e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Innowacje Nastêpny krok

cena: 59.00 z
Data wydania: 2010
stron: 380, twarda oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
"Innowacje. Nastêpny krok" opiera siê na sprawdzonych teoriach nakre¶lonych we wcze¶niejszych pracach Christensena. Autorzy uzasadniaj± dlaczego przy u¿yciu tych teorii nawet w oparciu o niepewne informacje, mo¿na przewidzieæ, jak potocz± siê losy danej bran¿y i dziêki tej prognozie podj±æ m±drzejsze decyzje. Pos³uguj±c siê dog³êbnymi studiami bran¿ komunikacji lotniczej, szkolnictwa, elektroniki pó³przewodnikowej i telekomunikacji. Ksi±¿ka szkicuje analityczny model i dostarcza praktyczne diagnozy oraz metody, które pozwol± osobom podejmuj±cym decyzje:
- Wskazaæ prowadz±ce do zmian bran¿y firmy albo modele dzia³alno¶ci na d³ugo przed tym, jak rynki i eksperci zauwa¿±, ¿e co¶ siê ¶wiêci;
- Przewidzieæ, kto zwyciê¿y, a kto przegra w bezpo¶rednich starciach konkurencji;
- Oceniæ, czy konkretne decyzje firmy zwiêksz±, czy zmniejsz± jej szanse na sukces.
Ze swoim unikalnym spojrzeniem na zmiany rynku "Innowacje. Nastêpny krok" pomo¿e ka¿demu, kto ma swój udzia³ w sukcesach firmy, dostrzec przysz³o¶æ wyra¼niej i zastosowaæ wizjonersk± teoriê innowacji we w³asnej pracy.
 

 


Cena: 59.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Nowoczesne rozwi±zania w logistyce (49.00z)
Zaawansowana rachunkowo¶æ zarz±dcza (51.30z)
Planowanie strategiczne w przedsiêbiorstwie (48.37z)
Wojna marketingu z zarz±dzaniem (44.12z)
Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (41.07z)
Przez marketing do wzrostu. 8 zwyciêskich strategii (33.92z)
Zarz±dzanie jako¶ci± w logistyce (29.75z)
Nowe kierunki w organizacji i zarz±dzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarz±dzania (79.00z)
Zarz±dzanie wspó³czesnym przedsiêbiorstwem (41.65z)
Transport miêdzynarodowy (55.17z)
Zarz±dzanie w XXI wieku. Wyzwania (45.64z)
Zmieniæ my¶lenie o firmie (33.92z)
Prognozowanie i symulacja w przedsiêbiorstwie z p³yt± CD (55.17z)
Milionerzy z wyboru. 21 tajemnic sukcesu (18.97z)
Bud¿etowanie w przedsiêbiorstwie (46.75z)
Badania operacyjne w przyk³adach i zadaniach (46.67z)
Strategie ³añcuchów dostaw (53.47z)
Management matters (49.00z)
Przedsiêbiorczo¶æ Podstawy teoretyczne (49.00z)
Skoñcz z okresow± ocen± pracowników! (33.92z)

Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Kolejne wskazówki (23.94z)
Praktyczna improwizacja. Jak techniki improwizacji mog± usprawniæ ka¿dy aspekt Twojego ¿ycia (11.90z)
Czasem wygrywasz, a czasem siê uczysz. Najwa¿niejsze ¿yciowe lekcje zawdziêczamy pora¿kom (34.21z)
Pakiet. Si³a pozytywnego zarz±dania (149.90z)
Fotografia kulinarna dla blogerów (54.90z)
Etyka biznesu (26.59z)
Papiery warto¶ciowe o sta³ym dochodzie i instrumenty pochodne (169.00z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy (12.90z)
Przedsiêbiorczo¶æ Podstawy teoretyczne (49.00z)
Nowoczesne zarz±dzanie finansami przedsiêbiorstwa (35.70z)
Sprzeda¿, zarz±dzanie i efektywno¶æ osobista w 101 praktycznych przyk³adach (16.90z)
Przywództwo Alfa. Narzêdzia dla liderów biznesu, którzy oczekuj± wiêcej od ¿ycia (59.00z)
Jak doskonaliæ umiejêtno¶æ skutecznej komunikacji (29.00z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (29.25z)
Codziennik niemiecki (38.02z)
Pewno¶æ siebie (22.78z)
Komunikacja bez barier (38.17z)
Rekrutacja pracowników. Praktyczny poradnik dla pracodawcy (33.92z)
Co Ciê blokuje? Odzyskaj pewno¶æ siebie (39.00z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza. Podej¶cie operacyjne i strategiczne (67.15z)

Pozostae z serii: Inne

SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (31.99z)
Hiszpania. Fiesta i sjesta. Wydanie 1 (64.90z)
Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! (37.00z)
Fotografowanie kobiet. 500 kreatywnych ujêæ (39.90z)
Superpamiêæ. Trening z Kevinem Trudeau (39.00z)
12 kroków uczciwej* sprzeda¿y. eBook. Pdf (39.00z)
Mened¿er nowych czasów. Najlepsze metody i narzêdzia zarz±dzania. eBook. Mobi (31.99z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów. eBook. ePub (27.90z)
Modelowanie przeznaczenia. Praktyczne metody wywierania wp³ywu na w³asne ¿ycie. eBook. Pdf (27.00z)
Bilans (46.67z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (29.90z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady wiedzy i w³adzy (39.90z)
Zbuduj swój dream team. Relacje z pracownikami (25.90z)
Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla. eBook. Pdf (21.99z)
W sieci korzy¶ci. Jak wykorzystaæ LinkedIn w kontaktach zawodowych (11.90z)
Innowacja. Droga do wzrostu zysków (5.00z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie. eBook. Pdf (31.99z)
Analiza ekonomiczna w przedsiêbiorstwie (59.42z)
Co minutê rodzi siê klient. Wykorzystaj 10 "pier¶cieni w³adzy" Barnuma - osi±gnij s³awê, fortunê i zbuduj imperium biznesowe. eBook. ePub (37.00z)
Magia s³ów. Jak pisaæ teksty które porw± t³umy (39.90z)