e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Perswazja i NLP
Seria: Inne
Promocja: -23%


NLP w 21 dni

Alder Harry, Beryl Heather
promocja -23%
cena: 43.441558441558 z 33.45 z
Data wydania: 2013
stron: 294, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Dziêki tej ksi±¿ce odniesiesz sukces i zrealizujesz pragnienia - aby zmieniæ swe ¿ycie, potrzebujesz tylko 21 dni! Ksi±¿ka dwojga specjalistów w dziedzinie NLP (Neuro-Linguistic Programming - programowanie neurolingwistyczne) adresowana jest nie tylko do terapeutów, ale do ka¿dego, kto chce skutecznie zmieniæ swe ¿ycie, osi±gaæ cele, których pragnie, tworzyæ dobre zwi±zki z innymi, s³owem - samorealizowaæ siê.
NLP powsta³o w wyniku badañ nad zachowaniami prowadz±cymi do osi±gania sukcesu. Metoda, stworzona w po³owie lat siedemdziesi±tych, jest szeroko stosowana (z powodzeniem!) w ró¿nych dziedzinach, m.in. w biznesie, sporcie, terapii, edukacji. To najbardziej skuteczna technika s³u¿±ca indywidualnej przemianie i osi±ganiu sukcesu. Podczas 21-dniowego programu, wykorzystuj±c swe psychiczne zasoby, nauczysz siê tak porozumiewaæ z innymi, ¿e zmienisz nie tylko siebie, ale i otoczenie.
Doktor Harry Alder jest biznesmenem, trenerem kadr kierowniczych i autorem kilkunastu ksi±¿ek na temat NLP. Beryl Heather to ¶wiatowej s³awy specjalistka w dziedzinie NLP, za³o¿ycielka i dyrektor centrum treningowego Realisation at Stenhouse w Cardiff w Wielkiej Brytanii.
 

 


Cena: 33.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Perswazja i NLP

Haker umys³ów (12.90z)
Nauka perswazji czyli jak w 8 minut postawiæ na swoim (33.45z)
Wiek propagandy (49.90z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji (12.90z)
Perswazja (41.82z)
Tak! 50 sekretów nauki perswazji (49.90z)
Etyczna manipulacja, czyli jak sprawiæ, ¿eby ludzie naprawdê Ciê lubili. Wydanie II rozszerzone (24.90z)
NLP Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego (38.25z)
Haker umys³ów (12.90z)
Przejmij kontrolê nad swoim ¿yciem. Przewodnik po NLP (17.94z)
Sympatyczna perswazja (10.90z)
Strategie geniuszy. My¶l jak Arystoteles, Mozart, Disney i Sherlock Holmes (39.00z)
Manipulacja (21.17z)
Jak doskonaliæ siebie i wywieraæ wp³yw na ¿ycie innych (29.00z)
Techniki perswazyjne (36.86z)
Sukces z NLP (39.00z)
NLP – najwy¿szy stopieñ wtajemniczenia, czyli jak budowaæ w³asny sukces (12.90z)
Strategie geniuszy. My¶l jak Albert Einstein (39.00z)
Podrêcznik manipulacji (31.40z)
NLP – najwy¿szy stopieñ wtajemniczenia, czyli jak budowaæ w³asny sukces (29.90z)

Pozostae z serii: Inne

Nareszcie wiêcej zysku! (28.95z)
Ekonomia dla bystrzaków (34.90z)
Kieruj swoim ¿yciem (22.78z)
Strategia. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Proaktywny telemarketing (37.00z)
Sze¶æ medali warto¶ci (27.00z)
¦wiat³o w fotografii. Warsztaty ze Scottem Kelbym (59.00z)
Przywództwo i oszukiwanie samego siebie. Jak uwolniæ siê z pu³apki uprzedzeñ (44.90z)
e-Matematyka wspomagaj±ca ekonomiê (59.14z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie. eBook. Mobi (31.99z)
Prawdziwa moc tkwi w Tobie! Jak zapewniæ sobie szczê¶cie, równowagê i dobrobyt (29.00z)
Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci (29.90z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. eBook. ePub (29.90z)
Rynek papierów warto¶ciowych strefy euro (71.00z)
Rynki inwestycji alternatywnych (38.17z)
Idealna pani domu. B³yskawiczna organizacja przestrzeni za pomoc± feng shui (21.90z)
Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbednik uzytkownika (34.90z)
Nigdy siê nie poddawaj! Receptura sukcesu wed³ug Donalda Trumpa (34.00z)
Business Intelligence (41.07z)
Przedsiêbiorczo¶æ Podstawy teoretyczne (49.00z)