e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Ekonomia
Seria: Inne
Promocja: -14%


Tam gdzie dzieci s± luksusem

Attane Isabelle
promocja -14%
cena: 44.383720930233 z 38.17 z
Data wydania: 2012
stron: 252, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Jutro mo¿e ju¿ nie byæ Wielkich Chin. Druga potêga gospodarcza planety dzisiaj, mo¿e wkrótce staæ siê o wiele mniej widoczna na ¶wiatowej scenie... Sk±d taki scenariusz, sprzeczny ze wszystkimi prognozami? Z jednego, jedynego powodu, wyra¼nie niedocenianego przez wszystkich obserwatorów: demografii, która staj±c siê zbyt trudna do uniesienia przytnie skrzyd³a chiñskiemu feniksowi.

Za wiele osób starych, za ma³o m³odych. W perspektywie 2050 roku chiñska si³a robocza, decyduj±ca dzisiaj o sile gospodarki kraju, zmniejszy siê o 160 milionów osób. M³odzi, wysoko wykwalifikowani napotkaj± coraz wiêcej trudno¶ci w dostêpie do rynku pracy, podczas gdy starsi, którym pañstwo ci±gle nie jest w stanie zapewniæ godziwych warunków ¿ycia, stan± siê dla nastêpnych pokoleñ ciê¿arem nie do ud¼wigniêcia. Chiny stan± siê stare" zanim bêd± bogate. A na ich coraz mniej licznych dzieciach spoczywaæ bêd± nadmierne oczekiwania.

Po dwóch latach badañ Isabelle Attané daje nam precyzyjny obraz kraju, gdzie dzieci s± luksusem". Obsesja posiadania jedynaków, eliminacja dziewczynek, zniszczenia powodowane przez biedê, niedo¿ywienie i AIDS stanowi± tyle bomb z opó¼nionym zap³onem. Dodajmy do tego niebezpieczeñstwa stresu, zwi±zanego z edukacyjnym wy¶cigiem z przeszkodami, tradycyjnymi, skomplikowanymi stosunkami miêdzy rodzicami i dzieæmi oraz powa¿nymi nierówno¶ciami geodemograficznymi.

Ta daleka od bana³u i utartych ¶cie¿ek ksi±¿ka, bogata we w³asne spostrze¿enia autorki i liczne opinie naocznych ¶wiadków, odkrywa nam giganta na glinianych nogach.
Cena: 38.17 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Ekonomia

Ekonomia dobra i z³a (38.17z)
Logistyka ekonomiczna Procesy logistyczne (48.00z)
Od ³abskiego do reñskiego kapitalizmu (26.66z)
Finanse miêdzynarodowe (42.42z)
Ekonomia ¿ycia. Od baseballu do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy realnego ¶wiata wp³ywaj± na nasze codzienne ¿ycie (57.00z)
Ekonomia (80.15z)
Czas wyp³aty (59.90z)
Money matters (39.00z)
Emigracja do USA. Wydanie VIII (39.20z)
Wielkie poszukiwanie. Historia ekonomicznego geniuszu (59.42z)
Cykle i wska¼niki koniunktury (42.42z)
Makro i mikroekonomia (57.82z)
Kryzysy walutowe bankowe i zad³u¿eniowe w gospodarce ¶wiatowej (37.94z)
Zakoñczcie ten kryzys! (11.90z)
Pomiar uniwersalny. Odkrywanie w biznesie warto¶ci niematerialnych (42.42z)
Polak w ¶wiecie finansów (49.90z)
Europa nie potrzebuje euro (50.15z)
Wielka transformacja (49.45z)
Zmierzch Homo Economicus. Rozmowa z Romanem Chlupatym (34.90z)
¦wiat do przeróbki Spekulanci bankruci giganci i ich rywale. J0540-RPK (29.74z)

Pozostae z serii: Inne

Superskuteczne strategie opanowania jêzyków obcych. Twój prywatny coach. eBook. Pdf (29.90z)
Jak stworzyæ udany zwi±zek' Trening (34.90z)
Strategiczny podstêp. Umiejêtno¶æ wygrywania w biznesie. eBook. Pdf (31.99z)
Filozofia Kaizen. Jak ma³y krok mo¿e zmieniæ Twoje ¿ycie (29.00z)
Alfabet zarz±dzania projektami (39.00z)
Rachunkowo¶æ finansowa i podatkowa (67.92z)
Czasem wygrywasz, a czasem siê uczysz. Najwa¿niejsze ¿yciowe lekcje zawdziêczamy pora¿kom (34.21z)
Zabawa tkwi w NLP. Powa¿na wiedza na weso³o (21.60z)
Milion w zasiêgu rêki. Poradnik zarz±dzania finansami. eBooki (22.90z)
Strategie ³añcuchów dostaw (53.47z)
Analiza rynków finansowych (50.15z)
Inbound marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (44.90z)
AlphaHuman (25.93z)
Ekonomia mened¿erska (55.25z)
Strategiczne zarz±dzanie mark± (119.00z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne. eBook. Pdf (14.90z)
Beyond Bullet Points. Magia ukryta w Microsoft PowerPoint. Oczaruj s³uchaczy i porwij ich do dzia³ania. Wydanie III (29.90z)
Reklama p³ynie prosto z serca. Sekret natchnionego marketingu. eBook. Pdf (31.99z)
Oprogramowanie szyte na miarê. Jak rozmawiaæ z klientem, który nie wie, czego chce (39.90z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (39.00z)