e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Ekonomia
Seria: Inne
Promocja: -19%


Ekonomia

Samuelson Paul A., Nordhaus William D.
promocja -19%
cena: 98.950617283951 z 80.15 z
Data wydania: 2012
stron: 728, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Ekonomia Samuelsona i Nordhausa od lat cieszy siê ogromn± popularno¶ci± w¶ród studentów i wyk³adowców. Autorzy ustanowili niedo¶cig³y standard w pisaniu o podstawach wspó³czesnej ekonomii, opracowuj±c wyczerpuj±ce kompendium, napisane przystêpnym, niepozbawionym humoru jêzykiem.
Najnowsze, dziewiêtnaste wydanie zosta³o wzbogacone m.in. o nastêpuj±ce zagadnienia:
- zaburzenia na rynkach finansowych i cykle koniunkturalne;
- globalizacja systemu finansowego;
- mechanizm obiegu pieni±dza w gospodarce otwartej o zmiennych stopach procentowych;
- rozszerzona analiza gospodarki rynkowej.

Ekonomia to nauka o gospodarowaniu. Praca Samuelsona i Nordhausa jest podrêcznikiem akademickim na najwy¿szym ¶wiatowym poziomie. Swoj± popularno¶æ zawdziêcza sposobowi ujêcia i prezentacji tych wszystkich problemów w sferze gospodarowania, z którymi styka siê wspó³czesny cz³owiek. To tak¿e lektura godna uwagi nie tylko studentów i nauczycieli akademickich, lecz równie¿ tych, którzy aspiruj± do dumnego miana homo oeconomicus.
prof. dr hab. Wac³aw Jarmo³owicz, profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Profesor Paul A. Samuelson, absolwent Uniwersytetu Chicagowskiego i Harvardu, w 1970 r. otrzyma³ Nagrodê Nobla w dziedzinie ekonomii. Jako jeden z nielicznych naukowców trafia do szerokiego grona odbiorców. Przez lata prowadzi³ kolumnê ekonomiczn± w Newsweeku i by³ konsultantem Rezerwy Federalnej, Departamentu Skarbu i wielu organizacji non profit.

Profesor William D. Nordhaus wyk³ada ekonomiê na Yale. W latach 1977-1979 by³ cz³onkiem Rady Ekonomicznej prezydenta Cartera, doradza³ tak¿e wielu rz±dowym komisjom i innym organizacjom.
Cena: 80.15 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Ekonomia

Ekonomia dobra i z³a (38.17z)
Tam gdzie dzieci s± luksusem (38.17z)
Wycena przedsiêbiorstwa (63.67z)
Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywno¶æ (67.15z)
Logistyka ekonomiczna Procesy logistyczne (48.00z)
Zarz±dzanie warto¶ci± z klientem (75.65z)
Statystyka spo³eczna (51.30z)
Funkcjonowanie wspó³czesnego rynku pieniê¿nego i kapita³owego (41.65z)
Historia my¶li ekonomicznej (55.17z)
Ekonomia przedsiêbiorstw Poradnik dla niefinansistów (33.92z)
Wojny walutowe. Nadej¶cie kolejnego globalnego kryzysu (44.90z)
Nieruchomo¶æ kredyt hipoteka (33.92z)
Makroekonomia (76.42z)
Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki (42.00z)
Globalny kryzys a jednocz±ca siê Europa (33.15z)
Ekonomia wdziêczno¶ci. Zasada wzajemno¶ci w biznesie (39.90z)
Kazusy z prawa dla ekonomistów (33.15z)
Ekonomia dla bystrzaków. Wydanie II (39.90z)
Zachód (39.00z)
Kompendium wiedzy o ekonomii (38.17z)

Pozostae z serii: Inne

Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w budownictwie (33.92z)
Blitzmarketing. Praktyczny przewodnik po narzêdziach WEB 3.0 (42.00z)
Etyczna manipulacja, czyli jak sprawiæ, ¿eby ludzie naprawdê Ciê lubili. Wydanie II rozszerzone (24.90z)
Audyt funkcji personalnej w przedsiêbiorstwie (63.00z)
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Podrêcznik trenera biznesu. eBook. ePub (39.00z)
Dexter. Taki sympatyczny morderca. eBook. Pdf (29.90z)
Polityka fiskalna w strefie euro (39.52z)
Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyæ fascynuj±cy tekst naukowy. eBook. Mobi (23.90z)
Keys Of Sales. Kluczowe Elementy Sprzeda¿y (31.89z)
Mackaya MBA sprzeda¿y w prawdziwym ¶wiecie (46.67z)
Inbound marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (44.90z)
Zarz±dzanie talentami. Wykorzystuj mo¿liwo¶ci najzdolniejszych pracowników (73.00z)
KNOW-HOW w dzia³aniu! Jak zdobyæ przewagê konkurencyjn± dziêki zarz±dzaniu wiedz±. eBook. Pdf (39.00z)
Microsoft Excel 2007 PL. Formu³y i funkcje. Rozwi±zania w biznesie (89.00z)
Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ. eBook. ePub (37.00z)
Bezpieczeñstwo systemu e-commerce, czyli jak bez ryzyka prowadziæ biznes w internecie. eBook. Mobi (35.90z)
Jêzyk rosyjski w biznesie (25.50z)
Rachunkowo¶æ finansowa i podatkowa (67.92z)
Tworzenie modeli biznesowych. Podrêcznik wizjonera. eBook. Pdf (54.99z)
Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Teoria i praktyka. Komiks (29.00z)