e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zarz±dzanie
Seria: Inne


Droga innowacji

Lachowski S³awomir
cena: 59.00 z
Data wydania: 2010
stron: 454, twarda oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Kto z nas, by nie chcia³ pracowaæ ciê¿ko, bawiæ siê i zmieniaæ ¶wiat?
Ta ksi±¿ka traktuje o poszukiwaniu pomys³ów, które maj± szanse zmieniæ ¶wiat, i wyboistej drodze ich realizacji w biznesie. Bazuje na osobistych do¶wiadczeniach i wiedzy, któr± autor mia³ okazjê sprawdziæ w praktyce. Jest to tak¿e ¶wiadectwo czasu prze³omu technologicznego i cywilizacyjnego, który sta³ siê udzia³em naszego pokolenia. G³ównym bohaterem ksi±¿ki jest innowacja, nowatorskie rozwi±zania, które pozwalaj± osi±gaæ sukces w biznesie, wywieraæ wp³yw na rzeczywisto¶æ i cieszyæ siê tym.
Strategia innowacji, czyli umiejêtno¶æ znajdowania i wdra¿ania nowatorskich pomys³ów, jest najlepszym napêdem wzrostu przedsiêbiorstw i ca³ej gospodarki.
 

 


Cena: 59.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Przedsiêbiorczo¶æ Podstawy teoretyczne (49.00z)
Zarz±dzanie wspó³czesnym przedsiêbiorstwem (41.65z)
Kszta³towanie modeli biznesu w procesie kreacji warto¶ci przedsiêbiorstw (95.00z)
Korporacyjni Herosi. Daj pracownikom woln± rêkê, zdynamizuj klientów, przekszta³æ swoj± firmê (42.42z)
Wszystkiego co wiem o zarz±dzaniu nauczy³ mnie mój pies (34.90z)
Zarz±dzanie dla in¿ynierów (47.35z)
Sponsoring. Klucz nowoczesnego marketingu (60.80z)
Po drugie klient. Zadowoleni pracownicy gwarancj± sukcesu firmy (50.15z)
Przez marketing do wzrostu. 8 zwyciêskich strategii (33.92z)
Dekalog wspó³czesnego zarz±dzania. Najnowsze nurty, koncepcje, metody (38.57z)
Zarz±dzanie Teoria i praktyka (72.17z)
e-Matematyka wspomagaj±ca ekonomiê (59.14z)
Transport miêdzynarodowy (55.17z)
Zarz±dzanie lud¼mi (38.02z)
Zarz±dzanie kadrami (50.57z)
Kapita³ ludzki a innowacyjno¶æ przedsiêbiorstw (22.92z)
Eurologistyka. Teoria i praktyka (49.72z)
Fuzje i przejêcia (41.65z)
Rady nadzorcze dobre praktyki ³adu korporacyjnego (50.92z)
Odporno¶æ korporacji. Zarz±dzanie ryzykiem nadu¿yæ i korupcji (46.75z)

Pozostae z serii: Inne

Sztuka bycia atrakcyjnym. Sekrety osobistego magnetyzmu. Wydanie II (29.90z)
Whale Done! Czego mened¿er mo¿e nauczyæ siê od trenera orek. eBook. ePub (25.90z)
Rzuæ na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie. eBook. Pdf (23.90z)
Trener bez maski (73.00z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku (37.00z)
Zarz±dzanie ryzykiem walutowym (4.00z)
Przywództwo edukacyjne. Wspó³czesne wyzwania (41.65z)
E-wangeli¶ci. Ucz siê od najlepszych twórców polskiego internetu. eBook. ePub (31.99z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych (23.20z)
Gra o tron i filozofia. S³owo tnie g³êbiej ni¿ miecz (34.90z)
Marketing na rynku miêdzynarodowym (50.57z)
Postêpowanie z uci±¿liwymi pracownikami. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (4.00z)
Standout. Innowacyjny test do oceny silnych stron (54.90z)
Przedsiêbiorczo¶æ zdyscyplinowana. Od startupu do sukcesu w 24 krokach (54.90z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza w przedsiêbiorstwie (40.80z)
Cypr. Wyspa Afrodyty. Przewodnik rekreacyjny. Wydanie 1 (26.90z)
Musimy pogadaæ. Trudne rozmowy z podw³adnymi (27.00z)
Sprzeda¿ pog³êbiona 2.0. Sprzedawaj wiêcej, skuteczniej i za ka¿dym razem (20.80z)
NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski (47.20z)
Polityka pieniê¿na (33.43z)