e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Zatrudniaj mistrzów

Snyder David
cena: 59.00 z
Data wydania: 2013
stron: 240, twarda oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Wyzwaniem dla ka¿dego pracodawcy jest zatrudnienie odpowiednich osób. To ludzie s± kapita³em przedsiêbiorstwa decyduj±cym o jego sukcesie.
  • Jak wybraæ najlepszego pracownika spo¶ród innych kandydatów?
  • Jak zachêciæ ludzi do pozostania z pracodawc± na d³u¿ej?
  • Co zrobiæ, aby ci najlepsi motywowali do dzia³ania swoich wspó³pracowników?
Na te i wiele innych kluczowych dla pracodawcy pytañ znajdziesz odpowiedzi w tej ksi±¿ce.


Cena: 59.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zasoby ludzkie (HR)

Zarz±dzanie zasobami ludzkimi (143.65z)
Rozmowa rekrutacyjna dla programistów. Przewodnik do sukcesu (23.90z)
Przewodnik po e-learningu (58.65z)
Kapita³ ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych. Nowe role pracowników i mened¿erów wiedzy (41.65z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w przedsiêbiorstwie (55.17z)
ABC Jak zbudowaæ zespó³ który zwyciê¿a (35.81z)
Zarz±dzanie misjami zagranicznymi (59.00z)
Zarz±dzanie kapita³em ludzkim (59.00z)
Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdra¿anie i integrowanie z innymi systemami ZZL (79.80z)
Lider sprzeda¿y. Jak anga¿owaæ handlowców w aktywn± sprzeda¿ (41.94z)
Pe³na partycypacja w zarz±dzaniu. Tajemnica sukcesu najwiêkszych eksperymentów mened¿erskich ¶wiata (59.00z)
Ksi±¿ka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu lud¼mi. Wydanie II rozszerzone (99.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie III rozszerzone (32.90z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w budownictwie (33.92z)
Rynek Celów. Zwrot z inwestycji w HR (67.15z)
Komunikacja w organizacjach zró¿nicowanych kulturowo (59.00z)
Toyota talent. Rozwijaj swoich pracowników na sposób Toyoty (69.90z)
Kultura zarz±dzania oparta na zaanga¿owaniu (41.00z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców. Wydanie II rozszerzone (59.00z)
Funkcja personalna w przedsiêbiorstwie. Zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania (34.00z)

Pozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Zarz±dzanie misjami zagranicznymi (59.00z)
Controlling Planowanie kontrola kierowanie (35.05z)
Zasady rachunkowo¶ci zarz±dczej (57.82z)
Zarz±dzanie ma³± i ¶redni± firm± w teorii i w æwiczeniach (80.00z)
Nowa era innowacji (41.65z)
Podstawy zarz±dzania organizacjami (72.17z)
Zarz±dzanie kapita³em ludzkim. Procesy - narzêdzia - aplikacje (55.25z)
Rework (39.90z)
Elastyczne formy zatrudnienia (38.17z)
Warren Buffett o biznesie (59.90z)
Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji (59.00z)
Struktury wynagradzania pracowników (59.00z)
Controlling w dzia³alno¶ci przedsiêbiorstwa (57.72z)
As One. Przekszta³æ indywidualne dzia³anie w potêgê zespo³u (79.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (14.90z)
Skuteczne wdra¿anie strategii (49.45z)
Przywództwo w czasach niepewno¶ci godpodarczej (22.78z)
Finanse przedsiêbiorstw (45.05z)
Zespo³y (37.86z)
Dawaj innym szczê¶cie. ¦cie¿ka pasji, zysku i celu (50.92z)

Pozostae z serii: Inne

7 nawyków skutecznego dzia³ania (25.84z)
Poradnik kontrolowanego przedsiêbiorcy (29.67z)
Wycena przedsiêbiorstwa (63.67z)
Serwisy spo³eczno¶ciowe. Budowa, administracja i moderacja (47.00z)
Kompendium technik perswazyjnych. eBook. Pdf (31.99z)
VirtueMart. Jak szybko stworzyæ profesjonalny sklep internetowy w Joomla! (19.14z)
Excel w biurze i nie tylko. Wydanie II (57.00z)
Kulisy Kulinarnej Akademii (11.90z)
Rewizor GT. Ewidencja ksiêgowa bez tajemnic. eBook. ePub (31.99z)
Lider(ka) z krwi i ko¶ci (26.59z)
Bieszczady. Beskid Niski. Przewodnik górski. Wydanie 2 (32.90z)
Twoje finanse. Racjonalne inwestowanie. eBook. Mobi (13.95z)
Poradnik mened¿era projektu. Praktyczne narzêdzia, techniki i listy kontrolne (25.41z)
Legalny doping emocjonalny. eBook. ePub (19.90z)
Godzina dziennie z mobile marketingiem (69.00z)
Motywacja pod lup±. Praktyczny poradnik dla szefów. eBook. Mobi (47.00z)
Wszystkiego co wiem o zarz±dzaniu nauczy³ mnie mój pies (34.90z)
Kariera pod kontrol±. Jak zmieniæ swoje ¿ycie zawodowe na lepsze. eBook. ePub (21.99z)
Zarz±dzanie projektami. Sztuka przetrwania (44.90z)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych. eBook. Mobi (31.99z)