e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Sukces w niszach rynkowych

Kroger Fritz, Vizjak Andrej, Kwiatkowski Aleksander
cena: 39.50 z
Data wydania: 2007
stron: 183, twarda oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ka¿dego dnia ma³e, ¶rednie i du¿e przedsiêbiorstwa padaj± ofiar± globalnej konsolidacji bran¿ i s± przejmowane przez dominuj±cych liderów rynku globalnego. Ten proces koncentracji nie omija ¿adnej ga³êzi gospodarki: browary, sieci handlowe, firmy farmaceutyczne i banki staj± siê coraz czê¶ciej kandydatami do przejêcia przez wielkie przedsiêbiorstwa, które góruj± nad nimi dziêki osi±ganym efektom skali. Ze ¶wiatowej bazy danych obejmuj±cej 660 000 przedsiêbiorstw autorzy wy³uskali te, które najlepiej prosperuj± w niszach i zbadali je pod k±tem realizowanej strategii. Odkryli dziewiêæ schematów strategii u¿ytecznych dla ma³ych, ¶rednich i du¿ych firm, które pozwalaj± na osi±gniêcie rentownego wzrostu i odparcie ataku ze strony konsolidatorów bran¿.
 

 


Cena: 39.50 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Filozofia I-Cing w zarz±dzaniu (33.15z)
Ksi±¿ê (34.90z)
Sprzeda¿ osobista i zarz±dzanie zespo³em sprzeda¿y (64.35z)
Zrównowa¿one przedsiêbiorstwo (38.17z)
Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami (63.67z)
Pigu³ka przywództwa. Brakuj±cy element motywuj±cy ludzi (29.90z)
Zarz±dzanie jako¶ci± w logistyce (29.75z)
Big Boss (34.90z)
Zarz±dzanie procesami w przedsiêbiorstwie (59.00z)
Teoretyczne i praktyczne aspekty zarz±dzania finansami przedsiêbiorstwa (49.45z)
Wszystkiego co wiem o zarz±dzaniu nauczy³ mnie mój pies (34.90z)
Zarz±dzanie miêdzynarodowe (84.15z)
Zarz±dzanie ³añcuchami dostaw (46.67z)
Six sigma jako trwa³y element kultury organizacji (49.45z)
Mened¿er coachem. Jak rozmawiaæ, by osi±gn±æ rezultaty (50.15z)
Przez innowacjê do wzrostu. Jak wprowadziæ innowacjê prze³omow± (41.65z)
Ekonomia mened¿erska (89.00z)
Zarz±dzanie us³ugami (59.42z)
Sekrety bogacenia siê (39.90z)
Cykl popularno¶ci. Wybór odpowiedniej innowacji we w³a¶ciwym czasie (63.00z)

Pozostae z kategorii: Marketing

Marketing partyzancki w mediach spo³eczno¶ciowych. 126 narzêdzi w walce o pozycjê w internecie (49.00z)
Geniusz konsumenta. Prowadzenie firmy skoncentrowanej na oczekiwaniach nabywców (58.65z)
My¶l jak Zuck. Piêæ sekretów biznesowych Marka Zuckerberga - genialnego za³o¿yciela Facebooka (37.00z)
Zarz±dzanie siln± mark± (69.00z)
Sztuka rynkologii (12.90z)
Zaufaj mi, jestem k³amc±. Wyznania eksperta ds. manipulowania mediami (26.94z)
Trend jest twoim przyjacielem (35.05z)
Dziedzictwo Druckera (41.65z)
Strategia marek w³asnych (59.00z)
Piêæ najwa¿niejszych pytañ (41.65z)
Godzina dziennie z mobile marketingiem (69.00z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012 (22.20z)
Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizê danych (79.00z)
Geniusz marketingu (84.15z)
Zarz±dzanie mark± w segmencie B2B (59.42z)
Wojna marketingu z zarz±dzaniem (44.12z)
Powrót do rzeczywisto¶ci (79.00z)
Biznes XXI wieku (35.81z)
Sztuka rynkologii (49.00z)
E-marketing. Wspó³czesne trendy. Pakiet startowy (55.17z)

Pozostae z serii: Inne

Komplement. Sztuka uwodzenia s³owem (37.00z)
Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki (42.00z)
Zarz±dzanie p³ynno¶ci± finansow± przedsiêbiorstw (41.65z)
Psychologia pamiêci. Badania, teorie, zastosowania (69.00z)
Zachowania rynkowe kobiet (44.63z)
Handlowanie to gra (55.00z)
Modelowanie przeznaczenia. Praktyczne metody wywierania wp³ywu na w³asne ¿ycie. eBook. Pdf (27.00z)
Jak szybko nauczyæ siê jêzyków obcych (18.99z)
Zmys³y dla zysku. Marketing sensoryczny w praktyce (34.21z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Nowe ujêcia Scotta Kelby''ego (29.92z)
Jak pomna¿aæ oszczêdno¶ci (29.67z)
Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagie³dowym. eBook. Pdf (29.90z)
Serce, inteligencja, odwaga i szczê¶cie. Co jest potrzebne ka¿demu przedsiêbiorcy i co jest niezbêdne do utworzenia wspania³ej firmy (50.92z)
Badania rynku (32.30z)
Doug Box o fotografii portretowej. Przewodnik (39.90z)
Android Flash. Zaawansowane programowanie aplikacji mobilnych (20.90z)
Coaching czyli przebudzacz neuronów (38.24z)
Skuteczny biznesplan a fundusze europejskie (29.75z)
Zbiór gier z zakresu rozwi±zywania konfliktów (109.65z)
¯yciowe rozwi±zania, czyli magiczne 30 minut na osi±gniêcie szczê¶cia i równowagi (39.00z)