e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Marketing
Seria: Inne


Marketing bez tajemnic

Burgers Willem
cena: 39.00 z
Data wydania: 2013
stron: 196, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Marketing bez tajemnic to ksi±¿ka proponuj±ca nowe podej¶cie do rozwi±zañ marketingowych, od okre¶lenia produktów i rynków po ustalanie cen, promocjê i dystrybucjê.
Autor podkre¶la konieczno¶æ uwzglêdniania badañ w wyborach marketingowych i przestrzega przed "intuicyjnym" podejmowaniem decyzji w tym obszarze. Swoje refleksje przedstawia w wyj±tkowo zabawny, b³yskotliwy i bezpo¶redni sposób. Wyja¶nia:
  • jak po³±czyæ formu³y 4P i 4C,
  • na czym naprawdê polega przyjmowanie perspektywy klienta,
  • jak kszta³towaæ w³asny rynek,
  • jak nie wspó³pracowaæ z agencjami reklamowymi,
  • dlaczego op³aca siê byæ uczciwym.
Dziêki przejrzystemu wywodowi oraz przyk³adom wpadek i sukcesów ró¿nych firm ka¿dy mened¿er z ³atwo¶ci± prze³o¿y rady autora na w³asn± praktykê. Ksi±¿ka dostarczy mu ¶wie¿ych pomys³ów, zainspiruje do dzia³ania oraz zmieni sposób, w jaki postrzega on w³asne rynki i swoj± rolê.
 

 


Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (23.40z)
Potêga kultowej marki. W jaki sposób dziewiêæ wyj±tkowych marek zmieni³o swoich klientów w wiernych fanów (37.00z)
Marketing dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw (33.92z)
Pozycjonowanie produktu (33.92z)
Marketing za przyzwoleniem. Jak zmieniæ obcych ludzi w znajomych, a znajomych w klientów (39.00z)
Firma 2.0. Sukces dziêki nowym narzêdziom internetowym (41.65z)
Marka prywatna. Jak przekszta³ciæ zagro¿enia w szanse dla detalisty i producenta (62.05z)
Field Marketing. Skuteczne zastosowania marketingu terenowego (49.00z)
Sztuka wojny. Sztuka marketingu (29.90z)
Strategie produktowe Ró¿nicowaæ czy upodabniaæ (54.40z)
Marketing (129.00z)
Lubiê to! Potêga marketingu szeptanego na Facebooku (39.00z)
Cz±stki przyci±gania. Jak budowaæ niestandardowe kampanie reklamowe (89.00z)
Marketing to dzia³a. Sprawdzone sposoby na wypromowanie twojej firmy (59.00z)
Si³a kreacji w reklamie. Marka soczysta jak pomarañcza (39.00z)
Metafora w marketingu (37.90z)
Wojuj±cy marketing. Zwyciêskie strategie i kampanie (29.60z)
Reklama i jej ograniczenia (34.21z)
Uwie¶æ pod¶wiadomo¶æ. Psychologia reklamy (39.90z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (12.90z)

Pozostae z serii: Inne

Homo corporaticus, czyli przewodnik przetrwania w korporacji. eBook. Mobi (26.90z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (14.90z)
Analiza finansowa przedsiêbiorstwa (50.15z)
Mistrz sprzeda¿y. eBook. ePub (31.99z)
My¶l i bogaæ siê. Ksi±¿ka æwiczeñ (45.00z)
Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Szko³a Cialdiniego (24.43z)
Jak zaoszczêdziæ godzinê dziennie' Sprawne zarz±dzanie czasem (34.90z)
Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w ka¿dych okoliczno¶ciach (22.10z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ. Wydanie II rozszerzone (8.00z)
12 kroków uczciwej* sprzeda¿y. eBook. ePub (39.00z)
Ekonometria (82.98z)
Ekonomia przedsiêbiorstw Poradnik dla niefinansistów (33.92z)
Magia s³ów. Jak pisaæ teksty które porw± t³umy (39.90z)
Neuromarketing 2.0. Wygraj wojnê o umys³ klienta. eBook. Pdf (31.99z)
TyMy¶l. Inaczej zrobi± to za Ciebie... Wydanie II (19.43z)
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha. Wydanie II (99.00z)
Reklama p³ynie prosto z serca. Sekret natchnionego marketingu. eBook. Pdf (31.99z)
Gdyby g³upota mia³a skrzyd³a. Najs³ynniejsze katastrofy marketingu hi-tech. Wydanie drugie (45.60z)
Rzym. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Szko³a Cialdiniego (24.90z)