e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Biznes na Facebooku i nie tylko

Bonek Tomasz, Smaga Marta
cena: 49.00 z
Data wydania: 2013
stron: 180, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ksi±¿ka stanowi kompendium wiedzy o tym, jak promowaæ firmê, produkt, osobê czy us³ugê, wykorzystuj±c najnowsze sposoby komunikacji w internecie.
Autorzy opowiadaj± w niej o fenomenie mediów spo³eczno¶ciowych, które sta³y siê potê¿nym orê¿em w rêkach marketingowców i specjalistów od public relations.
 • Jak z nich korzystaæ, ale tak¿e jakie nios± ze sob± zagro¿enia?
 • Jak zastosowaæ je do budowania pozytywnego wizerunku albo jak wykorzystaæ w sytuacji kryzysowej?
 • Co zrobiæ, by te dzia³ania nie wznieca³y internetowych po¿arów?
Autorzy udzielaj± odpowiedzi w ksi±¿ce, przytaczaj±c dziesi±tki przyk³adów dzia³añ, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Omawiaj± szczegó³owo takie zagadnienia, jak:
 • rodzaje mediów spo³eczno¶ciowych i ¼ród³a ich popularno¶ci,
 • marketing i PR w mediach spo³eczno¶ciowych,
 • reklama i promocja na Facebooku oraz w NK.pl,
 • prowadzenie dobrego fanpagea na Facebooku,
 • konkursy, aplikacje i reklamy na Facebooku,
 • sytuacje kryzysowe i sposoby wychodzenia z nich,
 • metody promocji w spo³eczno¶ciach profesjonalistów,
 • marketing szeptany i wirusowy w mediach spo³eczno¶ciowych,
 • prowadzenie bloga firmowego i promowanie siê na blogach,
 • badanie skuteczno¶ci dzia³añ promocyjnych w mediach spo³eczno¶ciowych,
 • zasady odpowiedzialno¶ci za komentarze na forum internetowym i na Facebooku,
 • prawo autorskie a publikacje w internecie.
To interesuj±ca propozycja dla przedsiêbiorców, mened¿erów oraz specjalistów ds. marketingu i PR wykorzystuj±cych media spo³eczno¶ciowe w dzia³aniach promocyjnych, a tak¿e dla wszystkich osób zainteresowanych t± tematyk±, a zw³aszcza aktywnych u¿ytkowników Facebooka, Twittera, blogosfery.


Cena: 49.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Public Relations

Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczenim (118.15z)
Komunikacja kryzysowa (59.00z)
Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie (42.42z)
Mity marketingowe. Marketing bez bzdur, iluzji i fa³szywych za³o¿eñ (41.65z)

Pozostae z kategorii: Biznes

13 sekretów ludzi sukcesu (49.90z)
Negocjowanie i zawieranie umów handlowych (39.90z)
Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji (39.90z)
Wealth Management Bankowo¶æ dla bogatych (67.15z)
Szybko¶æ zaufania. Jak dziêki zaufaniu przyspieszyæ sukces w biznesie (27.78z)
Wybij siê (39.90z)
£ad korporacyjny (83.90z)
Wybij siê!. Nie czekaj, dzia³aj i przekuj pasjê w bogactwo (25.42z)
Kompendium wiedzy o konkurencyjno¶ci (41.07z)
Dysponowanie wspólnymi zasobami (50.15z)

Pozostae z serii: Inne

Kochaj siebie nawet je¶li stracisz pracê (34.90z)
Rzuæ na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie. eBook. Pdf (23.90z)
Mapy my¶li w biznesie. Jak twórczo i efektywnie osi±gaæ cele za pomoc± mind mappingu. eBook. ePub (29.90z)
Coaching biznesowy (42.42z)
Kodeks Leonarda da Vinci (4.00z)
Komunikacja kryzysowa (59.00z)
Pigu³ka przywództwa. Brakuj±cy element motywuj±cy ludzi (29.90z)
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Podrêcznik trenera biznesu. eBook. ePub (39.00z)
Niskobud¿etowy startup. Zyskowny biznes i ¿ycie bez frustracji (29.40z)
Czytaj dwa razy szybciej!. eBook. Pdf (23.90z)
Bieganie metod± Gallowaya. Ciesz siê dobrym zdrowiem i doskona³± form±! (39.00z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy. eBook. Pdf (22.90z)
Ekonomia wdziêczno¶ci. Zasada wzajemno¶ci w biznesie (39.90z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów. eBook (12.90z)
Marketing. Szybka droga do sukcesu (38.17z)
Alchemia uwodzenia, czyli erotyczna manipulacja mê¿czyznami (29.90z)
Jak staæ siê doskona³ym mówc± i rozmówc± (34.21z)
Zarz±dzanie talentami i planowanie ¶cie¿ek karier. Zestaw narzêdzi (159.00z)
List do mojego ¿ycia (42.42z)
Grecja. Ateny i Peloponez. B³êkit morza, biel marmuru. Wydanie 1 (24.90z)