e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -23%


Zarz±dzanie czasem

Tracy Brian
promocja -23%
cena: 39.571428571429 z 30.47 z
Data wydania: 2013
stron: 240, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Czy wystarcza nam czasu na wszystko?

Wiêkszo¶æ z nas na podobne pytanie odpowie "nie". W rzeczywisto¶ci jednak ka¿dy z nas ma wiêcej czasu, ni¿ mu siê wydaje, tylko nie umie nim zarz±dzaæ. Z ksi±¿k± Briana Tracy'ego nauczymy siê, jak w krótkim czasie osi±gn±æ wiêcej, lepiej zarabiaæ i bardziej cieszyæ siê ¿yciem?
Cena: 30.47 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Trening intelektu. Wyæwicz pamiêæ, koncentracjê i kreatywno¶æ w 31 dni. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Ucieczka z wy¶cigu szczurów (22.10z)
Psychologia nauczania Ujêcie poznawcze (46.67z)
Mowa cia³a (34.90z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (39.00z)
Jak zdobyæ przyjació³ i zjednaæ sobie ludzi w epoce cyfrowej (33.92z)
Si³a nawyku. Dlaczego robimy to, co robimy i jak mo¿na to zmieniæ w ¿yciu i biznesie (37.34z)
Zaufaj mi, jestem k³amc±. Wyznania eksperta ds. manipulowania mediami (26.94z)
Przestañ gadaæ, zacznij dzia³aæ. Kopniak w ty³ek, w sze¶ciu czê¶ciach (37.00z)
Kluczowe rozmowy. Kluczowe rozmowy Jak prowadziæ rozmowê gdy stawka w grze jest wysoka (49.90z)
Rozwój osobisty lidera (29.71z)
10 przykazañ propagandy (11.90z)
Kompendium wiedzy o konkurencyjno¶ci (41.07z)
Sekrety osobistej efektywno¶ci. Osi±gaj niemo¿liwe i skutecznie zarz±dzaj swoim ¿yciem (23.94z)
Wska¼niki w analizie dzia³alno¶ci przedsiêbiorstwa (83.00z)
Podstawy zarz±dzania organizacjami (72.17z)
Trzy oznaki pracy, która nie daje szczê¶cia (33.92z)
Odchodz±c od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji (33.35z)
Kryzysk. Zmieñ kryzys w zysk (25.42z)
Lider bez maski (59.00z)

Pozostae z serii: Inne

Polak w ¶wiecie finansów (49.45z)
Poradnik mened¿era projektu. Praktyczne narzêdzia, techniki i listy kontrolne (25.41z)
Marketing partnerski na rynku przedsiêbiorstw (50.92z)
Andaluzja. Sewilla, Granada i Kordowa. Wydanie 2 (26.90z)
Przewodnik po ¿yciu. Jak spe³niæ swoje marzenia (34.00z)
Klucz do sekretu. Przyci±gnij do siebie wszystko, czego pragniesz (37.00z)
My¶lenie przeciw konfliktom. Twórcze metody rozwi±zywania sporów (37.00z)
Kompetencyjne testy sytuacyjne w rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników (50.15z)
Totalny Model Sprzeda¿y. eBook. ePub (31.99z)
Magia s³ów. Jak pisaæ teksty które porw± t³umy (39.90z)
Serwis firmowy. Od pomys³u do gotowej witryny. Poradnik mened¿era. eBook. ePub (27.90z)
Biznesplan po polsku (27.12z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II. eBook. Pdf (31.99z)
Nowoczesne zarz±dzanie projektami (51.30z)
Marka Konsument Badacz (50.57z)
Od ³abskiego do reñskiego kapitalizmu (26.66z)
Globalizacja, kryzys i co dalej? (41.65z)
Ksiêga zwi±zków, podrywu i seksu dla mê¿czyzn (39.90z)
Z kredytem pod sufitem. Przewodnik po kredytach hipotecznych (2.00z)
Skuteczna komunikacja w biznesie (82.98z)