e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -15%


My¶l jak zwyciêzca

Blumenthal Noah
promocja -15%
cena: 39 z 33.15 z
Data wydania: 2011
stron: 160, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Ka¿dy mo¿e straciæ panowanie nad sob± i z pewno¶ci± nie jest to dla nikogo przyjemne. A co by¶ powiedzia³ na to, gdyby okaza³o siê, ¿e pomimo niesprzyjaj±cych okoliczno¶ci, w takim momencie jeste¶ w stanie utrzymaæ dobr± kondycjê psychiczn± ? Uwierz, to jest mo¿liwe. My¶l jak zwyciêzca to ksi±¿ka, która uczy, jak nadaæ w³a¶ciwy kierunek destrukcyjnym my¶lom i dzia³aniom. Tajemnica polega na sztuce zapanowania nad swoimi my¶lami.

Nieustannie, czêsto nawet nie zdaj±c sobie sprawy, prowadzisz sam ze sob± dialog, wymy¶lasz historie o innych ludziach, o sytuacji, w jakiej siê znalaz³e¶ i wreszcie o sobie. Te historie wp³ywaj± na twoje emocje i zachowania. Sprawiaj±, ¿e dzia³asz jak zwyciêzca albo jak ofiara. Ta ksi±¿ka pomo¿e ci zmieniæ swój sposób my¶lenia tak, aby¶ móg³ odnosiæ sukcesy zarówno w ¿yciu prywatnym, jak i zawodowym.
Cena: 33.15 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Intuicja. Wiedza wykraczaj±ca ponad logikê (18.97z)
Z³ota ksi±¿eczka nastawienia na TAK (49.00z)
Jak znale¼æ pracê i nie zgubiæ po drodze siebie (16.92z)
To, co powiesz, mo¿e zmieniæ ¶wiat. O jêzyku pokoju w ¶wiecie konfliktu (23.07z)
Przewaga nad konkurentami (38.17z)
Uwolnij swój jêzyk. Jak zacz±æ konwersacjê i zdobyæ przyjació³ (34.90z)
Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci (29.90z)
Gimnastyka umys³u. Rozwiñ intelekt w 4 tygodnie (19.90z)
Wykorzystaj swój potencja³ przez potêgê pod¶wiadomo¶ci. Wzbogaæ swoje ¿ycie. Ksiêga 6 (25.83z)
Kieruj swoim ¿yciem (22.78z)
Zarz±dzanie czasem (30.47z)
Efekt tygrysa - pu¶æ swoj± osobist± markê w ruch! (35.01z)
Wiêcej ni¿ s³owa (33.92z)
Samo Sedno Skuteczna sprzeda¿ (27.35z)
Matematyka finansowa (42.00z)
Jak mówiæ ¿eby nas s³uchali (36.95z)
Techniki sprzeda¿y osobistej (33.15z)
Medytacja w ¿yciu codziennym (39.90z)
Ucieczka z wy¶cigu szczurów (22.10z)
Mapy my¶li dla biznesu (38.25z)

Pozostae z kategorii: Przywództwo

Esencja sukcesji (49.00z)
B³yskawiczne wywieranie wp³ywu (42.42z)
O krok dalej (62.05z)
Ksi±¿ê (34.90z)
Wêdrówki z Gandalfem Przywództwo (44.90z)
Istot± przywództwa jest rozmowa. Jak poruszyæ serca i umys³y (41.65z)
Ksi±¿ka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu lud¼mi. Wydanie II rozszerzone (99.00z)
Lider(ka) z krwi i ko¶ci (26.59z)
Pakiet: Jednominutowy mened¿er (audiobook CD) (67.92z)
Lider sprzeda¿y. Jak anga¿owaæ handlowców w aktywn± sprzeda¿ (41.94z)
Jak zdobyæ przyjació³ i zjednaæ sobie ludzi w epoce cyfrowej (33.92z)
Hoshin Kanri. Strategiczne podej¶cie do nieustannego doskonalenia (84.15z)
Przepis. Jak tchn±æ energiê w zespó³ oraz organizacjê (21.17z)
Mened¿er jako polityk (42.42z)
Rozwój osobisty lidera (29.71z)
Liderzy jedz± na koñcu. Dlaczego niektóre zespo³y potrafi± ¶wietnie wspó³pracowaæ, a inne nie (25.93z)
Big Boss (34.90z)
Realizacja strategii (50.92z)
Budowanie zespo³u (33.92z)
Sekrety negocjacji dla biznesmenów (42.42z)

Pozostae z serii: Inne

Awans. Jak utrzymaæ siê na stanowisku (39.00z)
Analiza techniczna dla bystrzaków. eBook. ePub (47.00z)
VirtueMart. Jak szybko stworzyæ profesjonalny sklep internetowy w Joomla!. eBook. ePub (25.90z)
Talent nie wystarczy (39.00z)
Hiszpania. Fiesta i sjesta. Wydanie 1 (64.90z)
Szko³a twórczego pisania. Jak zostaæ autorem bestsellerowych powie¶ci. eBook. Pdf (26.90z)
Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych (29.00z)
Android Flash. Zaawansowane programowanie aplikacji mobilnych (20.90z)
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów. eBook. Mobi (79.00z)
Jak najlepiej zaprezentowaæ siê podczas rozmowy kwalifikacyjnej (12.67z)
Podstawy zarz±dzania operacyjnego (49.00z)
Tajniki wyst±pieñ publicznych. 101 porad dla prezenterów. eBook. PDF (27.90z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie. eBook. Mobi (31.99z)
Skaner Marki. Zbuduj grupê regularnych klientów (22.79z)
Zarz±dzanie kapita³em ludzkim. Procesy - narzêdzia - aplikacje (55.25z)
Ksiêga motywacji, inspiracji i magii Napoleona Hilla (29.60z)
Praktyczny poradnik networkingu. Zbuduj sieæ trwa³ych kontaktów biznesowych . eBook. Mobi (27.90z)
Szczê¶cie m³odego umys³u. Nauki Dalajlamy (16.18z)
Paradoks czasu (55.17z)
Pigu³ka przywództwa. Brakuj±cy element motywuj±cy ludzi (29.90z)