e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Marketing; Sprzeda¿
Seria: Inne


Merchandising w ma³ych i du¿ych firmach handlowych

Witek Lucyna
cena: 39.00 z
Data wydania: 2011
stron: 294, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Nie sztuk± jest zachêciæ klienta, ¿eby wszed³ do naszego sklepu. Sztuka jest sprawiæ, ¿eby wraca³ i namawia³ innych. Z badañ wynika, ¿e 70% decyzji nabywczych podejmowanych jest przed pó³k± sklepow±. Fakt ten powinien sk³aniaæ producentów i handlowców do zg³êbiania wiedzy, nabywania umiejêtno¶ci oraz poszukiwania narzêdzi i metod, w celu zaspokajania potrzeb klientów w punkcie sprzeda¿y.
Autorka odpowiada miêdzy innymi na pytania:

  • jak poprowadziæ klienta po sklepie i jak wp³ywaæ na wybory konsumentów w miejscu sprzeda¿y?
  • jak uprzyjemniæ klientom robienie zakupów?
  • jak zaaran¿owaæ powierzchnie sprzeda¿ow± i witrynê sklepow±?
  • jakie formy promocji zastosowaæ, ¿eby osi±gn±æ najlepszy efekt?
  • jak wykorzystaæ merchandising w tworzeniu przewagi konkurencyjnej ma³ego sklepu?

Praca oparta jest na badaniach z zakresu marketingu, handlu oraz psychologii, jak równie¿ na licznych do¶wiadczeniach w wielu firmach handlowych.
Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Marketing us³ug turystycznych (41.07z)
Marketing (129.00z)
Marketing us³ug (42.42z)
Inspiruj±ce us³ugi. Jak dostarczyæ warto¶æ innym, a dziêki temu tak¿e sobie (41.65z)
Zarz±dzanie warto¶ci± klienta (49.45z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (12.90z)
Badania marketingowe (50.92z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (19.92z)
Public relations (35.49z)
Wszyscy jeste¶my dziwni. O micie masowo¶ci i koñcu pos³uszeñstwa (19.43z)
Pozycjonowanie produktu (33.92z)
Firma 2.0. Sukces dziêki nowym narzêdziom internetowym (41.65z)
Marketing partnerski na rynku przedsiêbiorstw (50.92z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Jak skutecznie wykorzystaæ potencja³ Twojej marki (33.00z)
Cz±stki przyci±gania. Jak budowaæ niestandardowe kampanie reklamowe (89.00z)
Uwie¶æ pod¶wiadomo¶æ. Psychologia reklamy (39.90z)
Pochodzenie marek. Odkryj naturalne prawa innowacyjno¶ci produktów i przetrwania w biznesie (44.90z)
Potêga kultowej marki. W jaki sposób dziewiêæ wyj±tkowych marek zmieni³o swoich klientów w wiernych fanów (37.00z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug (27.00z)
Marketing dla in¿ynierów naukowców i technologów (79.00z)

Pozostae z kategorii: Sprzeda¿

Logistyka w systemie zarz±dzania przedsiêbiorstwem (55.17z)
Samo Sedno Skuteczna sprzeda¿ (27.35z)
M³odzi nabywcy na e-zakupach (49.98z)
Marka prywatna. Jak przeszkat³ciæ zagro¿enia w szanse dla detalisty i producenta (73.00z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Psychologia sprzeda¿y (34.21z)
Strategie ³añcuchów dostaw (53.47z)
Psychologia sprzeda¿y. Podnie¶ sprzeda¿ szybciej i ³atwiej, ni¿ kiedykolwiek uznawa³e¶ za mo¿liwe (72.00z)
Sprzeda¿ i charakter (39.02z)
Coaching sprzedawców. Przemiana zwyk³ych handlowców w mistrzów sprzeda¿y (67.92z)
Mikroekonomia (74.59z)
Logistyka us³ug (27.20z)
Zarz±dzanie ³añcuchami dostaw (46.67z)
GURU KULTU..ry (39.90z)
Zarz±dzanie warto¶ci± klienta (49.45z)
Marketing ¿ywno¶ci (89.00z)
Jak oczarowaæ klientów w sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii zachowañ konsumenckich (39.00z)
Efekt wirusowy w biznesie. Dlaczego pewne produkty i us³ugi zdobywaj± rynek (38.17z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (19.92z)
Techniki skutecznej sprzeda¿y przez telefon i internet (44.90z)

Pozostae z serii: Inne

Perswazyjny telemarketing. 50 narzêdzi sprzeda¿y i obs³ugi klienta przez telefon do zastosowania od zaraz. eBook. Mobi (29.90z)
Whale Done! Czego mened¿er mo¿e nauczyæ siê od trenera orek. eBook. Mobi (25.90z)
Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji (43.55z)
Paragon z podró¿y. Poradnik taniego podró¿owania. Wydanie 2 (19.90z)
Sympatyczna perswazja (10.90z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 3/2013 (26.00z)
Ekonomia kryzysu (58.65z)
FitMind. Schudnij bez diet (49.00z)
Biznesplan. Zastosowania i przyk³ady (33.92z)
Tajniki wyst±pieñ publicznych. 101 porad dla prezenterów. eBook. PDF (27.90z)
Perswazja (41.82z)
Jak znale¼æ pracê i nie zgubiæ po drodze siebie (16.92z)
Kiedy kropla dr±¿y ska³ê, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji perswazyjnej. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Elektronika. Od praktyki do teorii (79.00z)
Pogromca stresów, czyli jak przej±æ kontrolê nad w³asnymi emocjami. eBook. ePub (14.90z)
Strategiczne zarz±dzanie mark± (119.00z)
Kapita³ ludzki organizacji (41.07z)
Access. Analiza danych. Receptury (42.90z)
Gra w ¿ycie (18.85z)
Przywództwo edukacyjne. Wspó³czesne wyzwania (41.65z)