e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Komunikacja w organizacjach zró¿nicowanych kulturowo

Winkler Renata
cena: 59.00 z
Data wydania: 2013
stron: 228, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Celem publikacji jest wskazanie, na co nale¿y zwróciæ uwagê, przygotowuj±c pracowników do funkcjonowania w zró¿nicowanym kulturowo ¶rodowisku, by zderzenie odmiennych pogl±dów, przekonañ, systemów warto¶ci, perspektyw postrzegania, schematów odczuwania, my¶lenia oraz wnioskowania nie prowadzi³o do istotnych zaburzeñ w obrêbie procesu komunikowania siê, a w rezultacie - do spadku efektywno¶ci wspó³dzia³ania osób wywodz±cych siê z ró¿nych ¶rodowisk narodowych i kulturowych.
G³ówne z omawianych zagadnieñ to:
  • proces komunikowania siê i jego modelowe ujêcia,
  • efektywno¶æ procesu komunikowania siê w organizacji,
  • zarz±dzanie w warunkach zró¿nicowania kulturowego organizacji,
  • kulturowy wymiar komunikowania siê
  • zale¿no¶æ kultury i komunikacji,
  • szkolenia komunikacyjne - ich rola i zasady projektowania.


Cena: 59.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zasoby ludzkie (HR)

Przywództwo i oszukiwanie samego siebie. Jak uwolniæ siê z pu³apki uprzedzeñ (44.90z)
Zarz±dzanie produktywno¶ci± w przedsiêbiorstwie (41.65z)
Rekrutacja i selekcja personelu (24.65z)
Przywództwo plemienne. Tworzenie dobrze prosperuj±cych firm poprzez wzmacnianie relacji spo³ecznych (58.65z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców. Wydanie II rozszerzone (59.00z)
Pe³na partycypacja w zarz±dzaniu. Tajemnica sukcesu najwiêkszych eksperymentów mened¿erskich ¶wiata (59.00z)
Liderzy jedz± na koñcu. Dlaczego niektóre zespo³y potrafi± ¶wietnie wspó³pracowaæ, a inne nie (25.93z)
Rozmowa rekrutacyjna dla programistów. Przewodnik do sukcesu (23.90z)
Zarz±dzanie kreatywnymi pracownikami. Naucz siê wykorzystywaæ ich talent (59.00z)
Zatrudnianie osób z niepe³nosprawno¶ci±. Pozyskiwanie utalentowanych pracowników i ich adaptacja w ¶rodowisku pracy (50.15z)
ABC Jak zbudowaæ zespó³ który zwyciê¿a (35.81z)
Budowanie zespo³u (33.92z)
£ad korporacyjny (49.00z)
Budowanie zaanga¿owania pracowników. Zestaw narzêdzi (109.65z)
Kultura zarz±dzania oparta na zaanga¿owaniu (41.00z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w przedsiêbiorstwie (55.17z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu miêdzynarodowym (41.07z)
Lista p³ac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania z kalkulatorami na CD (109.65z)
Prze³amywanie pierwszych lodów Integracja i aktywizacja grupy (259.00z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w budownictwie (33.92z)

Pozostae z kategorii: Komunikacja i negocjacje

K³amstwo i jego wykrywanie w biznesie polityce i ma³¿eñstwie (41.07z)
Sztuka wojny. Wydanie III (12.90z)
Odchodz±c od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji (33.35z)
Jak skutecznie omijaæ NIE w biznesie. Mowa cia³a i strategie wywierania wp³ywu (31.45z)
To, co powiesz, mo¿e zmieniæ ¶wiat. O jêzyku pokoju w ¶wiecie konfliktu (23.07z)
Król biurowej klasy ¶redniej (11.90z)
Komunikacja kryzysowa (59.00z)
Six sigma jako trwa³y element kultury organizacji (49.45z)
Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci. Wydanie II rozszerzone (25.93z)
Wiêcej ni¿ s³owa (33.92z)
Negocjacje Co dobry negocjator wie robi i mówi (33.92z)
OdWa¿ne rozmowy. Rozmowa po rozmowie zmieniaj swoje relacje, pracê, ¿ycie (41.08z)
Tak! 50 sekretów nauki perswazji (49.90z)
Komunikacja pozawerbalna. Znaczenie mowy cia³a w miejscu pracy (33.15z)
Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Teoria i praktyka. Komiks (29.00z)
Kluczowe rozmowy. Kluczowe rozmowy Jak prowadziæ rozmowê gdy stawka w grze jest wysoka (49.90z)
Wywieranie wra¿enia na innych (38.17z)
Wywieranie wp³ywu na ludzi. Teoria i praktyka (38.17z)
Negocjacje (33.91z)
Przywództwo plemienne. Tworzenie dobrze prosperuj±cych firm poprzez wzmacnianie relacji spo³ecznych (58.65z)

Pozostae z serii: Inne

Statystyka spo³eczna (51.30z)
Ksi±¿eczka minimalisty. Prosty przewodnik szczê¶liwego cz³owieka (27.00z)
Negocjacje. Przez rozmowê do celu. Poradnik bez kantów (34.90z)
Filozofia. Na czym stoi ¶wiat (34.90z)
Perswazja i NLP. Wideowarsztaty (226.98z)
Partnerski HR. Nowe normy efektywnej rekrutacji, pracy i szkolenia dzisiejszej kadry pracowniczej (44.20z)
Pokusy i ³akocie. Niezbyt grzeczna rzecz o mi³o¶ci (12.90z)
Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! eBook. ePub (29.90z)
Sprzeda¿. Szybka droga do sukcesu (38.17z)
Kompendium wiedzy o logistyce (41.07z)
Pary¿. Stolica artystów, kuchni i mody. Wydanie 1 (26.90z)
Sudety. Przewodniki górskie (24.90z)
Reklamuj siê z Google. Skuteczne rozwi±zania i przyk³ady (41.40z)
Twój mózg, twoje pieni±dze (38.17z)
Ego-rcyzmy. Poznaj, czym jest i jak dzia³a ego (39.00z)
Perswazja podprogowa. Zakazane techniki wp³ywania na ludzi (37.00z)
Blisko, nie za blisko. Terapeutyczne rozmowy o zwi±zkach (11.90z)
Kapita³ ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych. Nowe role pracowników i mened¿erów wiedzy (41.65z)
Sycylia. Wydanie 1 (39.90z)
Balsam dla duszy (37.89z)