e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Jak znale¼æ pracê i nie zgubiæ po drodze siebie

Burdzy Pawe³, Pióro Ewa
promocja -14%
cena: 19.674418604651 z 16.92 z
Data wydania: 2013
stron: 176, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

"Wiemy, jak boli strata pracy, ale te¿ niemo¿no¶æ znalezienia odpowiedniego zatrudnienia przez miesi±ce, a nawet lata pisz± autorzy: Ewa Pióro od kilkunastu lat zajmuj±ca siê rekrutacj± pracowników i Pawe³ Burdzy dzi¶ dziennikarz realizuj±cy ciekawe projekty medialne, a jeszcze niedawno bezrobotny, który pomimo wspania³ego CV nie móg³ znale¼æ sta³ego zajêcia.

Oboje wiedz±, jak dzia³a ¶wiat rekrutacji. Odkrywaj± motywy pracodawców, radz±, wed³ug jakiego planu szukaæ pracy, jak napisaæ CV, jak dobrze wypa¶æ na rozmowie i testach rekrutacyjnych, wreszcie jak negocjowaæ wynagrodzenie, albo... co robiæ, gdy us³yszysz nie. Nie podsuwaj± oklepanych socjotechnicznych sztuczek, ale inspiruj± do osobistego rozwoju.
Cena: 16.92 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Zarz±dzanie codzienno¶ci±. Zaplanuj dzieñ, skoncentruj siê i wyostrz swój twórczy umys³ (11.90z)
Jak zdobyæ przyjació³ i zjednaæ sobie ludzi w epoce cyfrowej (33.92z)
Si³a nawyku. Dlaczego robimy to, co robimy i jak mo¿na to zmieniæ w ¿yciu i biznesie (37.34z)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych (12.90z)
Wiêcej ni¿ s³owa (33.92z)
Jak przetrwaæ i odnie¶æ sukces w biznesie (22.10z)
Trening intelektu. Wyæwicz pamiêæ, koncentracjê i kreatywno¶æ w 31 dni. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Mikroekonomia. Pojêcia, przedmiot, ewolucja (50.92z)
Popraw swoj± pamiêæ (15.23z)
7 nawyków skutecznego dzia³ania (25.84z)
My¶l i bogaæ siê. Ksi±¿ka æwiczeñ (45.00z)
Sposób na opornych. Skuteczne wywieranie wp³ywu (30.40z)
Psychologia sprzeda¿y (34.21z)
Odchodz±c od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji (33.35z)
Podrêcznik coachingu (34.21z)
Podstawy zarz±dzania organizacjami (72.17z)
Pamiêæ na zawo³anie. Metody i techniki pamiêciowe (19.98z)
Zarz±dzanie instytucjami kredytowymi (50.15z)
Samo Sedno Skuteczna sprzeda¿ (27.35z)
Zaznacz za³atwione!. Jak wykonywaæ zadania do koñca (33.15z)

Pozostae z serii: Inne

COACHING, KREATYWNO¦Æ, ZABAWA. Narzêdzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistów (59.00z)
Office English + CD (42.42z)
Tatry Polskie i S³owackie. Wydanie 3 (29.90z)
Sun Tzu dla kobiet. 16 sprawdzonych strategii biznesowych (30.40z)
Wiêcej ni¿ Excel 2007. 166 gotowych rozwi±zañ i trików w jêzyku VBA. eBook. ePub (29.90z)
Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Szko³a Cialdiniego (12.90z)
Rachunkowo¶æ zaawansowana (50.15z)
Regu³y small biznesu. W³asna firma w praktyce. eBook. ePub (39.00z)
Balsam dla duszy (37.89z)
AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy. eBook. ePub (27.90z)
Biznesplan po polsku (27.12z)
Klucz do sekretu. Przyci±gnij do siebie wszystko, czego pragniesz (34.00z)
Dopasowanie w biznesie (84.92z)
Strategie geniuszy. My¶l jak Albert Einstein. eBook. Pdf (31.99z)
Ocena sytuacji finansowej grup kapita³owych (105.00z)
Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Ciê s³uchali. eBook. Pdf (27.90z)
Czasem wygrywasz, a czasem siê uczysz. Najwa¿niejsze ¿yciowe lekcje zawdziêczamy pora¿kom (34.21z)
12 kroków uczciwej* sprzeda¿y. eBook. ePub (39.00z)
Mened¿er skuteczny (59.90z)
Asertywno¶æ mened¿era (31.54z)