e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zarz±dzanie
Seria: Inne
Promocja: -23%


Zarz±dzanie najmem

Muturi S³awek
promocja -23%
cena: 38.584415584416 z 29.71 z
Data wydania: 2011
stron: 304, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Wszystkim w³a¶cicielom chodzi o to, aby osoba, która ma zamieszkaæ w ich mieszkaniu czy domu dba³a o nie, p³aci³a na czas, traktowa³a s±siadów z respektem i nie absorbowa³a nadmiernie czasu. Marz± o idealnym najemcy. Zamiast marzyæ powinni weryfikowaæ potencjalnych najemców.
Dzi¶ wielu w³a¶cicieli oddaje swoje mieszkanie pierwszej osobie, która zaakceptuje wysoko¶æ czynszu. A to bardzo ryzykowne. Oddajesz swój cenny maj±tek nieznanej osobie. Je¶li sp³acasz kredyt na zakup tej nieruchomo¶ci, to zwiêkszasz ryzyko popadniêcia w d³ugi, gdy najemca oka¿e siê niewyp³acalny. Je¶li trafisz na prawdziwych oszustów, pozbycie siê ich z twojego w³asnego mieszkania poch³onie twój czas, energiê, gotówkê. W ¶wiecie biznesu firmy, które nie potrafi± identyfikowaæ ryzyk lub nie podejmuj± dzia³añ zmierzaj±cych do ograniczenia ujemnych skutków ewentualnych negatywnych zdarzeñ, prêdzej czy pó¼niej popadaj± w powa¿ne k³opoty. Nie inaczej jest w przypadku najmu.
Najwa¿niejszymi dzia³aniami na rzecz ograniczania ryzyka z³ych najemców s±: rzetelna selekcja najemców; porz±dnie skonstruowana i czytelna dla najemcy umowa najmu; szczegó³owy protokó³ zdawczo-odbiorczy; pobranie kaucji; regularne monitorowanie p³atno¶ci oraz stanu mieszkania; zbudowanie odpowiedniej relacji biznesowej z najemc±. ¯adne z tych narzêdzi samo z siebie nie wyeliminuje ca³kowicie ryzyka wynajêcia twojego mieszkania niew³a¶ciwej osobie. Niemniej stosowanie ca³ej palety narzêdzi istotnie to ryzyko zmniejszy.
 

 


Cena: 29.71 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Zarz±dzanie siln± mark± (69.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami (59.42z)
Zarz±dzanie mark± w segmencie B2B (59.42z)
Podstawy zarz±dzania organizacjami (55.00z)
Skuteczny biznesplan a fundusze europejskie (29.75z)
CEO. Dyrektor do spraw zaanga¿owania (53.55z)
Marketing (49.45z)
Zarz±dzanie (Henry Mintzberg) (58.65z)
Insert nexo: Subiekt, Rachmistrz, Rewizor (20.94z)
Przez innowacjê do wzrostu. Jak wprowadziæ innowacjê prze³omow± (41.65z)
Zarz±dzanie ryzykiem (50.92z)
Essential Business English (31.54z)
¯ycie i praca. Jak znale¼æ czas na wszystko (30.00z)
Sztuka wojny. Wydanie III (12.90z)
Innowacje Nastêpny krok (59.00z)
Zakupy z Excelem bez tajemnic. Statystyka, prognozowanie i zarz±dzanie zakupami (31.45z)
Marketing ¿ywno¶ci (89.00z)
Wojna marketingu z zarz±dzaniem (44.12z)
Winning. Odpowiedzi (39.00z)
Mened¿er sprzeda¿y na miarê XXI wieku (39.00z)

Pozostae z serii: Inne

Zatracona sztuka s³uchania (39.00z)
Rekrutacja i selekcja personelu (24.65z)
Dieta Best Life (34.90z)
Zarz±dzanie lud¼mi (38.02z)
Plan kont z komentarzem wed³ug ustawy o rachunkowo¶ci i MSSF. RFK901 (304.50z)
Lider sprzeda¿y. Jak anga¿owaæ handlowców w aktywn± sprzeda¿ (41.94z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin. eBook. Mobi (17.90z)
Podstawowe zagadnienia wspó³czesnej logistyki (41.65z)
Marketing do¶wiadczeñ (45.85z)
Lider(ka) z krwi i ko¶ci (26.59z)
Firma w Internecie. Poradnik subiektywny (39.00z)
E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowañ (20.94z)
Zaczynaj od DLACZEGO. Jak wielcy liderzy inspiruj± innych do dzia³ania (39.00z)
BHP 2014. Obowi±zki pracodawcy wobec pracownika (92.65z)
Zostañ swoj± szefow±, czyli jak stworzyæ i prowadziæ w³asn± firmê. eBook. ePub (31.99z)
S³ownik finansowo gie³dowy angielsko-polski polsko-angielski (68.50z)
Zwi±zek od-nowa. Pozb±d¼ siê baga¿u emocjonalnego i przygotuj siê na mi³o¶æ ¿ycia (27.00z)
Mind Sale First. Umys³ Sprzedaje Pierwszy (18.42z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Wydanie III (39.90z)
Idealna pani domu. B³yskawiczna organizacja przestrzeni za pomoc± feng shui (21.90z)