e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Marketing
Seria: Inne
Promocja: -14%


Zakupy na obcasach

Cunningham Jane, Roberts Philippa
promocja -14%
cena: 34.5 z 29.67 z
Data wydania: 2012
stron: 320, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Prze³omowa ksi±¿ka o marketingu skierowanym do kobiet!

Kobiety dowiedz± siê, jakim procesom manipulacji s± poddawane a specjali¶ci od marketingu, jak zrozumieæ kobiety i skutecznie wp³ywaæ na ich wybory konsumenckie.

Mêsko¶æ to my¶lenie analityczne, skoncentrowane, linearne i logiczne. KOBIETA my¶li ca³ym mózgiem. Mêsko¶æ to wrodzone systematyzowanie. KOBIETA ¿yje emocjami. Mêsko¶æ to przetrwanie dziêki obronie w³asnych interesów, w³adzy i rywalizacji. KOBIETA trwa dziêki relacjom i wiêziom.
Co poci±ga kobiety i co do nich przemawia?
Dlaczego kobieta jest obiektem po¿±dania ka¿dego sprzedaj±cego?
Kobiety to najwa¿niejsza grupa docelowa ¶wiata.
Czas na marketing skierowany do kobiet!

Kobiety podejmuj± dzisiaj decyzje o zakupie 66% wszystkich kupowanych komputerów oraz 60% wszystkich kupowanych samochodów. Inicjuj± 80% zakupów artyku³ów remontowo-budowlanych oraz 89% nowo otwieranych rachunków bankowych.
Cena: 29.67 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Repozycjonowanie (38.17z)
Harvard Business Review. Marketing (69.00z)
Marka Konsument Badacz (50.57z)
Marketing us³ug turystycznych (41.07z)
Ksi±¿eczka zdrowia copywritera (4.00z)
Marketing narracyjny. Jak budowaæ historie, które sprzedaj± (39.00z)
Pozycjonowanie produktu (33.92z)
Reklama partyzancka. Efektywne strategie dla ma³ej firmy (49.00z)
Reklamuj siê z Google. Skuteczne rozwi±zania i przyk³ady (41.40z)
Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (23.40z)
Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników (57.00z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (19.92z)
Marketing w praktyce. Budowanie marki, tworzenie tekstów reklamowych (54.90z)
Marka prywatna. Jak przekszta³ciæ zagro¿enia w szanse dla detalisty i producenta (62.05z)
Kluczowe umiejêtno¶ci marketingowe. Strategie, techniki i narzêdzia sukcesu rynkowego (69.00z)
Marketing to dzia³a. Sprawdzone sposoby na wypromowanie twojej firmy (59.00z)
Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzeda¿y (59.00z)
Cz±stki przyci±gania. Jak budowaæ niestandardowe kampanie reklamowe (89.00z)
Pochodzenie marek. Odkryj naturalne prawa innowacyjno¶ci produktów i przetrwania w biznesie (44.90z)

Pozostae z serii: Inne

Kobiety i ich wp³yw na biznes. Nowa rewolucja gospodarcza (41.65z)
Wywieranie wp³ywu. Praktyczny przewodnik (39.90z)
Coaching oparty na wiedzy w treningach kierowniczych (34.00z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem. eBook. Pdf (31.99z)
Six sigma jako trwa³y element kultury organizacji (49.45z)
Mowa cia³a w pracy (25.83z)
Zarz±dzanie projektami IT. Wydanie III (79.00z)
Jednominutowa gotówka. Zarabiaj du¿o w trudnych czasach (44.90z)
Ego-rcyzmy. Poznaj, czym jest i jak dzia³a ego (13.90z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Lekcje ze Scottem Kelbym (39.90z)
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Podrêcznik trenera biznesu. eBook. ePub (39.00z)
Podstawy zarz±dzania projektami (51.77z)
Asertywno¶æ w æwiczeniach (26.92z)
Joga na co dzieñ (21.90z)
Makroekonomia (63.67z)
My¶lowa rewolucja. Pozytywny podrêcznik (21.60z)
Narciarstwo tourowe, ¶ladowe i biegowe (24.90z)
Najpierw rzeczy najwa¿niejsze. Naucz siê okre¶laæ priorytety i skutecznie zarz±dzaæ czasem (39.90z)
Zarz±dzanie us³ugami Projektowanie i wdra¿anie (51.77z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy. eBook. PDF (39.00z)