e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Marketing; Sprzeda¿
Seria: Inne
Promocja: -16%


Zarz±dzanie warto¶ci± klienta

Kumar V.
promocja -16%
cena: 58.869047619048 z 49.45 z
Data wydania: 2010
stron: 232, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Aby osi±gn±æ i utrzymaæ zyskowno¶æ w d³ugim okresie firmy musz± okre¶liæ i wdro¿yæ w³a¶ciwe strategie marketingowe oraz dokonaæ ich oceny wed³ug w³a¶ciwych kryteriów. Dostêpnych jest tu wiele wska¼ników, w¶ród których jeden jest kluczowy: warto¶æ ¿yciowa klienta (Customer Lifetime Value, CLV), definiowany jako warto¶æ zaktualizowana netto przysz³ych zysków z ka¿dego klienta. Autor publikacji, czo³owy innowator w dziedzinie marketingu, V. Kumar przedstawia, jak zbudowaæ dalekosiê¿ne strategie marketingowe oparte na CLV i zastosowaæ je do jednoczesnego zarz±dzania zarówno relacjami, jak i zyskowno¶ci± klientów.

Ksi±¿ka jest napisana przejrzystym jêzykiem, zawiera przyk³ady z praktyki biznesowej. To obowi±zkowa lektura dla tych mened¿erów, którzy chc± poprawiæ wyniki finansowe przedsiêbiorstw przez wzrost zyskowno¶ci klientów.

Je¿eli jako drogê do zyskowno¶ci wybierze siê marketing relacji, to kluczow± spraw± staje siê zarz±dzanie klientami. Wdra¿aj±c programy lojalno¶ciowe firmy tradycyjnie przywi±zywa³y zbyt wielk± wagê do maksymalizacji lojalno¶ci klientów. W tej ksi±¿ce przedstawiono diametralnie inne podej¶cie do zarz±dzania klientami i wskazano, ¿e stabilny i trwa³y wzrost firmy buduje siê na zyskowno¶ci klientów, a nie tylko na ich liczbie czy lojalno¶ci. Pokazano równie¿, ¿e lojalni klienci nie zawsze przynosz± zyski, a nie wszyscy klienci przynosz±cy zyski s± lojalni. Dlatego kiedy firmy opracowuj± strategiê zarz±dzania klientami, musz± podej¶æ do tego w sposób ³±cz±cy lojalno¶æ z zyskowno¶ci±. [...] CLV okazuje siê najlepszy w tym zakresie, poniewa¿ opiera siê na danych prognozowanych i uwzglêdnia przysz³e zachowania klienta w bie¿±cych dzia³aniach marketingowych.

(z Przedmowy)
Cena: 49.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Marketing us³ug zdrowotnych (49.00z)
Proaktywny telemarketing (37.00z)
Si³a pozytywnych opinii. Jak efektywnie wykorzystaæ najlepszy kana³ informacyjny do reklamy Twojej firmy (42.42z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (29.00z)
Marketing partnerski na rynku przedsiêbiorstw (50.92z)
Reklama partyzancka. Efektywne strategie dla ma³ej firmy (49.00z)
Ksi±¿eczka zdrowia copywritera (4.00z)
Marka prywatna. Jak przekszta³ciæ zagro¿enia w szanse dla detalisty i producenta (62.05z)
Wojuj±cy marketing. Zwyciêskie strategie i kampanie (29.60z)
Lubiê to! Potêga marketingu szeptanego na Facebooku (39.00z)
Marketing i public relations w ma³ej firmie (49.00z)
Marketing bezpo¶redni (67.92z)
Reklama i jej ograniczenia (34.21z)
Marka Konsument Badacz (50.57z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug. Wydanie II rozszerzone (29.60z)
Si³a kreacji w reklamie. Marka soczysta jak pomarañcza (39.00z)
Marketing sensoryczny (49.22z)
Marketing to dzia³a. Sprawdzone sposoby na wypromowanie twojej firmy (59.00z)
Marketing wielkich mo¿liwo¶ci. Jak sprzedawaæ wiêcej w szumie informacyjnym (34.90z)
Jako¶ciowe metody badañ marketingowych (33.92z)

Pozostae z kategorii: Sprzeda¿

M³odzi nabywcy na e-zakupach (49.98z)
Merchandising w ma³ych i du¿ych firmach handlowych (39.00z)
¦wiadomy telemarketing. Interaktywne narzêdzie dla telemarketerów i mened¿erów call center (23.94z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. Wydanie II rozszerzone (12.90z)
Jak w ci±gu 5 dni znale¼æ niszê na rynku i wyró¿niæ siê na tle konkurencji? (19.18z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (19.92z)
Samo Sedno Skuteczna sprzeda¿ (27.35z)
Marka prywatna. Jak przeszkat³ciæ zagro¿enia w szanse dla detalisty i producenta (73.00z)
Optymalizacja systemów i procesów logistycznych (38.74z)
Logistyka w systemie zarz±dzania przedsiêbiorstwem (55.17z)
Logistyka us³ug (27.20z)
Marketing ¿ywno¶ci (89.00z)
GURU KULTU..ry (39.90z)
Eurologistyka. Teoria i praktyka (49.72z)
Techniki skutecznej sprzeda¿y przez telefon i internet (44.90z)
Psychologia sprzeda¿y. Podnie¶ sprzeda¿ szybciej i ³atwiej, ni¿ kiedykolwiek uznawa³e¶ za mo¿liwe (72.00z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Go global! (38.35z)
Mikroekonomia (74.59z)
Jak oczarowaæ klientów w sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii zachowañ konsumenckich (39.00z)

Pozostae z serii: Inne

Ocena sytuacji finansowej grup kapita³owych (105.00z)
Budowanie zespo³u (33.92z)
Pó³maraton. Zdrowy trening i doskona³e wyniki metod± Gallowaya (34.90z)
Mistrzowskie prezentacje –slajdowy poradnik mówcy doskona³ego. eBook. Pdf (27.90z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (12.90z)
Start-up po polsku. Jak za³o¿yæ i rozwin±æ dochodowy e-biznes (39.90z)
Rachunkowo¶æ ma³ych przedsiêbiorstw (47.35z)
Wikipedia (39.00z)
Mikroekonomia Kurs ¶redni ujêcie nowoczesne (63.67z)
Jak zarabiaæ na surowcach' Inwestycje na rynkach towarowych w czasach finansjalizacji (59.00z)
Zarz±dzanie ryzykiem walutowym. eBook. Pdf (27.90z)
Pamiêæ absolutna. Jak radziæ sobie z zapominaniem i podkrêciæ mo¿liwo¶ci umys³u (27.92z)
Filozofia sukcesu. ¯ycie szczê¶liwe i dostatnie wed³ug Napoleona Hilla. eBook. ePub (27.90z)
Mo¿e (morze) wróci (12.90z)
Uwie¶æ pod¶wiadomo¶æ. Psychologia reklamy (39.90z)
B³yskawiczne wywieranie wp³ywu (42.42z)
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów. eBook. ePub (79.00z)
Ram Dass i Król Zachodnich Smoków (39.90z)
I Ty mo¿esz zostaæ Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW. eBook. Mobi (37.00z)
Kszta³towanie modeli biznesu w procesie kreacji warto¶ci przedsiêbiorstw (95.00z)