e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Trader doskona³y

Tharp Van K.
cena: 69.00 z
Data wydania: 2012
stron: 288, twarda oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Van Tharp przedstawia w tej ksi±¿ce ca³o¶ciowy przepis na to, jak staæ siê skutecznym traderem. Dla Tharpa podstaw± wszystkiego jest oczywi¶cie psychologia - ale nie tylko psychologia spekulacji. "Trader doskona³y" to bodaj¿e pierwsza ksi±¿ka, która ka¿e graczowi gie³dowemu spojrzeæ na spekulacjê w kontek¶cie ca³ego swojego ¿ycia - równie¿ duchowego - i w³asnej osobowo¶ci.
 

 


Cena: 69.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Gie³da i inwestycje

Trend jest twoim przyjacielem (35.05z)
Produkty strukturyzowane. konstrukcja, wycena, aspekty prawne (39.52z)
Naruszenia zasad uczciwego obrotu gie³dowego (75.65z)
Czarodzieje rynku (72.25z)
Ogrywanie rynku raz na trzy miesi±ce. Sprawdzony plan inwestowania na gie³dzie dla ka¿dego (67.15z)
Jak inwestowaæ w z³oto i srebro (43.43z)
Zapraszam do gabinetu inwestora gie³dowego. Przewodnik po inwestowaniu na gie³dzie (75.65z)
Landlord. Jak osi±gn±æ wolno¶æ finansow±, inwestuj±c w nieruchomo¶ci (17.94z)
Rynek papierów warto¶ciowych strefy euro (71.00z)
Inwestorski marketing - mix (41.65z)
Uniwersalne zasady spekulacji. Dla wszystkich inwestorów i na wszystkich rynkach (72.25z)
Ma³a ksi±¿eczka, która nadal podbija rynek (33.92z)
Mo¿liwo¶ci i pu³apki pomna¿ania pieniêdzy. Poradnik inwestora (49.00z)
W transie inwestowania. Podbij rynek pewno¶ci± siebie, ¿elazn± dyscyplin± i postaw± zwyciêzcy (34.30z)
Us³ugi maklerskie (129.00z)
System finansowy. Aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju (54.54z)
Ryzykowaæ trzeba umieæ. Inwestorzy od kuchni o Forexie i o gie³dzie (27.93z)
Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, in¿ynieria finansowa (57.82z)
Gie³dowe giganty (50.15z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie III zaktualizowane (23.94z)

Pozostae z serii: Inne

Zarz±dzanie projektami unijnymi (42.00z)
Manifest obfito¶ci. 10 prostych zasad (29.90z)
Kontrakty terminowe i forex Teoria i praktyka (65.00z)
Mistrz sprzeda¿y. eBook. Pdf (31.99z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów. Wydanie II (29.90z)
Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi (27.00z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów. eBook. Mobi (39.00z)
Jak w ci±gu 5 dni znale¼æ niszê na rynku i wyró¿niæ siê na tle konkurencji? (19.18z)
Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki. eBook. ePub (34.90z)
Szefologika, czyli logika szefowania (31.85z)
Szczê¶cie m³odego umys³u. Nauki Dalajlamy (16.18z)
Mali mog± wiêcej (21.25z)
NLP w negocjacjach handlowych. eBook. Pdf (23.90z)
Badania operacyjne (51.30z)
Zarz±dzanie projektami (41.07z)
Psychologia jednostki. Odkoduj szyfr do swego umys³u (29.00z)
Rodzynki studenckie, czyli co siê wyk³ada na wyk³adach (3.00z)
Ekonomia dobra i z³a (38.17z)
Twitter - sukces komunikacji w 140 znakach. Tajemnice narracji dla firm, instytucji i liderów opinii (20.94z)
Szko³a twórczego pisania. Jak zostaæ autorem bestsellerowych powie¶ci (32.90z)