e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zarz±dzanie
Seria: Inne
Promocja: -15%


Krótkoterminowe zarz±dzanie kapita³em

Pluta Wies³aw, Michalski Grzegorz
promocja -15%
cena: 44 z 37.40 z
Data wydania: 2013
stron: 156, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Twoje dzia³ania ukierunkowane na krótkoterminowe inwestycje w aktywa bie¿±ce, maj± d³ugoterminowy wp³yw na buduj±ce warto¶æ osi±gniêcia przedsiêbiorstwa.
Ta ksi±¿ka:
  • prezentuje bie¿±ce planowanie finansowe w zakresie zarz±dzania kapita³em pracuj±cym,
  • omawia bud¿etowanie, planowanie i monitorowanie poziomu p³ynno¶ci finansowej w przedsiêbiorstwie,
  • uwzglêdnia wp³yw krótkoterminowych decyzji finansowych na strategiczne cele przedsiêbiorstwa.
Omawiane zagadnienia tworz± po¿yteczne monograficzne studium planowania i zarz±dzania p³ynno¶ci± finansow±. Publikacja zosta³a przygotowana z my¶l± o merytorycznych potrzebach osób maj±cych wp³yw na operacyjne zarz±dzanie przedsiêbiorstwem, o obecnych i przysz³ych ekspertach i specjalistach z zakresu zarz±dzania, ekonomii, rachunkowo¶ci oraz finansów
Cena: 37.40 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Bud¿etowanie w przedsiêbiorstwie (46.75z)
Strategie zarz±dzania wiedz±. Modele teoretyczne i empiryczne (46.67z)
Sekrety bogacenia siê (21.17z)
Zarz±dzanie jako¶ci± (46.75z)
Zarz±dzanie portfelami projektów (49.45z)
Korporacyjni Herosi. Daj pracownikom woln± rêkê, zdynamizuj klientów, przekszta³æ swoj± firmê (42.42z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów. Wydanie II (29.90z)
Organizacja systemów produkcyjnych (55.17z)
Zarz±dzanie miêdzynarodowe (84.15z)
Nauka o organizacji. Ujêcie dynamiczne (50.15z)
Dobry szef z³y szef (50.92z)
Walka z rekinami biznesu. Sze¶cian wzrostu w konkurencji opartej na skali (49.00z)
Pomoc publiczna a rozwój firmy (25.42z)
Przez marketing do wzrostu. 8 zwyciêskich strategii (33.92z)
Outsourcing w zarz±dzaniu przedsiêbiorstwami (40.24z)
Zarz±dzanie dla in¿ynierów (47.35z)
Dylematy wyceny przedsiêbiorstwa (76.42z)
Jak zwyciê¿aæ w pracy (37.40z)
Miêdzynarodowy Standard Sprawozdawczo¶ci Finansowej dla ma³ych i ¶rednich jednostek (99.00z)
Zarz±dzanie najmem (29.71z)

Pozostae z serii: Inne

Ksiêga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieæ o rozliczaniu dzia³alno¶ci gospodarczej. eBook. Mobi (31.99z)
Jak doskonaliæ umiejêtno¶æ skutecznej komunikacji (29.00z)
Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (14.90z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów. eBook. ePub (27.90z)
Podatki 2013/02 czê¶æ 1 (16.92z)
Projektowanie hurtowni danych. Wspomaganie zarz±dzania relacjami z klientami (59.00z)
Spekulacja intuicyjna (44.95z)
Media i dziennikarstwo internetowe (46.67z)
Barcelona. Udany Weekend Michelin. Wydanie 3 (18.90z)
Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania (42.50z)
Rewolucja Six Sigma. Jak General Electric i inne przedsiêbiorstwa zmieni³y proces w zyski (69.90z)
Marketing dla in¿ynierów naukowców i technologów (79.00z)
Zyskaj na czasie. Quick Response Manufacturing - innowacyjna metoda zarz±dzania przedsiêbiorstwem (59.42z)
Zarz±dzanie kadrami (50.57z)
Grzeczne dziewczynki nie awansuj±. 101 b³êdów pope³nianych przez kobiety, które nie¶wiadomie niszcz± w³asn± karierê. Wydanie II (49.00z)
Zarz±dzanie miêdzynarodowe (84.15z)
Zasoby ludzkie - planowanie i zarz±dzanie (39.00z)
¯ycie to gra, czyli jak graæ, by wygraæ. Edycja dla kobiet (17.00z)
Coaching Tao (38.17z)
Marketing mobilny (37.00z)