e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Jak doskonaliæ siebie i wywieraæ wp³yw na ¿ycie innych

Carnegie Dale
cena: 29.00 z
Data wydania: 2013
stron: 164, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Nasza postawa wobec ¿ycia jest wa¿niejsza od faktów, wa¿niejsza od czyjej¶ przesz³o¶ci, wykszta³cenia, posiadanych pieniêdzy, ¿yciowych okoliczno¶ci, poniesionych pora¿ek, wygl±du, a nawet od talentów czy umiejêtno¶ci. Ka¿dego dnia mamy wybór dotycz±cy postawy, jak± przyjmujemy wobec wszystkiego, co nas w tym dniu spotyka. Nie zmienimy tego, co nieuniknione. Jedyne, co jeste¶my z stanie zrobiæ to wywieraæ wp³yw na siebie samych.

Dale Carnegie

Dale Carnegie (18881955) mistrz s³owa i nauczyciel ¿ycia, mi³o¶nik i popularyzator wiedzy. Jego wyk³ady i publikacje od ponad 75 lat prowadz± miliony czytelników po szczeblach sukcesów w ¿yciu zawodowym i osobistym. W gabinecie Warrena Buffetta wisi tylko jeden dyplom - ukoñczenia szkolenia Dale Carnegie Training. Kiedy zmar³, redakcja Washington Post tak przedstawi³a jego zas³ugi dla spo³eczeñstwa: Dale Carnegie nie rozwi±za³ ¿adnej z odwiecznych zagadek wszech¶wiata. Pomóg³ jednak ludziom, byæ mo¿e bardziej ni¿ ktokolwiek inny, zrozumieæ, jak nale¿y nawi±zywaæ warto¶ciowe relacje z innymi a ta umiejêtno¶æ wydaje siê dzi¶ nam najpotrzebniejsza.

Któ¿ nie chcia³by jak najlepiej wykorzystaæ czasu, jaki zosta³ mu tutaj dany? Jedn± trzeci± tego czasu przesypiamy, przynajmniej jedn± trzeci± pracujemy i zajmujemy siê rodzin±, a je¶li mamy szczê¶cie, resztê po¶wiêcamy na rekreacjê, kulturê, rozwój duchowy czy zwyk³e leniuchowanie. Zbyt wielu ludzi wiedzie nudne, bezbarwne ¿ycie, oddaj±c siê pracy, która nie daje im ¿adnej satysfakcji, a czas wolny trwoni±c na bezsensowne, bezproduktywne zajêcia.

Dziêki tej ksi±¿ce przyjrzysz siê niektórym tego stanu rzeczy przyczynom i posi±dziesz umiejêtno¶æ omijania wymy¶lnych, codziennych pu³apek, które przekre¶laj± mo¿liwo¶æ prowadzenia lepszego, bardziej produktywnego i bardziej satysfakcjonuj±cego ¿ycia.
Cena: 29.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Perswazja i NLP

Sukces z NLP (39.00z)
Wiek propagandy (49.90z)
Haker umys³ów (12.90z)
Trust & Sale. Buduj zaufanie b³yskawicznie (19.63z)
Nauka perswazji czyli jak w 8 minut postawiæ na swoim (33.45z)
Podrêcznik manipulacji (31.40z)
Przejmij kontrolê nad swoim ¿yciem. Przewodnik po NLP (12.90z)
Wywieranie wp³ywu na ludzi. Teoria i praktyka (38.17z)
Strategie geniuszy. My¶l jak Arystoteles, Mozart, Disney i Sherlock Holmes (39.00z)
Tak! 50 sekretów nauki perswazji (49.90z)
Sympatyczna perswazja (10.90z)
Etyczna manipulacja, czyli jak sprawiæ, ¿eby ludzie naprawdê Ciê lubili. Wydanie II rozszerzone (24.90z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji (12.90z)
Przejmij kontrolê nad swoim ¿yciem. Przewodnik po NLP (17.94z)
NLP Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego (38.25z)
NLP dla bystrzaków. Wydanie II (39.90z)
Techniki perswazyjne (36.86z)
Strategie geniuszy. My¶l jak Albert Einstein (39.00z)
NLP – najwy¿szy stopieñ wtajemniczenia, czyli jak budowaæ w³asny sukces (29.90z)
NLP w 21 dni (33.45z)

Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Biznesplan po polsku (27.12z)
Pocz±tkuj±cy mened¿er. Wydanie VI (27.93z)
Sztuka wojny. Wydanie III (29.90z)
Jak siê sprzedaæ. Skuteczne techniki prezentacji, przekonywania i przekazu swoich idei (42.42z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza. Podej¶cie operacyjne i strategiczne (67.15z)
Doradztwo organizacyjne (45.64z)
Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne dla bystrzaków (34.90z)
Dzieñ dobry i co dalej (37.32z)
Czasem wygrywasz, a czasem siê uczysz. Najwa¿niejsze ¿yciowe lekcje zawdziêczamy pora¿kom (34.21z)
Nawyk wytrwa³o¶ci. Jak go wykszta³ciæ metod± ma³ych kroków (24.90z)
Podejmowanie trudnych decyzji. Osi±ganie celów dziêki odwa¿nemu dzia³aniu (33.15z)
100 sekretów. Mistrza Sprzeda¿y (24.90z)
Tajemnice rekrutacji. Najlepsze sposoby na sukces w rozmowie kwalifikacyjnej (27.90z)
Etyka biznesu (26.59z)
Ekonomia mened¿erska (55.25z)
Asertywno¶æ mened¿era (31.54z)
Lepiej byæ m±drym i bogatym! (25.42z)
Odkryj siebie na nowo. Jak zdefiniowaæ w³asn± markê i zbudowaæ karierê (29.18z)
Praktyczna improwizacja. Jak techniki improwizacji mog± usprawniæ ka¿dy aspekt Twojego ¿ycia (11.90z)
Rozmowa rekrutacyjna dla programistów. Przewodnik do sukcesu (23.90z)

Pozostae z serii: Inne

Odkryj siê. Przypowie¶æ biznesowa o tym, jak pokonaæ trzy lêki, które niszcz± zwi±zek z klientem (30.40z)
Godzina dziennie z mobile marketingiem (69.00z)
Logistyka w systemie zarz±dzania przedsiêbiorstwem (55.17z)
Etykieta w biznesie. eBook. ePub (31.99z)
Schudnij z Kaizen (12.90z)
PowerPoint 2010 PL. Æwiczenia. eBook. ePub (17.00z)
¦wiadomy telemarketing. Interaktywne narzêdzie dla telemarketerów i mened¿erów call center (23.94z)
Sztuka spekulacji po latach tom 1-2 (142.80z)
Management matters (49.00z)
My¶l i bogaæ siê. Ksi±¿ka æwiczeñ (45.00z)
Grywalizacja. Mechanika gry na stronach WWW i w aplikacjach mobilnych. eBook. ePub (31.99z)
Firma w Internecie. Poradnik subiektywny (23.40z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. eBook. Pdf (29.90z)
Od zera. Osi±ganie niemo¿liwego z HoÂ’oponopono (39.90z)
Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja. eBook. Pdf (31.99z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie III rozszerzone (32.90z)
Coaching dla mened¿erów (29.67z)
Inspiruj±cy mened¿er. Budowanie relacji, które przek³adaj± siê na wyniki (41.65z)
Whale Done! Czego mened¿er mo¿e nauczyæ siê od trenera orek (32.90z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem. eBook. ePub (26.90z)