e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -23%


Jak staæ siê doskona³ym mówc± i rozmówc±

Carnegie Dale
promocja -23%
cena: 44.428571428571 z 34.21 z
Data wydania: 2012
stron: 320, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Autor legendarnej ksi±¿ki Jak zdobyæ przyjació³ i zjednaæ sobie ludzi, sw± karierê wybitnego nauczyciela ¿ycia dwudziestego wieku rozpocz±³ od nauczania sztuki publicznego przemawiania.
Jego klasyczne opracowanie na ten temat ukaza³o siê w 1926 roku, doczekawszy siê wielu skróconych wersji. To nowe uaktualnione wydanie, zachowuje pe³ny wachlarz koncepcji i metod, jakie zawiera³a wersja oryginalna ³±cznie z æwiczeniami g³osu, zamykaj±cymi ka¿dy rozdzia³, wed³ug pierwotnego zamys³u autora. Przeniesiony z wersji oryginalnej aneks, obejmuje pe³n± tre¶æ trzech klasycznych esejów z zakresu samorozwoju: Ziemia diamentów Russella H. Conwella, Wiadomo¶æ dla Garcii Elberta Hubbarda oraz Tak, jak cz³owiek my¶li Jamesa Allena.
Niniejsza ksi±¿ka Dalea Carniegiego jest znakomitym przewodnikiem po wszystkich aspektach przemówieñ publicznych, od sposobu mówienia, oddychania, postawy przed audytorium, po budowê mowy, i sposób jej wyg³oszenia. Autor k³adzie tak¿e szczególny nacisk na psychologiczny aspekt wyst±pieñ publicznych, na oddzia³ywanie na emocje s³uchaczy.
Ksi±¿ka zawiera te¿ bardzo du¿o przyk³adów mów, które przesz³y do historii (nie tylko amerykañskiej czy angielskiej) ale te¿ wierszy, fragmentów dzie³ literackich czy powiedzeñ s³awnych ludzi a wszystko po, by ja¶niej i atrakcyjniej przedstawiæ i udokumentowaæ tezy autora. Jest to jakby ksi±¿ka w ksi±¿ce, tak wiele znakomitych nazwisk przywo³a³ Carnegie. Czyta siê ten poradnik jak dobr± powie¶æ, gêsto inkrustowan± poczuciem humoru.


Cena: 34.21 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Komunikacja i negocjacje

Jak wygraæ ka¿de negocjacje. Nie podnosz±c g³osu, nie trac±c zimnej krwi i nie wybuchaj±c gniewem (44.90z)
Trzydzie¶ci sze¶æ strategii staro¿ytnych Chin (39.90z)
Kultura biznesu. Normy i formy (41.07z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów (8.38z)
O negocjacjach i negocjatorach. Poradnik praktyka (34.30z)
Do kina, na lody, do ³ó¿ka. Przewodnik dla niezale¿nych kobiet (27.00z)
Sze¶æ poziomów wp³ywu spo³ecznego. Nauka, praktyka i psychologia Roberta Cialdiniego (39.00z)
Mowa cia³a w pracy (25.83z)
Wielki konflikt (25.42z)
Sztuka wojny. Wydanie III (29.90z)
Istot± przywództwa jest rozmowa. Jak poruszyæ serca i umys³y (41.65z)
5 kroków do porozumienia. Jak skutecznie negocjowaæ w biznesie (34.90z)
Jak wygrywaæ ka¿dy spór. Negocjacje w ¿yciu codziennym (29.90z)
Dzieñ dobry i co dalej (37.32z)
Tajniki wyst±pieñ publicznych. 101 porad dla prezenterów (39.90z)
Komunikacja biznesowa oczami kierownika projektu (39.00z)
Skuteczna komunikacja w biznesie (82.98z)
Pracuj ze mn±. Osiem najs³abszych punktów w relacjach damsko-mêskich w biznesie (29.67z)
TyMy¶l. Inaczej zrobi± to za Ciebie... Wydanie II (19.43z)
Wszyscy k³ami± (21.17z)

Pozostae z kategorii: Prezentacje

Mów i zwyciê¿aj (30.40z)

Pozostae z serii: Inne

Makroekonomia Podrêcznik europejski (72.17z)
Coaching Tao (38.17z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (39.00z)
Crowdfunding. Zrealizuj swój pomys³ ze wsparciem cyfrowego T³umu (39.90z)
Relacje interpersonalne (55.25z)
G³os wiedzy. Droga do wewnêtrznego spokoju (27.92z)
Inbound Marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (39.00z)
Prawa charyzmy. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby osi±gaæ sukcesy. eBook. ePub (29.90z)
Fotografowanie mê¿czyzn. 500 kreatywnych ujêæ (39.90z)
Balsam dla duszy walcz±cej z rakiem (43.90z)
Psychologia jogi. Wprowadzenie do Jogasutr Patañd¼alego (12.90z)
Strategie inwestycyjne. Jak z g³ow± zarabiaæ na gie³dzie. eBook. Pdf (39.00z)
Polak w ¶wiecie finansów (49.45z)
Sezon burz. Wied¼min (35.11z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (39.00z)
Zjad³em Marco Polo. Kirgistan, Tad¿ykistan, Afganistan, Chiny (39.90z)
Prowadzenie zebrañ i prezentacji (10.32z)
Jak oczarowaæ klientów w sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii zachowañ konsumenckich (39.00z)
Ram Dass i Król Zachodnich Smoków. eBook. Pdf (31.99z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc. eBook. ePub (27.90z)