e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -22%


Jak mówiæ ¿eby nas s³uchali

Hamlin Sonya
promocja -22%
cena: 47.371794871795 z 36.95 z
Data wydania: 2013
stron: 340, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Mimo ¿e nowoczesna technologia zdominowa³a nasze ¿ycie zawodowe, w interesach nadal kluczowe pozostaj± bezpo¶rednia komunikacja i osobiste spotkania. Autorka wnikliwie analizuje najczêstsze problemy zwi±zane z porozumiewaniem siê w miejscu pracy i podpowiada, jak sobie z nimi radziæ.
Z ksi±¿ki tej dowiesz siê m.in., jak:

  • wyg³aszaæ prezentacje i przemówienia z wykorzystaniem ¶rodków wizualnych, by dotrzeæ do odbiorców i zmotywowaæ ich do s³uchania;
  • prowadziæ indywidualne spotkania i rozmowy z klientem, szefem, wspó³pracownikiem, tak by zostaæ wys³uchanym i osi±gn±æ swój cel;
  • przewodniczyæ i uczestniczyæ w efektywnych zebraniach.

Autorka proponuje wyj±tkowe, praktyczne techniki u³atwiaj±ce skuteczn± komunikacjê we wspó³czesnych, zró¿nicowanych miejscach pracy - przydadz± siê one zarówno do¶wiadczonym mened¿erom, jak i osobom stoj±cym u progu kariery.

Sonya Hamlin prowadzi konsultacje dla kadry kierowniczej najwiêkszych amerykañskich firm, takich jak JP Morgan Chase, American Express i IBM. Wyk³ada³a m.in. na uniwersytecie w Oksfordzie i w Harvard Law School. Wystêpuje w programach telewizyjnych jako ekspert od spraw kominikacji. Jest autork± bestselleru What Makes Juries Listen Today i Jak mówiæ, ¿eby nas s³uchali: klucz do sukcesu zawodowego.
Cena: 36.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Zaufaj mi, jestem k³amc±. Wyznania eksperta ds. manipulowania mediami (26.94z)
Co tylko zechcesz. 40 lekcji dla nowoczesnego biznesmena (29.90z)
Przywództwo w ¶wiecie biznesu. Teoria i praktyka dla mened¿erów (41.65z)
Etykieta w biznesie. Praktyczny poradnik dobrych manier w pracy. Wydanie II rozszerzone (44.90z)
Zasady Canfielda. Rusz siê st±d gdzie jeste¶ i id¼ tam, gdzie chcesz byæ! (34.21z)
Szczê¶cie m³odego umys³u. Nauki Dalajlamy (16.18z)
7 nawyków skutecznego dzia³ania (25.84z)
Slang idiomy i modne s³owa w biznesie (38.17z)
Jak skutecznie omijaæ NIE w biznesie. Mowa cia³a i strategie wywierania wp³ywu (31.45z)
Mniej znaczy wiêcej. Nowa koncepcja bogactwa (37.00z)
Dlaczego pi±tkowi uczniowie pracuj± dla trójkowych a czwórkowi zostaj± urzêdnikami (43.43z)
Jak zostaæ mistrzem. Trening doskona³o¶ci (39.90z)
Mened¿er uczy siê od koni. Innowacyjne zarz±dzanie inspirowane Horse Assisted Education (39.43z)
Pokonaj stres w 10 minut (39.90z)
Intuicja. Wiedza wykraczaj±ca ponad logikê (18.97z)
Sprzeda¿ i charakter (39.02z)
Inteligencja interpersonalna (30.40z)
Awans. Jak utrzymaæ siê na stanowisku (39.00z)
Praca wymarzona. Jak j± skutecznie znale¼æ (32.90z)
Konflikty miêdzy lud¼mi (55.17z)

Pozostae z serii: Inne

Odchodz±c od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji (33.35z)
S³owacja. 1001 pomys³ów na weekend. Wydanie 1 (24.90z)
Sprzeda¿ i dystrybucja (39.10z)
Gry szkoleniowe - Materia³y dla trenerów zestaw 2 z p³yt± CD (220.15z)
Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji (43.55z)
Pracuj z pasj±! Znajd¼ posadê, która da Ci satysfakcjê, rado¶æ i pieni±dze (39.90z)
Wybrze¿e Ba³tyku oraz promem na Bornholm. Wydanie 1 (24.90z)
Algorytm sukcesu. Wprowad¼ swoj± firmê na ¶cie¿kê rozwoju. eBook. ePub (31.99z)
Zarz±dzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Teoria i praktyka (39.00z)
Marketing internetowy. Szybkie ³±cze z klientami. eBook. Pdf (39.00z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (59.00z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (31.99z)
Limeryki zbrodni (9.90z)
Twój mózg w dzia³aniu (34.21z)
Excel. Rusz g³ow±!. eBook. Pdf (54.99z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazona. eBook. Mobi (27.90z)
Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwa³ego rozwoju i zwyciêstwa firm (69.90z)
Werbalna prowokacja. Pos³uguj siê retoryk± ostr± jak brzytwa (34.90z)
Google Analytics dla marketingowców (25.93z)
Pracuj ze mn±. Osiem najs³abszych punktów w relacjach damsko-mêskich w biznesie (29.67z)