e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Innowacyjno¶æ przepis na sukces. Model

Kotler Philip
cena: 52.40 z
Data wydania: 2013
stron: 298, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Firmy, które siê nie rozwijaj± i nie opracowuj± nowych produktów, strategii i technologii, nie maj± dzi¶ szans na szybko zmieniaj±cych siê rynkach. Autorzy przekonuj±, ¿e nowatorstwo i twórcze rozwi±zania nie s± wynikiem przypadkowych odkryæ, lecz mo¿na je uzyskiwaæ w drodze uporz±dkowanego procesu. Przedstawiony przez nich model od A do F pokazuje, jak w kilku starannie przemy¶lanych krokach ³±czyæ twórcze mo¿liwo¶ci pracowników ró¿nych dzia³ów, przek³adaæ innowacyjne koncepcje na konkretne rozwi±zania, a nastêpnie z powodzeniem wprowadzaæ je na rynek. Innowacyjno¶æ w ich modelu to ci±g³y proces, który pozwala elastycznie adaptowaæ siê do zmiennych rynkowych okoliczno¶ci, zw³aszcza w czasach kryzysu.

Kompletny System Innowacyjno¶ci to warto¶ciowy model, który ³±czy ró¿ne aspekty nowatorskiego i twórczego dzia³ania w biznesie. To doskona³e kompendium koncepcji i technik, które sk³adaj± siê na firmow± kulturê kreatywn±. Nie znam ksi±¿ki, która bardziej wyczerpuj±co przedstawia³aby ten temat.

Cesc Bordas, wiceprezes ds. marketingu i innowacyjno¶ci PepsiCo Europe

To wspania³e kompendium innowacyjno¶ci i twórczego dzia³ania, stworzone przez ¶wiatowej s³awy autorytety w dziedzinie marketingu i biznesu dla pracowników na wszystkich poziomach organizacji. Ta ksi±¿ka sk³ania do zrewidowania dotychczasowych pogl±dów na kwestie kreatywno¶ci i nowatorstwa w biznesie i oferuje przydatny model, na którym opiera siê innowacyjno¶æ w firmie.

Carlos Losada, ESADE Business School
Cena: 52.40 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: E-biznes

E-marketing. Wspó³czesne trendy. Pakiet startowy (55.17z)
e-Marketing przedsiêbiorstwa w spo³eczno¶ci wirtualnej (50.00z)
My¶l jak Zuck. Piêæ sekretów biznesowych Marka Zuckerberga - genialnego za³o¿yciela Facebooka (37.00z)
Techniki skutecznej sprzeda¿y przez telefon i internet (44.90z)
Kody QR zabijaj± ma³e kotki! Jak zraziæ klientów, zniechêciæ pracowników i podkopaæ fundamenty swojego biznesu (24.05z)
Click Millionaires, czyli internetowi milionerzy. E-biznes na twoich zasadach (11.90z)
Naród start-upów. Historia cudu gospodarczego Izraela (44.95z)
Firma w Internecie. Poradnik subiektywny (23.40z)
Dawaj innym szczê¶cie. ¦cie¿ka pasji, zysku i celu (50.92z)
Biblia e-biznesu (99.00z)
E-konsument na rynku us³ug (37.40z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazon.com (12.90z)
Hiperskok. Rewolucja internetowa w biznesie (35.00z)
Proces przedsiêbiorczy Tworzenie nowych przedsiêbiorstw (42.00z)
Jeste¶ start-upem. Buduj swoj± przysz³o¶æ, inwestuj w siebie i realizuj siê zawodowo (39.90z)
Godzina dziennie z mobile marketingiem (69.00z)
Rewolucja social media (39.00z)
Media i dziennikarstwo internetowe (46.67z)
Twoja e-platforma. Jak siê wybiæ w ¶wiecie pe³nym zgie³ku (39.90z)
Rewolucja social media (12.90z)

Pozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Standout. Innowacyjny test do oceny silnych stron (54.90z)
Finanse przedsiêbiorstw (45.05z)
Zarz±dzanie misjami zagranicznymi (59.00z)
Strategiczna rachunkowo¶æ zarz±dcza (51.77z)
Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji (59.00z)
Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku (59.00z)
Strategie finansowania dzia³alno¶ci przedsiêbiorstw (41.65z)
Zasady rachunkowo¶ci zarz±dczej (57.82z)
Rachunek kosztów i wyników w przedsiêbiorstwie. Zbiór zadañ z rozwi±zaniami (48.86z)
Czego naprawdê chc± inwestorzy (54.54z)
Controlling Planowanie kontrola kierowanie (35.05z)
Doktryna jako¶ci. Rzecz o skutecznym zarz±dzaniu (twarda oprawa) (79.00z)
Najbogatszy cz³owiek w Babilonie (29.67z)
Zatrudniaj mistrzów (59.00z)
Struktury wynagradzania pracowników (59.00z)
Zarz±dzanie dzia³alno¶ci± innowacyjn± (67.15z)
Trzy wa¿ne pytania do rozgor±czkowanej rodziny. Opowie¶æ o przywództwie... o tym, jak przywróciæ zdrowie najwa¿niejszej organizacji w twoim ¿yciu (30.40z)
Przywództwo w czasach niepewno¶ci godpodarczej (22.78z)
Przewaga nad konkurentami (38.17z)
Zbiór gier z zakresu rozwi±zywania konfliktów (109.65z)

Pozostae z serii: Inne

W poszukiwaniu doskona³o¶ci w biznesie (69.90z)
M³odzi nabywcy na e-zakupach (49.98z)
Nadgodziny s± do bani! Pracuj dla efektu, a nie dla idei. eBook. Mobi (31.99z)
Jak byæ dobrym mened¿erem. Zestaw wskazówek (44.20z)
Wodna logika. Wyp³yñ na szerokie wody kreatywno¶ci (37.00z)
Obóz treningowy. Co najlepsi robi± lepiej ni¿ ktokolwiek inny. Opowie¶æ o doskona³o¶ci (26.92z)
Era Facebooka. Wykorzystaj sieci spo³eczno¶ciowe do promocji, sprzeda¿y i komunikacji z Twoimi klientami. Wydanie II (49.00z)
Tysi±c szklanek herbaty. Spotkania na Jedwabnym Szlaku (12.90z)
Podstawy zarz±dzania projektami (51.77z)
10 przykazañ propagandy (11.90z)
Sztuka doczesnej m±dro¶ci (32.90z)
Sztuka doczesnej m±dro¶ci. eBook. ePub (21.99z)
Praktyczne lekcje zarz±dzania projektami (44.90z)
Potêga kontaktu wzrokowego. Jak osi±gn±æ sukces w biznesie, mi³o¶ci i ¿yciu towarzyskim (42.90z)
Si³a Sekretu. Praktyczny poradnik programowania przysz³o¶ci. eBook. Pdf (23.90z)
Zarz±dzanie projektami ze Scrum. Twórz produkty, które pokochaj± klienci (39.00z)
Balsam dla duszy dziewczyny (39.90z)
Poradnik kontrolowanego przedsiêbiorcy (21.17z)
Zmieniæ my¶lenie o firmie (33.92z)
Trening intelektu. Wyæwicz pamiêæ, koncentracjê i kreatywno¶æ w 31 dni (39.00z)