e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Ekonomia
Seria: Inne
Promocja: -14%


Tam gdzie dzieci s± luksusem

Attane Isabelle
promocja -14%
cena: 44.383720930233 z 38.17 z
Data wydania: 2012
stron: 252, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Jutro mo¿e ju¿ nie byæ Wielkich Chin. Druga potêga gospodarcza planety dzisiaj, mo¿e wkrótce staæ siê o wiele mniej widoczna na ¶wiatowej scenie... Sk±d taki scenariusz, sprzeczny ze wszystkimi prognozami? Z jednego, jedynego powodu, wyra¼nie niedocenianego przez wszystkich obserwatorów: demografii, która staj±c siê zbyt trudna do uniesienia przytnie skrzyd³a chiñskiemu feniksowi.

Za wiele osób starych, za ma³o m³odych. W perspektywie 2050 roku chiñska si³a robocza, decyduj±ca dzisiaj o sile gospodarki kraju, zmniejszy siê o 160 milionów osób. M³odzi, wysoko wykwalifikowani napotkaj± coraz wiêcej trudno¶ci w dostêpie do rynku pracy, podczas gdy starsi, którym pañstwo ci±gle nie jest w stanie zapewniæ godziwych warunków ¿ycia, stan± siê dla nastêpnych pokoleñ ciê¿arem nie do ud¼wigniêcia. Chiny stan± siê stare" zanim bêd± bogate. A na ich coraz mniej licznych dzieciach spoczywaæ bêd± nadmierne oczekiwania.

Po dwóch latach badañ Isabelle Attané daje nam precyzyjny obraz kraju, gdzie dzieci s± luksusem". Obsesja posiadania jedynaków, eliminacja dziewczynek, zniszczenia powodowane przez biedê, niedo¿ywienie i AIDS stanowi± tyle bomb z opó¼nionym zap³onem. Dodajmy do tego niebezpieczeñstwa stresu, zwi±zanego z edukacyjnym wy¶cigiem z przeszkodami, tradycyjnymi, skomplikowanymi stosunkami miêdzy rodzicami i dzieæmi oraz powa¿nymi nierówno¶ciami geodemograficznymi.

Ta daleka od bana³u i utartych ¶cie¿ek ksi±¿ka, bogata we w³asne spostrze¿enia autorki i liczne opinie naocznych ¶wiadków, odkrywa nam giganta na glinianych nogach.
Cena: 38.17 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Ekonomia

Ekonometria (44.98z)
Nieoczywisto¶ci. Ekonomiczna teoria wszystkiego (37.34z)
Geografia ekonomiczna (58.65z)
Kryzys bez koñca (29.75z)
Ekonomia dobra i z³a (38.17z)
Funkcjonowanie wspó³czesnego rynku pieniê¿nego i kapita³owego (41.65z)
Benjamin Franklin Droga do dobrobytu (34.90z)
Podstawy zarz±dzania kryzysowego (22.10z)
Statystyka spo³eczna (51.30z)
Makroekonomia Podrêcznik europejski (72.17z)
Zasady ekonomii (65.00z)
Linie uskoku (50.92z)
Wielkie poszukiwanie. Historia ekonomicznego geniuszu (59.42z)
Zakoñczcie ten kryzys! (11.90z)
Ekonomia przedsiêbiorstw Poradnik dla niefinansistów (33.92z)
Sztuka rynkologii (49.00z)
Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania (42.50z)
Zarz±dzanie warto¶ci± z klientem (75.65z)
Mikroekonomia (52.54z)
Podstawy finansów i rachunkowo¶ci. Podrêcznik dla mened¿erów (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Bieganie metod± Gallowaya. Ciesz siê dobrym zdrowiem i doskona³± form±! (39.00z)
Przechytrzyæ Google. Odkryj skuteczn± strategiê SEO i zdob±d¼ szczyty wyszukiwarek (49.00z)
Zarz±dzanie zmian± Od strategii do dzia³ania (41.65z)
Marketing bezpo¶redni (67.92z)
Whale Done! Czego mened¿er mo¿e nauczyæ siê od trenera orek. eBook. ePub (25.90z)
Jak byæ dobrym mened¿erem. Zestaw wskazówek (44.20z)
Zbiór gier z zakresu rozwi±zywania konfliktów (109.65z)
Nowa era innowacji (41.65z)
Franczyza - droga do sukcesu (49.00z)
Marketing partyzancki w mediach spo³eczno¶ciowych. 126 narzêdzi w walce o pozycjê w internecie (49.00z)
NewConnect Rynek gie³dowy dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw (33.15z)
Sprzedaj swój software (44.25z)
Analiza finansowa przedsiêbiorstwa (46.67z)
Gie³dowe giganty (50.15z)
Liderzy jedz± na koñcu. Dlaczego niektóre zespo³y potrafi± ¶wietnie wspó³pracowaæ, a inne nie (25.93z)
Generator charyzmy. Kreowanie osobowo¶ci mened¿era (34.00z)
Kim chcesz byæ' Wybierz zawód najlepszy dla Ciebie. eBook. Mobi (23.90z)
Marketing. Szybka droga do sukcesu (38.17z)
Marki, wynalazki, wzory u¿ytkowe. Ochrona w³asno¶ci przemys³owej (34.90z)
Popol Vuh. Ksiêga Majów o pocz±tkach ¿ycia oraz chwale bogów i w³adców (34.90z)