e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -15%


Odporno¶æ korporacji. Zarz±dzanie ryzykiem nadu¿yæ i korupcji

Bishop Toby J.F., Hydoski Frank E.
promocja -15%
cena: 55 z 46.75 z
Data wydania: 2010
stron: 248, twarda oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Globalizacja stwarza mo¿liwo¶æ dostêpu do tañszych ¼róde³ surowców i nowych ch³onnych rynków, ale niesie tak¿e du¿o wiêksze ni¿ w przesz³o¶ci ryzyko nadu¿yæ i korupcji dla firm. W rezultacie skuteczniejszego egzekwowania przepisów prawa na ca³ym ¶wiecie, sta³ej uwagi mediów oraz zmian w postawach konsumentów, nadu¿ycia i korupcja mog± obecnie kosztowaæ firmy miliardy dolarów i zniszczyæ ich reputacjê lub powa¿nie jej zaszkodziæ.
Toby Bishop i Frank Hydoski s± orêdownikami idei aktywnej walki z nadu¿yciami i korupcj±. Przekonuj±, ¿e mog± one naraziæ firmy na ogromne straty. Przedstawiaj± zestaw argumentów za przyjêciem strategii zarz±dzania ryzykiem nadu¿yæ i korupcji, dziêki której zmniejsza siê podatno¶æ firm na straty, a jednocze¶nie zwiêksza zdolno¶æ do powrotu do równowagi, w wypadku, gdy jednak przypadki nadu¿yæ lub korupcji je dotkn±. Wskazuj± pu³apki, których mo¿na unikn±æ. Ksi±¿ka Odporno¶æ korporacji. Zarz±dzanie ryzykiem nadu¿yæ i korupcji przeznaczona jest przede wszystkim dla cz³onków rad nadzorczych, zarz±dów, komitetów audytu, wy¿szej kadry zarz±dzaj±cej, ich doradców i najbli¿szych wspó³pracowników oraz osób odpowiedzialnych za zarz±dzanie ryzykiem nadu¿yæ i korupcji.
Autorzy przeprowadzili wiele wywiadów z przedstawicielami kadry zarz±dzaj±cej firm miêdzynarodowych ich wypowiedzi prezentuj± ró¿ne spojrzenia na zmiany, jakie dokonuj± siê w obszarze nadu¿yæ i korupcji oraz na techniki stosowane przez firmy w zwalczaniu tych zagro¿eñ.


Cena: 46.75 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Zarz±dzanie innowacjami (46.36z)
Business Intelligence (41.07z)
Strategia marek w³asnych (59.00z)
Innowacje i jako¶æ w zarz±dzaniu organizacjami (37.94z)
Dekalog wspó³czesnego zarz±dzania. Najnowsze nurty, koncepcje, metody (38.57z)
Powrót do rzeczywisto¶ci (79.00z)
Pakiet: Classic Drucker (189.90z)
£ad korporacyjny (83.90z)
Po pierwsze: Z³am wszelkie zasady (59.42z)
Zarz±dzanie operacyjne (57.82z)
Zarz±dzanie procesami w przedsiêbiorstwie (40.00z)
Zen To Done. Proste sposoby na zwiêkszenie efektywno¶ci (17.55z)
Cyril Northcote Parkinson. Prawo Parkinsona (29.67z)
Eurologistyka. Teoria i praktyka (49.72z)
Sekrety bogacenia siê (21.17z)
Logistyka us³ug (27.20z)
Kszta³towanie modeli biznesu w procesie kreacji warto¶ci przedsiêbiorstw (95.00z)
Stworzona do sprzeda¿y. Zbuduj firmê, która przetrwa bez Ciebie (49.00z)
Fuzje i przejêcia (41.65z)
Outsourcing w praktyce (42.42z)

Pozostae z kategorii: Przewodniki

Berlin - Udany Weekend (wydanie I) (18.90z)
Bu³garia. Pejza¿ s³oñcem pisany (wydanie III) (39.90z)
Medytacja w ¿yciu codziennym (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Intuicja. Wiedza wykraczaj±ca ponad logikê (18.97z)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (79.00z)
Nauka sukcesu. Jak osi±gaæ sukces i harmonijny dobrobyt dziêki efektywnym zasadom i prawom (21.17z)
Sztuka doczesnej m±dro¶ci (32.90z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów. eBook. Pdf (27.90z)
Biznes XXI wieku (35.81z)
Chorwacja. Zielony Przewodnik. Wyd. 3 (49.90z)
Niestandardowy podrêcznik do rachunkowo¶ci (25.50z)
¯ycie. Nastêpny poziom. Coaching transpersonalny (39.90z)
Negocjacje (33.91z)
Sztuka pokoju. eBook. ePub (19.00z)
Prawdziwa moc tkwi w Tobie! Jak zapewniæ sobie szczê¶cie, równowagê i dobrobyt (29.00z)
Przedmiot po¿±dania. Jak byæ silnym mê¿czyzn±, którego pragn± kobiety (29.00z)
Psychologia zarz±dzania w organizacji (33.92z)
Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami (49.00z)
S³owacja. 1001 pomys³ów na weekend. Wydanie 2 (24.90z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy (12.90z)
Proces przedsiêbiorczy Tworzenie nowych przedsiêbiorstw (42.00z)
Mened¿er nowych czasów. Najlepsze metody i narzêdzia zarz±dzania. eBook. Pdf (31.99z)
Teoretyczne i praktyczne aspekty zarz±dzania finansami przedsiêbiorstwa (49.45z)