e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -23%


Mowa cia³a w pracy

Pease Allan, Pease Barbara
promocja -23%
cena: 33.545454545455 z 25.83 z
Data wydania: 2011
stron: 168, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Osiemdziesi±t procent informacji o ludziach czerpiemy nie z ich s³ów, lecz z gestów i zachowania.Ten praktyczny poradnik pozwoli ci lepiej funkcjonowaæ w codziennym ¿yciu zawodowym. Autorzy, analizuj±c charakterystyczne grupy gestów, doradz± ci m.in., jak:
- z sukcesem przej¶æ przez rozmowê kwalifikacyjn±,
- przeprowadziæ skuteczn± prezentacjê lub spotkanie biznesowe,
- z wdziêkiem zachowaæ siê na firmowej imprezie b±d¼ pierwszego dnia w nowej pracy,
- za pomoc± odpowiedniego u¶cisku rêki nawi±zaæ w³a¶ciwe relacje ze wspó³pracownikami, prze³o¿onymi i klientami,
- w³a¶ciwie odczytywaæ myl±ce sygna³y wysy³ane przez przedstawicieli p³ci przeciwnej.
Naucz siê korzystaæ z jêzyka cia³a, by zwiêkszyæ swoj± skuteczno¶æ w biznesowym ¿yciu!

Allan i Barbara Pease s± ¶wiatowej s³awy ekspertami w dziedzinie stosunków miêdzyludzkich i mowy cia³a, a ich ksi±¿ki Mowa cia³a i Dlaczego mê¿czy¼ni k³ami±, a kobiety p³acz± (REBIS 2003), a tak¿e inne, rozesz³y siê w wielomilionowych nak³adach.
Cena: 25.83 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Komunikacja i negocjacje

Jak wygrywaæ ka¿dy spór. Negocjacje w ¿yciu codziennym (12.90z)
Etyka biznesu (26.59z)
Sztuka negocjacji prawniczych (34.20z)
Potêga osobistego uroku. Jak zjednywaæ sobie ludzi (33.92z)
Jak na zaufaniu budowaæ dobre relacje z lud¼mi (29.00z)
Dzieñ dobry i co dalej (37.32z)
Jak wygraæ ka¿de negocjacje. Nie podnosz±c g³osu, nie trac±c zimnej krwi i nie wybuchaj±c gniewem (44.90z)
Wielki konflikt (25.42z)
Kultura biznesu. Normy i formy (41.07z)
Tajniki wyst±pieñ publicznych. 101 porad dla prezenterów (39.90z)
Garnitur kontra garsonka, czyli jak zbudowaæ dobre relacje w pracy (39.90z)
Wszyscy k³ami± (21.17z)
Trzydzie¶ci sze¶æ strategii staro¿ytnych Chin (39.90z)
Sze¶æ poziomów wp³ywu spo³ecznego. Nauka, praktyka i psychologia Roberta Cialdiniego (39.00z)
Relacje interpersonalne (55.25z)
Inspiruj±cy mened¿er. Budowanie relacji, które przek³adaj± siê na wyniki (41.65z)
5 kroków do porozumienia. Jak skutecznie negocjowaæ w biznesie (34.90z)
Do kina, na lody, do ³ó¿ka. Przewodnik dla niezale¿nych kobiet (27.00z)
Sztuka wojny. Wydanie III (29.90z)
Zwyciêskie opowie¶ci. Jak porozumiewaæ siê, przekonywaæ, wygrywaæ dziêki ukrytej potêdze opowie¶ci (50.92z)

Pozostae z serii: Inne

¯ycie. Nastêpny poziom. Coaching transpersonalny (39.90z)
Sztuka pokoju. eBook. Pdf (19.00z)
GURU KULTU..ry (39.90z)
Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie. eBook. Mobi (13.95z)
Analiza ekonomiczna w przedsiêbiorstwie (59.42z)
Fotografowanie par. 500 kreatywnych ujêæ (39.90z)
¦wiadomo¶æ emocjonalna. ¬ród³o wewnêtrznej równowagi i zrozumienia (34.90z)
Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (79.00z)
Zatrzymaj czas. Poznaj pierwiastek wiecznej m³odo¶ci cia³a i umys³u (39.00z)
Zmieñ my¶lenie, a zmienisz swoje ¿ycie. Jak uwolniæ swój pe³ny potencja³ i osi±gn±æ sukces (42.42z)
Zen prezentacji - pomys³y i projekty. Jasne zasady i techniki tworzenia doskona³ych prezentacji (59.00z)
ABC Excel 2010 PL (29.00z)
Ekonomia wdziêczno¶ci. Zasada wzajemno¶ci w biznesie (39.90z)
Jak skutecznie omijaæ NIE w biznesie. Mowa cia³a i strategie wywierania wp³ywu (31.45z)
Nawyk wytrwa³o¶ci. Jak go wykszta³ciæ metod± ma³ych kroków (24.90z)
Bogata kobieta Poradnik inwestycyjny dla kobiet (35.81z)
Zespo³y po polsku. Jak firmy dzia³aj±ce na polskim rynku podnosz± swoj± efektywno¶æ dziêki pracy zespo³owej. eBook. Pdf (29.90z)
Trader VIC II. Zasady profesjonalnej spekulacji (50.15z)
Kobiecy styl zarzadzania. eBook. ePub (27.90z)
Jednominutowa gotówka. Zarabiaj du¿o w trudnych czasach (44.90z)