiobook CD) (67.92z)
Droga innowacji (59.00z)
Metoda Running Lean. Iteracja od planu A do planu, który da Ci sukces. Wydanie II (39.00z)
Zarz±dzanie strategiczne (79.00z)
Jak korzystaæ z ekspertów zewnêtrznych (38.25z)
Kultura Toyoty. Serce i dusza filozofii Toyoty (74.90z)
Logistyka us³ug (27.20z)
Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia warto¶ci przedsiêbiorstwa (41.07z)
Kompendium wiedzy o logistyce (41.07z)
Zarz±dzanie miêdzynarodowe (84.15z)
Podstawy zarz±dzania. Teoria i æwiczenia (69.00z)
Kiedy nadchodzi kryzys (55.00z)
Kierowanie (72.17z)
Wycena i zarz±dzanie warto¶ci± przedsiêbiorstwa (57.82z)
Dwie drogi. Jak CISCO równocze¶nie osi±ga zyski i dba o przysz³y rozwój (59.90z)

Pozostae z serii: Inne

Pu³apki small biznesu. 133 mity, które niszcz± Twoj± firmê. (12.90z)
Prawa charyzmy. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby osi±gaæ sukcesy. eBook. ePub (29.90z)
Skuteczny coaching. Jak zostaæ najlepszym trenerem osobistym i zmieniaæ ¿ycie innych na lepsze. eBook. ePub (37.00z)
Budowanie zespo³ów. Materia³y szkoleniowe æwiczenia, formularze, wskazówki dla prowadz±cego (220.15z)
Mened¿er nowych czasów. Najlepsze metody i narzêdzia zarz±dzania. eBook. ePub (31.99z)
4-godzinny tydzieñ pracy (38.02z)
Nadgodziny s± do bani! Pracuj dla efektu, a nie dla idei (11.90z)
Trzy oznaki pracy, która nie daje szczê¶cia (33.92z)
Przez innowacjê do wzrostu. Jak wprowadziæ innowacjê prze³omow± (41.65z)
Wynagrodzenie za pracê (99.00z)
Lean dla bystrzaków. Wydanie II (49.00z)
Skuteczna transformacja firmy w 90 dni (55.20z)
Moc coachingu. Poznaj narzêdzia rozwijaj±ce umiejêtno¶ci i kompetencje osobiste. eBook. Pdf (29.90z)
Twoje finanse. Organizowanie i planowanie w³asnych finansów. eBook. Mobi (13.95z)
Zarabiaj tyle, ile jeste¶ wart. Zmaksymalizuj swoje przychody ju¿ teraz (37.00z)
Magia s³ów. Jak pisaæ teksty które porw± t³umy (39.90z)
Telewindykacja, czyli skuteczne odzyskiwanie nale¿no¶ci przez telefon (20.94z)
Jak znale¼æ pracê i nie zgubiæ po drodze siebie (16.92z)
Rodzynki studenckie, czyli co siê wyk³ada na wyk³adach. eBook (24.90z)
P³ytki umys³. Jak internet wp³ywa na nasz mózg (23.94z)