e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Ryzyko w dzia³alno¶ci bankowej

Czarnecki Leszek
cena: 49.00 z
Data wydania: 2011
stron: 180, twarda oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ksi±¿ka Ryzyko w dzia³alno¶ci bankowej. Nowe spojrzenie po kryzysie to próba przeanalizowania powodów kryzysu z lat 2007 - 2008 i pokazania nowego, innego spojrzenia na ryzyko banku, w tym przede wszystkim ryzyko operacyjne.
Latynoski kelner, którego jedynym dochodem s± napiwki, otrzymuje kredyt na zakup domu w wysoko¶ci 1,2 mln dolarów. Nied³ugo potem najwiêkszy od osiemdziesiêciu lat kryzys finansowy przewraca jak kostki domina banki w wielu krajach; wiele walut, w tym z³oty, dramatycznie traci na warto¶ci. Jak to mo¿liwe, ¿e najlepiej op³acane na ¶wiecie umys³y stworzy³y tak patologiczny system finansowy?
Na ten temat powsta³o ju¿ tysi±ce opracowañ. Lecz wiêkszo¶æ z nich pomija istotne elementy polityczne i ludzkie. Z jednej strony polityka prezydentów USA Billa Clintona i Georgea W. Busha wyrównywania szans najbiedniejszych grup spo³ecznych, czêsto sprowadzaj±ca siê do rozdawnictwa kredytów. Z drugiej za¶ system motywacyjny oraz system wynagradzania kadry mened¿erskiej najwiêkszych banków amerykañskich, zachêcaj±cy do przeprowadzania ryzykownych i spekulacyjnych transakcji.
 

 


Cena: 49.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Gie³da i inwestycje

Inwestowanie w warto¶æ (41.65z)
Zarz±dzanie ryzykiem portfela (44.20z)
Jak stworzyli¶my demona (50.92z)
Kontrakty terminowe i forex Teoria i praktyka (65.00z)
Landlord. Jak osi±gn±æ wolno¶æ finansow±, inwestuj±c w nieruchomo¶ci (17.94z)
Inwestowanie spo³ecznie odpowiedzialne (35.70z)
Ocena sytuacji finansowej grup kapita³owych (105.00z)
Uniwersalne zasady spekulacji. Dla wszystkich inwestorów i na wszystkich rynkach (72.25z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie III zaktualizowane (23.94z)
Strategie inwestycyjne na ka¿d± pogodê. Osi±gaj zysk na wszystkich rynkach (67.15z)
Naruszenia zasad uczciwego obrotu gie³dowego (75.65z)
Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych us³ug konsumenckich (62.00z)
Ma³a ksi±¿eczka, która nadal podbija rynek (33.92z)
City Girl Kobieta która podbi³a londyñsk± gie³dê (42.42z)
Trader doskona³y (69.00z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Ryzyko walutowe Zarz±dzanie ryzykiem w przedsiêbiorstwie (39.95z)
NewConnect Rynek gie³dowy dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw (33.15z)
Sekrety gie³dowych milionerów. Skuteczne strategie na ¶wiatowych rynkach Forex, akcji, surowców (49.00z)
Gie³da (43.40z)

Pozostae z kategorii: Finanse

Podstawy finansów przedsiêbiorstw. Praktyczny przewodnik po najwa¿niejszych metodach i narzêdziach (39.00z)
Wp³yw otoczenia finansowego na konkurencyjno¶æ ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw (129.00z)
Rachunkowo¶æ finansowa i podatkowa (67.92z)
Ksiêga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieæ o rozliczaniu dzia³alno¶ci gospodarczej (39.00z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego (69.00z)
Zaawansowana rachunkowo¶æ zarz±dcza (51.30z)
Ekonometria (33.43z)
Pomiar i ocena p³ynno¶ci finansowej (33.15z)
Strategie inwestycyjne. Jak z g³ow± zarabiaæ na gie³dzie (49.00z)
Ksiêga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieæ o rozliczaniu dzia³alno¶ci gospodarczej. Wydanie II (44.90z)
Analiza ekonomiczna w przedsiêbiorstwie (59.42z)
Zarz±dzanie p³ynno¶ci± finansow± w przedsiêbiorstwie (38.17z)
Windykacja. Tom I. Negocjacje z d³u¿nikami (66.00z)
I Ty mo¿esz zostaæ Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW (47.00z)
Zarz±dzanie ryzykiem podatkowym (118.15z)
Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych us³ug konsumenckich (62.00z)
Rachunkowo¶æ Kurs podstawowy (50.92z)
Czas wyp³aty (59.90z)
Wska¼niki ekonomiczne. Przewodnik dla inwestora (69.00z)
VAT Komentarz (262.00z)

Pozostae z serii: Inne

Richard Dawkins. Ewolucja my¶lenia (33.00z)
Strategia marek w³asnych (59.00z)
Modelowanie przeznaczenia. Praktyczne metody wywierania wp³ywu na w³asne ¿ycie (34.00z)
Podatki 2014 Meritum (229.00z)
Francuski dla bystrzaków (39.00z)
Wielki konflikt (25.42z)
CRM. Relacje z klientami (59.00z)
Ksiêga motywacji, inspiracji i magii Napoleona Hilla. eBook. ePub (29.90z)
Chiny wschodnie. Pekin i Szanghaj. W kraju smoków, jedwabiu i herbaty. Wydanie 1 (69.90z)
To, co powiesz, mo¿e zmieniæ ¶wiat. O jêzyku pokoju w ¶wiecie konfliktu (23.07z)
Jeste¶ mark±. Jak zarz±dzaæ reputacj± i odnie¶æ sukces dziêki byciu sob± (31.85z)
Mistrz sprzeda¿y. Wydanie 3 poszerzone (49.00z)
Rachunkowo¶æ zaawansowana (50.15z)
Jak przetrwaæ z rodzin±' Trening (34.90z)
USA czê¶æ zachodnia. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady wiedzy i w³adzy. eBook. Mobi (29.90z)
Przeformu³owanie w biznesie (76.42z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie III zaktualizowane (23.94z)
Excel 2010 PL. Rozwi±zywanie problemów dla ka¿dego. eBook. ePub (27.90z)
Przechytrzyæ social media (39.90z)