e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zarz±dzanie
Seria: Inne


Przewidywalne rezultaty w nieprzewidywalnych czasach

Covey Stephen R., Whitman Bob, England Breck
cena: 39.90 z
Data wydania: 2013
stron: 138, twarda oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Nikt wcze¶niej nie musia³ stawiaæ czo³a takiej rzeczywisto¶ci. Wielkie korporacje chwiej± siê w posadach. Ogromne gospodarki zdaj± siê powstawaæ w ci±gu jednego dnia. Dzisiejszy biznes to jak wêdrówka rzek± o wartkim nurcie. Jak mo¿esz osi±gn±æ przewidywalne rezultaty w tak nieprzewidywalnym ¶wiecie?
Jedyn± rzecz± pewn± w prowadzeniu biznesu jest jego niepewno¶æ. Mimo to istniej± wspania³e organizacje, którym udaje siê regularnie osi±gaæ wy¶mienite wyniki, niezale¿nie od warunków.
Niniejsza ksi±¿ka traktuje o osi±ganiu przewidywalnych rezultatów, zarówno w dobrych jak i z³ych czasach, dziêki przestrzeganiu czterech g³ównych zasad:
- Bezb³êdna realizacja.
- Zaufanie ze strony wszystkich interesariuszy.
- Osi±ganie wiêcej mniejsz± liczb± ¶rodków.
- Przekszta³cenie strachu w zaanga¿owanie.
 

 


Cena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Ma³ymi krokami do Wielko¶ci. Jak rozwin±æ w³asn± firmê (73.00z)
Dwie drogi. Jak CISCO równocze¶nie osi±ga zyski i dba o przysz³y rozwój (59.90z)
Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia warto¶ci przedsiêbiorstwa (41.07z)
Zarz±dzanie kadrami (50.57z)
Dobry szef z³y szef (50.92z)
Wprowadzanie zmiany w organizacji. Teoria w praktyce (49.45z)
Optymalizacja systemów i procesów logistycznych (38.74z)
100 praw sukcesu w biznesie (33.99z)
W poszukiwaniu doskona³o¶ci w biznesie (69.90z)
My¶li przewodnie (57.14z)
Innowacyjno¶æ przedsiêbiorstw a systemy zarz±dzania jako¶ci± (59.00z)
Teoretyczne i praktyczne aspekty zarz±dzania finansami przedsiêbiorstwa (49.45z)
Wszystkiego co wiem o zarz±dzaniu nauczy³ mnie mój pies (34.90z)
¯ycie i praca. Jak znale¼æ czas na wszystko (30.00z)
Zarz±dzanie procesami w przedsiêbiorstwie (59.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami (59.42z)
Zarz±dzanie w Jednostkach Samorz±du Terytorialnego (40.16z)
Sztuka rynkologii (12.90z)
Sprzeda¿ osobista i zarz±dzanie zespo³em sprzeda¿y (64.35z)
Toyota pod ostrza³em (59.90z)

Pozostae z serii: Inne

Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu (37.00z)
Success and Change (25.93z)
Excel 2010 PL. Najlepsze sztuczki i chwyty. Vademecum Walkenbacha (69.00z)
Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Szko³a Cialdiniego (24.90z)
12 kroków uczciwej* sprzeda¿y. eBook. Pdf (39.00z)
Norwegia i Szwecja. Zielony Przewodnik Michelin (39.92z)
Wojownik czasu. Koniec z chaosem, niespe³nionymi obietnicami i odk³adaniem spraw na pó¼niej (32.90z)
O sukcesie (25.35z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania. eBook. ePub (35.90z)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych. eBook. Mobi (31.99z)
Pokonaj stres z Kaizen (12.90z)
Bezpieczeñstwo systemu e-commerce, czyli jak bez ryzyka prowadziæ biznes w internecie. eBook. Mobi (35.90z)
Zarz±dzanie przechowywaniem danych (30.60z)
Zarz±dzanie dla bystrzaków. Wydanie II (34.90z)
Alchemia uwodzenia, czyli erotyczna manipulacja mê¿czyznami (29.90z)
Przywództwo plemienne. Tworzenie dobrze prosperuj±cych firm poprzez wzmacnianie relacji spo³ecznych (58.65z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku (37.00z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc (34.90z)
Wstrêtne kobiety. Jak nie pozwoliæ im siê d³u¿ej raniæ bez zni¿ania siê do ich poziomu (24.00z)
Psychologia szefa. 17 ¶miertelnych b³êdów szefa (97.00z)