e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Rachunkowo¶æ zarz±dcza. Podej¶cie operacyjne i strategiczne

promocja -14%
cena: 78.081395348837 z 67.15 z
Data wydania: 2010
stron: 668, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ksi±¿ka zawiera szerokie kompendium wiedzy z zakresu rachunkowo¶ci zarz±dczej, której dynamiczny rozwój w praktyce ¶wiatowej rozpocz±³ siê pod koniec ubieg³ego wieku, pod wp³ywem internacjonalizacji i globalizacji dzia³alno¶ci przedsiêbiorstw, stosowania wysokich technologii oraz zmiany filozofii zarz±dzania i wdra¿ania zasad zrównowa¿onego rozwoju.
Celem opracowania jest przedstawienie metod i technik rachunkowo¶ci zarz±dczej w kontek¶cie zmian zachodz±cych w procesach zarz±dzania, które umo¿liwiaj± tworzenie zindywidualizowanych systemów rachunkowo¶ci zarz±dczej w praktyce przedsiêbiorstw, ró¿ni±cych siê pod wzglêdem uwarunkowañ prowadzonej dzia³alno¶ci.
W ksi±¿ce zosta³y obja¶nione zarówno tradycyjne metody i techniki rachunkowo¶ci zarz±dczej umo¿liwiaj±ce tworzenie informacji istotnych w procesach zarz±dzania operacyjnego, jak i nowe metody i techniki wspomagaj±ce procesy zarz±dzania strategicznego, zorientowanego na wzrost warto¶ci przedsiêbiorstwa. Ka¿da z metod i technik jest informacyjnie powi±zana z okre¶lonym systemem rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów, które stanowi± podstawowe narzêdzie rachunkowo¶ci zarz±dczej, ze wzglêdu na obszerno¶æ wiedzy, zosta³y obja¶nione w odrêbnym opracowaniu: "Rachunek kosztów. Podej¶cie operacyjne i strategiczne", pod redakcj± naukow± Ireny Sobañskiej.


Cena: 67.15 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Finanse

Analiza i planowanie finansowe (29.00z)
Finanse osobiste. ¦wiadome zarz±dzanie w³asnym portfelem (63.82z)
Interpretacja i analiza przep³ywów pieniê¿nych (58.65z)
Raportowanie przep³ywów pieniê¿nych w kontek¶cie zmian we wspó³czesnej sprawozdawczo¶ci finansowej (53.55z)
Bankowo¶æ instytucje, operacje, zarz±dzanie (41.83z)
Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie (17.90z)
Inwestuj we w³asny etat. Jak zbudowaæ finansow± niezale¿no¶æ pracuj±c na etacie. Wydanie II (32.90z)
Zacznij od zera. Jak przy mniejszym bud¿ecie osi±gn±æ lepsze wyniki (49.00z)
Ksiêga przychodów i rozchodów krok po kroku (54.90z)
Podstawy bankowo¶ci z zadaniami (41.07z)
Skuteczne strategie wynagrodzeñ tworzenie i zastosowanie (75.65z)
Produkty strukturyzowane - inwestycje nowych czasów (34.90z)
Faktoring w teorii i w praktyce. Wydanie III - rozszerzone i zaktualizowane (39.90z)
Jak lepiej zarabiaæ. Metody milionera (37.60z)
Bankowo¶æ (50.57z)
Rachunkowo¶æ finansowa w teorii i praktyce (79.00z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem (12.90z)
Fundusze Unii Europejskiej (50.15z)
Bankowo¶æ elektroniczna (31.45z)
Finanse w biznesie. Osobisty mentor- Harvard Business (24.90z)

Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Zmieñ my¶lenie, a zmienisz swoje ¿ycie. Jak uwolniæ swój pe³ny potencja³ i osi±gn±æ sukces (42.42z)
Czy jeste¶ wystarczaj±co bystry, ¿eby pracowaæ w Google' (39.90z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (12.90z)
Rekrutacja pracowników. Praktyczny poradnik dla pracodawcy (33.92z)
Asystentka na europejskim rynku pracy (30.40z)
Jedna rzecz. Zaskakuj±cy mechanizm niezwyk³ych osi±gniêæ (29.67z)
Przywództwo Alfa. Narzêdzia dla liderów biznesu, którzy oczekuj± wiêcej od ¿ycia (59.00z)
Nauka sukcesu. Jak osi±gaæ sukces i harmonijny dobrobyt dziêki efektywnym zasadom i prawom (21.17z)
Zaatakuj swój dzieñ, zanim on zaatakuje Ciebie! Sprytne zarz±dzanie czasem w biznesie i na co dzieñ (25.90z)
Savoir-vivre. Sztuka dyplomacji i dobrego tonu (29.90z)
Profesjonalni trenerzy (25.42z)
Podejmowanie trudnych decyzji. Osi±ganie celów dziêki odwa¿nemu dzia³aniu (33.15z)
Taka praca nie ma sensu. Cztery zapomniane potrzeby, które dodaj± energii do osi±gania wspania³ych wyników (49.90z)
Jak pomno¿yæ ¼ród³a swoich dochodów. Metody zdobycia i zachowania maj±tku (58.65z)
Przywództwo przez integracjê. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osi±gania efektywno¶ci i zysku (50.15z)
Jak mówiæ rozmawiaæ przemawiaæ ' (26.78z)
Przemiana. Jak sprawiæ by reszta twojego ¿ycia by³a jeszcze lepsza (34.90z)
Sztuka wojny. Wydanie III (29.90z)
TO TWOJA FIRMA. 12 KROKÓW DO SUKCESU (23.94z)
Psychologia sukcesu + CD (249.00z)

Pozostae z serii: Inne

Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. ePub (52.90z)
Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych (29.00z)
168-godzinny tydzieñ. ¯yj w pe³ni 24/7 (49.00z)
Batman i filozofia. Mroczny rycerz nareszcie bez maski (22.68z)
Najlepsze odpowiedzi na 201 najczê¶ciej zadawanych pytañ w rozmowie kwalifikacyjnej (30.40z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc±. eBook. ePub (31.99z)
Co Ciê blokuje? Odzyskaj pewno¶æ siebie (39.00z)
Magia s³ów. Jak pisaæ teksty które porw± t³umy (39.90z)
Portugalia. Od Lizbony po wybrze¿e Algarve. Wydanie 1 (24.90z)
Maxxxymy Skowrona. Wydanie Pierwsze Poprawione. eBook (24.00z)
I Ty mo¿esz zostaæ Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW. eBook. ePub (37.00z)
Negocjacje z d³u¿nikami. Jak odzyskaæ swoje pieni±dze nie wkraczaj±c na drogê s±dow±? (44.00z)
Mazury i Warmia. Wakacje nie tylko pod ¿aglami. Wyd. 1 (24.90z)
Bankowo¶æ instytucje, operacje, zarz±dzanie (41.83z)
Skandynawia. Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia (26.90z)
Pogromca stresów, czyli jak przej±æ kontrolê nad w³asnymi emocjami. eBook. Pdf (14.90z)
Office 2010 PL. Seria praktyk (25.35z)
Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnêtrznego stró¿a (25.93z)
Herosi i filozofia. Ksi±¿ka, która ocali ten ¶wiat (34.90z)
Czechy. Gospoda pe³na humoru. Wydanie 3 (39.90z)