e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zarz±dzanie
Seria: Inne
Promocja: -15%


Zarz±dzanie jako¶ci±

£unarski Jerzy
promocja -15%
cena: 55 z 46.75 z
Data wydania: 2012
stron: 524, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Ksi±¿ka jest po¶wiêcona bardzo szeroko i nowatorsko ujêtej problematyce zarz±dzania jako¶ci±?³±cznie z zarz±dzaniem ¶rodowiskowym i bezpieczeñstwem pracy. Przedstawiono w niej zagadnienia ogólne stymuluj±ce wdra¿anie i stosowanie systemów jako¶ci, problemy i sposoby zapewnienia jako¶ci funkcjonowania w organizacjach, sposoby adaptacji wymagañ normatywnych do procesów zarz±dzania organizacjami, wa¿niejsze problemy zwi±zane z zapewnieniem jako¶ci wyrobów oraz zagadnienia rozbudowy i doskonalenia systemów standaryzowanych w systemy typu TQM. Zaprezentowano i omówiono wymagania normy ISO 9001:2000, norm przewidywanych do w³±czenia do tej normy w trakcie jej nowelizacji, a tak¿e innych, które maj± wp³yw na jako¶æ organizacji.

Szczególny nacisk po³o¿ono na sprawy normalizacji, omówienie standardów reguluj±cych zarz±dzanie jako¶ci±, ¶rodowiskiem oraz bezpieczeñstwem pracy, a tak¿e charakterystykê metod oceny jako¶ci i zgodno¶ci wyrobów. Ksi±¿ka jest przeznaczona dla pracowników przedsiêbiorstw wdra¿aj±cych systemy zgodne z ISO 9001:2000 oraz doskonal±cych systemy wdro¿one wcze¶niej. Bêdzie tak¿e bardzo przydatna dla studentów kierunków: organizacja i zarz±dzanie, in¿ynieria produkcji, zarz±dzanie i marketing oraz pokrewnych wy¿szych uczelni technicznych.
Cena: 46.75 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Zarz±dzanie w Jednostkach Samorz±du Terytorialnego (40.16z)
CEO. Dyrektor do spraw zaanga¿owania (53.55z)
Prognozowanie i symulacja w przedsiêbiorstwie z p³yt± CD (55.17z)
Zarz±dzanie us³ugami Projektowanie i wdra¿anie (51.77z)
Strategiczne zarz±dzanie mark± (119.00z)
Zarz±dzanie od podstaw (59.00z)
Outsourcing w zarz±dzaniu przedsiêbiorstwami (40.24z)
Decyduj±cy czynnik (50.40z)
Po drugie klient. Zadowoleni pracownicy gwarancj± sukcesu firmy (50.15z)
Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji (39.90z)
Ksi±¿ê (34.90z)
Zarz±dzanie jako¶ci± Teoria i praktyka (42.42z)
Zarz±dzanie us³ugami (59.42z)
Innowacyjno¶æ przedsiêbiorstw a systemy zarz±dzania jako¶ci± (59.00z)
Dobra strategia, z³a strategia. Czym siê ró¿ni± i jakie to ma znaczenie (59.42z)
Cyril Northcote Parkinson. Prawo Parkinsona (29.67z)
Kierowanie (72.17z)
Etyka biznesu. Teoretyczne za³o¿enia, praktyka zastosowañ (54.00z)
Skuteczne doradztwo strategiczne (42.42z)
Dylematy wyceny przedsiêbiorstwa (76.42z)

Pozostae z serii: Inne

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami (49.00z)
Marketing internetowy w wyszukiwarkach (47.00z)
Pogromca stresów, czyli jak przej±æ kontrolê nad w³asnymi emocjami. eBook. Pdf (14.90z)
No, to czego chcesz' Jak podejmowaæ s³uszne decyzje (34.90z)
Dylematy wyceny przedsiêbiorstwa (76.42z)
Czarodzieje rynku (72.25z)
NLP dla pocz±tkuj±cych. Podstawowe pytania i odpowiedzi. eBook. ePub (23.90z)
Mikroekonomia (74.59z)
Microsoft Office 2007 PL. Rady i wskazówki. Rozwi±zania w biznesie (79.00z)
Praga, Czeski Krumlow, Kutna Hora oraz najwiêksze atrakcje Czech. Wydanie 1 (18.67z)
Ekonomia wdziêczno¶ci. Zasada wzajemno¶ci w biznesie (39.90z)
¯yciowe rozwi±zania, czyli magiczne 30 minut na osi±gniêcie szczê¶cia i równowagi (39.00z)
Fotografowanie par. 500 kreatywnych ujêæ (39.90z)
Toskania i Wenecja. W krainie cyprysów, oliwy i win (26.90z)
Konkurencja na rynku us³ug transportowych (59.00z)
Odnie¶ sukces w sieci! Praktyczny przewodnik po e-marketingu dla ma³ych i ¶rednich firm (39.00z)
Gie³dowe giganty (50.15z)
Jak korzystaæ z ¿ycia bez stresu. Od spiêtego do luzaka w 100 dni (23.20z)
Podró¿e i zdrowie (24.90z)
Czego naprawdê chc± inwestorzy (54.54z)