e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


As One. Przekszta³æ indywidualne dzia³anie w potêgê zespo³u

Baghai Mehrdad, Quigley James
cena: 79.00 z
Data wydania: 2011
stron: 346, twarda oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Przedstawiamy nowy jêzyk zbiorowego przywództwa.
W naszym ¶wiecie w równym stopniu mamy do czynienia ze wspó³prac±, jak i konfliktem, ze wspó³dzia³aniem, jak i rywalizacj±.
Liderzy szkoleni zgodnie z zasadami zarz±dzania opartego na dowodzeniu i kontroli zdaj± sobie sprawê, ¿e nawet je¶li styl ten sprawdza siê w okre¶lonych warunkach, to stosuj±c go, czêsto nie s± w stanie sk³oniæ ludzi do prawdziwego zaanga¿owania. W rezultacie analitycy zarz±dzania og³osili koniec ery stylu dowodzenia i kontroli, a pocz±tek nowego stylu zarz±dzania partycypacyjnego.
Dlaczego jednak ograniczaæ siê jedynie do dwóch stylów wspó³pracy? Przez ostatnie dwa lata firma Deloitte zainwestowa³a w zakrojon± na szerok± skalê inicjatywê Projekt As One, aby zbadaæ efektywne modele wspó³pracy. Projekt ujawni³ istnienie wielu stylów dzia³ania As One, których efektywno¶æ uzale¿niona jest od okre¶lonych sytuacji. Niniejsza ksi±¿ka w sposób usystematyzowany przedstawia zasady dzia³ania As One i wnikliwymi przyk³adami zasypuje przepa¶æ miêdzy teori± a praktyk±.
As One wy³ania osiem archetypów relacji pomiêdzy liderem i podw³adnymi: Gospodarza i Lokatorów, Organizatora i Wolontariuszy, Dyrygenta i Orkiestry, Producenta i Zespo³u artystycznego, Genera³a i ¯o³nierzy, Architekta i Budowniczych, Kapitana i Dru¿yny oraz Senatora i Obywateli. Analizuj±c ponad 60 przypadków udanego dzia³ania kolektywnego z wielu ró¿nych sytuacji, autorzy wykorzystali zaawansowane rozwi±zania analityczne w celu wskazania g³ównych cech charakteryzuj±cych dany archetyp oraz pokazania, w jaki sposób mo¿na zastosowaæ go w twojej organizacji.
As One wyznacza nowy sposób przywództwa oraz zachêcenia zespo³u do pracy na rzecz wszystkich celów. Wyobra¼ sobie, co mo¿na by osi±gn±æ, gdyby¶my uwolnili moc As One w skali globalnej.
 

 


Cena: 79.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Przywództwo

Przywództwo edukacyjne. Wspó³czesne wyzwania (41.65z)
Prowadzenie zebrañ i prezentacji (10.32z)
Walka o wewnêtrzne wp³ywy w firmie. Przypowie¶æ o przywództwie, które z kolegów czyni rywali (30.40z)
Przywództwo Alfa. Narzêdzia dla liderów biznesu, którzy oczekuj± wiêcej od ¿ycia (59.00z)
Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne (42.42z)
Pomarañczowa rewolucja w biznesie. Jak jeden wybitny zespó³ mo¿e dokonaæ przeobra¿enia ca³ej organizacji (CD) (39.90z)
Strateg. B±d¼ takim liderem, jakiego potrzebuje twoja firma (42.42z)
Cztery obsesje wyj±tkowego szefa (39.90z)
Sun Tzu. Sztuka wojny (34.90z)
B±d¼ liderk±. Strategie przywódcze dla kobiet (43.73z)
Strategia konfliktu (59.00z)
Kszta³towanie liderów. Siedem zasad rozwijania zdolno¶ci przywódczych (41.65z)
Rozwijanie umiejêtno¶ci przywódczych (53.55z)
Dobre przywództwo. Najlepsze praktyki polskich liderów biznesu (109.65z)
Przywództwo w czasach niepewno¶ci godpodarczej (22.78z)
Moc coachingu. Poznaj narzêdzia rozwijaj±ce umiejêtno¶ci i kompetencje osobiste. Wydanie II rozszerzone (25.35z)
Strateg (audiobook CD) (33.92z)
Otwarte przywództwo w czasach mediów spo³ecznych (58.65z)
Zasady skutecznego przywództwa. Poznaj mechanizmy efektywnego i twórczego kierowania lud¼mi (34.21z)
Przywództwo. Z³ote zasady (49.90z)

Pozostae z kategorii: Zarz±dzanie

SAP. Zrozumieæ system ERP (57.82z)
Struktury wynagradzania pracowników (59.00z)
Sprzeda¿ pog³êbiona 2.0. Sprzedawaj wiêcej, skuteczniej i za ka¿dym razem (20.80z)
Zarz±dzanie misjami zagranicznymi (59.00z)
Biznesplan. Zastosowania i przyk³ady (33.92z)
Standout. Innowacyjny test do oceny silnych stron (54.90z)
Elastyczne formy zatrudnienia (38.17z)
Zbuduj swój dream team. Relacje z pracownikami (25.90z)
Komunikacja w zespole wirtualnym (39.10z)
Zarz±dzanie (51.30z)
Pe³na partycypacja w zarz±dzaniu. Tajemnica sukcesu najwiêkszych eksperymentów mened¿erskich ¶wiata (59.00z)
Skuteczne wdra¿anie strategii (49.45z)
Marketing analityczny. Piêtna¶cie wska¼ników, które powinien znaæ ka¿dy marketer (39.20z)
Zarz±dzanie dzia³alno¶ci± innowacyjn± (67.15z)
Inspiruj±cy mened¿er. Budowanie relacji, które przek³adaj± siê na wyniki (41.65z)
Podstawy zarz±dzania kryzysowego (22.10z)
Prze³omowe innowacje (37.40z)
Finanse przedsiêbiorstw (45.05z)
Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku (59.00z)
£ad korporacyjny (49.00z)

Pozostae z serii: Inne

Jêzyk rosyjski w biznesie (25.50z)
Web 2.0. Przewodnik po strategiach (39.00z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (31.99z)
Inny punkt widzenia (3.00z)
Wska¼niki w analizie dzia³alno¶ci przedsiêbiorstwa (83.00z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. eBook. ePub (29.90z)
Marketing bez tajemnic (39.00z)
Powidoki. Wydanie 1 (39.90z)
Zarz±dzanie lud¼mi (38.02z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza klucz do sukcesu (41.65z)
Linie uskoku (50.92z)
Psychologia t³umu. Studium powszechnego umys³u (32.90z)
Bogaæ siê! Dziesiêæ przykazañ zarabiania pieniêdzy. Wydanie II. eBook. Pdf (34.90z)
Prze³omowe innowacje (37.40z)
Zostañ swoj± szefow±, czyli jak stworzyæ i prowadziæ w³asn± firmê. eBook. Pdf (31.99z)
MS Project 2007. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (19.90z)
Sztuka wojny (wydanie ekskluzywne) (79.00z)
Cypr. Wyspa Afrodyty. Przewodnik rekreacyjny. Wydanie 1 (26.90z)
Rynek Celów. Zwrot z inwestycji w HR (67.15z)
E-konsument na rynku us³ug (37.40z)