e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -23%


Podrêcznik coachingu

Clifford Jackie, Thorpe Sara
promocja -23%
cena: 44.428571428571 z 34.21 z
Data wydania: 2011
stron: 264, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Coaching sta³ siê najpopularniejsz± i najskuteczniejsz± technik± w dziedzinie uczenia siê i rozwoju. Mened¿erom stale przypomina siê o tym, jak istotny jest coaching w wydobywaniu z zespo³u tego, co najlepsze, a trenerzy w swojej pracy coraz czê¶ciej wykorzystuj± coaching dotycz±cy wielu rozmaitych aspektów ¿ycia zawodowego i osobistego.
Dziêki tej ksi±¿ce i zawartym w niej praktycznym æwiczeniom oraz opisom konkretnych sytuacji dowiesz siê, na czym dok³adnie polega coaching, kiedy jest potrzebny i jak skutecznie go przeprowadzaæ.
 

 


Cena: 34.21 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Terapia f**k it. Prosty sposób na szczê¶cie (25.93z)
Podrêcznik szybkiego czytania (29.67z)
M±dre zaufanie (30.78z)
Twój mózg w dzia³aniu (34.21z)
Techniki sprzeda¿y osobistej (33.15z)
Jak unikaæ b³êdów oddalaæ zmartwienia i przezwyciê¿aæ stres (24.65z)
Jak skutecznie omijaæ NIE w biznesie. Mowa cia³a i strategie wywierania wp³ywu (31.45z)
Chyba jestem nie¶mia³y (24.90z)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych (39.90z)
Kluczowe rozmowy. Kluczowe rozmowy Jak prowadziæ rozmowê gdy stawka w grze jest wysoka (49.90z)
Active English at Work. Kompendium fachowego jêzyka angielskiego (50.92z)
Pamiêæ na zawo³anie. Metody i techniki pamiêciowe (19.98z)
Bli¿ej siebie Rozmowy z Mistrzami. O ¿yciu, uczuciach, marzeniach, relacjach, zdrowiu, finansach i mo¿liwo¶ci zmiany siebie (31.45z)
Zrób to od razu (30.40z)
Zaczynaj od DLACZEGO. Jak wielcy liderzy inspiruj± innych do dzia³ania (39.00z)
Zasady Canfielda. Rusz siê st±d gdzie jeste¶ i id¼ tam, gdzie chcesz byæ! (34.21z)
Najlepsze odpowiedzi na 201 najczê¶ciej zadawanych pytañ w rozmowie kwalifikacyjnej (30.40z)
Potêga pewno¶ci siebie (33.92z)
Trening Jaguara. Obud¼ w sobie pewno¶æ siebie i osi±gaj zamierzone cele (18.85z)
Kompendium wiedzy o konkurencyjno¶ci (41.07z)

Pozostae z serii: Inne

O biznesie w internecie. Wszystko co chcieliby¶cie wiedzieæ, ale bali¶cie siê zapytaæ (11.90z)
Krym oraz Odessa, Kijów i Lwów. Wydanie 1 (24.90z)
Najbogatszy cz³owiek w Babilonie (29.67z)
Zapamiêtywanie w æwiczeniach (29.66z)
E-logistyka (50.92z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy. eBook. ePub (39.00z)
Skuteczny coaching. Jak zostaæ najlepszym trenerem osobistym i zmieniaæ ¿ycie innych na lepsze (12.90z)
Wp³yw otoczenia finansowego na konkurencyjno¶æ ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw (129.00z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (29.90z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku (37.00z)
Umys³ kreatywny 62 æwiczenia rozwijaj±ce intelekt (29.67z)
Zarz±dzanie motywacj± pracowników (33.15z)
Bezb³êdne zarz±dzanie. Koniec z syndromem skazanego na pora¿kê (45.60z)
Inwestowanie w warto¶æ (41.65z)
Reklama p³ynie prosto z serca. Sekret natchnionego marketingu. eBook. Mobi (31.99z)
Nadgodziny s± do bani! Pracuj dla efektu, a nie dla idei. eBook. ePub (31.99z)
Inteligencja perswazyjna (PQ). Poznaj 10 *** umiejêtno¶ci wywierania wp³ywu (42.90z)
Maroko. Wydanie 1 (26.90z)
IMIENINA£KI. eBook. ePub (27.90z)
Czarna ksiêga perswazji. U¿ywaj NLP, by zdobyæ wszystko, czego pragniesz. eBook. Pdf (31.99z)