e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Jak zdobyæ przyjació³ i zjednaæ sobie ludzi w epoce cyfrowej

Carnegie Dale
promocja -14%
cena: 39.441860465116 z 33.92 z
Data wydania: 2012
stron: 256, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ci±gle powstaj± nowe mo¿liwo¶ci komunikacji. Dziêki Jak zdobyæ przyjació³ i zjednaæ sobie ludzi w epoce cyfrowej nauczysz siê lepszego wykorzystywania dostêpnych narzêdzi.
Bezcenne rady Dalea Carnegieego od ponad 75 lat prowadz± miliony czytelników po szczeblach sukcesów w ¿yciu zawodowym i osobistym. Teraz ta pierwsza, i jak dot±d najlepsza, ksi±¿ka z zakresu komunikacji miêdzyludzkiej adaptowana zosta³a do ery cyfrowej czasów wspó³czesnych.
W dzisiejszym ¶wiecie coraz czê¶ciej komunikujemy siê za po¶rednictwem ³±cz i monitorów, a lekcje Carnegieego nie tylko przetrwa³y, ale jeszcze nabra³y warto¶ci. Sam Carnegie nie by³ w stanie przewidzieæ lawinowego rozwoju technik komunikacyjnych, ale w cyfrowym ¶wiecie okazuje siê m±drym i zdumiewaj±co pomocnym nauczycielem. Aby pokazaæ mnogo¶æ sposobów zastosowañ jego nauk, Dale Carnegie & Associates Inc., przetworzy³o je i dopasowa³o do trudnej epoki cyfrowej. Porozumiewamy siê dzisiaj szybciej i innymi technikami, lecz mimo up³ywu czasu rady Carnegieego na temat komunikacji, przywództwa i wspó³pracy nadal pozostaj± bezcenne.
W gabinecie Warrena Buffetta wisi tylko jeden dyplom - stwierdzaj±cy ukoñczenie szkolenia Dale Carnegie Training. Lee Iacocca twierdzi, ¿e dziêki Carnegieemu zyska³ odwagê do publicznych wyst±pieñ. Scott Adams, twórca Dilberta, uzna³ nauki Carnegieego za rewolucjonizuj±ce ¿ycie.
 

 


Cena: 33.92 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Gimnastyka umys³u. Rozwiñ intelekt w 4 tygodnie (19.90z)
Trader VIC II. Zasady profesjonalnej spekulacji (50.15z)
Trudna sztuka konfrontacji. Jak poradziæ sobie ze z³amanymi obietnicami, zawiedzionymi oczekiwaniami i niew³a¶ciwym zachowaniem (39.90z)
Komunikacja pozawerbalna. Znaczenie mowy cia³a w miejscu pracy (33.15z)
Jak pomna¿aæ oszczêdno¶ci (29.67z)
Ósmy nawyk. Od efektywno¶ci do wielko¶ci i odkrycia w³asnego g³osu (27.35z)
Wywieranie wp³ywu. Praktyczny przewodnik (39.90z)
Ego-rcyzmy. Poznaj, czym jest i jak dzia³a ego (13.90z)
Sztuka skutecznego przywództwa (42.42z)
Wykorzystaj swój potencja³ przez potêgê pod¶wiadomo¶ci. Wzbogaæ swoje ¿ycie. Ksiêga 6 (25.83z)
Kryzysk. Zmieñ kryzys w zysk (25.42z)
Office English + CD (42.42z)
Skuteczny coaching. Jak zostaæ najlepszym trenerem osobistym i zmieniaæ ¿ycie innych na lepsze (12.90z)
Praca wymarzona. Jak j± skutecznie znale¼æ (32.90z)
Jêzyk rosyjski w biznesie (25.50z)
Magiczna drabina do sukcesu (28.50z)
Kieruj swoim ¿yciem (22.78z)
Techniki sprzeda¿y osobistej (33.15z)
Zespo³y X. Jak budowaæ zespo³y, które odnosz± sukces (59.00z)
Zarz±dzanie czasem (30.47z)

Pozostae z kategorii: Przywództwo

Rozwój osobisty lidera (29.71z)
Mened¿er jako polityk (42.42z)
Lider sprzeda¿y. Jak anga¿owaæ handlowców w aktywn± sprzeda¿ (41.94z)
Pakiet: Jednominutowy mened¿er (audiobook CD) (67.92z)
O krok dalej (62.05z)
Przepis. Jak tchn±æ energiê w zespó³ oraz organizacjê (21.17z)
Realizacja strategii (50.92z)
B³yskawiczne wywieranie wp³ywu (42.42z)
Esencja sukcesji (49.00z)
Hoshin Kanri. Strategiczne podej¶cie do nieustannego doskonalenia (84.15z)
My¶l jak zwyciêzca (33.15z)
Zarz±dzanie talentami. Wykorzystuj mo¿liwo¶ci najzdolniejszych pracowników (73.00z)
Ksi±¿ka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu lud¼mi. Wydanie II rozszerzone (99.00z)
Etyka (29.90z)
Sekrety negocjacji dla biznesmenów (42.42z)
Wêdrówki z Gandalfem Przywództwo (44.90z)
Istot± przywództwa jest rozmowa. Jak poruszyæ serca i umys³y (41.65z)
Ksi±¿ê (34.90z)
Big Boss (34.90z)
Liderzy jedz± na koñcu. Dlaczego niektóre zespo³y potrafi± ¶wietnie wspó³pracowaæ, a inne nie (25.93z)

Pozostae z serii: Inne

Mity marketingowe. Marketing bez bzdur, iluzji i fa³szywych za³o¿eñ (41.65z)
Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiêbiorstw dla zwiêkszenia konkurencyjno¶ci (59.00z)
Sztuka wiza¿u. Podrêcznik atrakcyjnej kobiety (57.00z)
Finansowanie sektora ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw poprzez rynek kapita³owy w Polsce (33.86z)
Bogaty albo biedny po prostu ró¿ni mentalnie (26.59z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (39.00z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza. eBook. Mobi (19.95z)
Zaznacz za³atwione! Jak wykonywaæ zadania do koñca (63.00z)
Praga. Z³oty hrad nad We³taw±. Wydanie 6 (29.90z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania. eBook. Pdf (27.90z)
Jak zwyciê¿aæ w pracy (37.40z)
Odkryj w sobie si³ê z p³yt± CD (42.42z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (59.00z)
Marketing do¶wiadczeñ (45.85z)
Sztuka zarz±dzania projektami (69.00z)
Dokumentacja czasu pracy. Wyja¶nienia, obliczenia, przyk³ady i wzory (101.15z)
Zarz±dzanie marketingowe (49.00z)
Wprowadzenie do sprawozdawczo¶ci, analizy i informatyki finansowej (66.25z)
Wenecja. Przewodnik - Celownik (19.43z)
Na ka¿dy temat z Mari± Szyszkowsk±. eBook. ePub (19.90z)